Koninklijk Besluit van 08 maart 2009
gepubliceerd op 12 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2009024086
pub.
12/03/2009
prom.
08/03/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 MAART 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, § 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong;

Gelet op de adviezen 05-2007 en 07-2007 van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op respectievelijk 9 maart 2007 en 2 april 2007;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gegeven op 15 januari 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 februari 2009;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 2 februari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 10 februari 2009;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de omstandigheid dat : -de sanitaire en socio-economische gevolgen van blauwtong zeer zwaar zijn; - de aanwezigheid van de ziekte op het grondgebied ernstige gevolgen heeft voor het intracommunautair verkeer van dieren en van dierlijke producten, - de massale vaccinatie van vatbare diersoorten de meest efficiënte maatregel is voor het bestrijden en zelfs het uitroeien van blauwtong, alsook om de klinische ziektetekenen en de economische verliezen tengevolge van deze ziekte te beperken; - de vaccinatiecampagne ertoe heeft bijgedragen dat meer dan 90 % van de gevoelige populatie actief werd beschermd tegen de ziekte en dat het aantal nieuwe gevallen van 6870 in 2007 teruggevallen is op 50 in 2008; - de voortzetting van de vaccinatiecampagne in 2009 noodzakelijk is;

Overwegende dat het nodig is om over te gaan tot de vaccinatie nog voor het kritische activiteitsniveau bereikt wordt van de vectoren verantwoordelijk voor de overdracht van de ziekte;

Overwegende dat alles in het werk wordt gesteld om te starten met de vaccinatiecampagne van zodra het vaccin terug beschikbaar is.

Overwegende dat er zo spoedig mogelijk vaccin moet aangekocht worden teneinde erover te beschikken vanaf 15 maart en nog te kunnen vaccineren tijdens de stalperiode.

Gelet op advies 46.067/3 van de Raad van State, gegeven op 23 februari 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 14 van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong, wordt paragraaf 3 vervangen als volgt : « § 3. Binnen de perken van het daartoe bestemde begrotingsartikel neemt het Voedselagentschap de aankoop van vaccins voor de uitvoering van een door de Europese Commissie goedgekeurd vaccinatieprogramma ten laste. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 maart 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^