Koninklijk Besluit van 08 maart 2009
gepubliceerd op 19 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009200608
pub.
19/03/2009
prom.
08/03/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 MAART 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2004;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2004, wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Artikel 1.Het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten bestaat uit veertien gewone en veertien plaatsvervangende leden. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van de benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 maart 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 29 september 1972, Belgisch Staatsblad van 1 december 1972.

Koninklijk besluit van 15 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2004.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^