Koninklijk Besluit van 08 mei 2001
gepubliceerd op 15 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
2001002040
pub.
15/06/2001
prom.
08/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 MEI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, gewijzigd bij de wetten van 20 juni 1975, 1 september 1980, 19 juli 1983, 30 december 1988, 6 juli 1989, 21 maart 1991, 20 juli 1991, 22 juli 1993, 21 december 1994, 20 mei 1997, 17 november 1998, 15 december 1998, 24 maart 1999 en 11 april 1999 en het koninklijk besluit van 10 april 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 juli 1985, 7 oktober 1987, 29 mei 1989, 2 juni 1989, 2 augustus 1990, 31 oktober 1990, 10 september 1991, 18 november 1991, 25 mei 1992, 10 april 1995, 25 september 1995, 20 oktober 1995, 16 september 1997, 16 september 1997, 17 juli 1998, 26 januari 1999, 27 mei 1999, 13 juni 1999, 11 oktober 2000 en 8 februari 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 11 april 2000;

Gelet op het protocol nr. 117/1 van 10 juli 2000 van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 23 juni 2000 over het verzoek om advies door de Raad van State binnen een termijn van één maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 16 november 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister en Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

Artikel 1.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 november 1991, 16 september 1997, 17 juli 1998 en 27 mei 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, 1°, worden de woorden « de griffiers van de rechterlijke orde » geschrapt;2° § 1, eerste lid, 2°, wordt aangevuld als volgt : « d) de niet-gesubsidieerde onderwijsinstellingen georganiseerd door de Franse Gemeenschapscommissie »;3° § 1, eerste lid, 3°, a), wordt vervangen door de volgende bepaling : « a) de provincies, de gemeenten, de agglomeraties en de federaties van gemeenten, de verenigingen van provincies, de verenigingen van gemeenten, de autonome provinciebedrijven, de autonome gemeentebedrijven en de Vlaamse Gemeenschapscommissie;»; 4° § 1, eerste lid, 3°, wordt aangevuld als volgt : « d) de Hogeschool Lucia de Brouckère.»; 5° § 1, tweede lid, wordt vervangen door de volgende bepaling : « Onder de leden van het in het eerste lid, 2° en 3°, bedoelde personeel zijn begrepen, de niet door middel van weddetoelagen bezoldigde leden van het personeel van het gesubsidieerd officieel onderwijs dat georganiseerd wordt door de in 2° en 3° opgesomde overheden en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra of van de gesubsidieerde officiële centra voor leerlingenbegeleiding die onder die overheden ressorteren.»; 6° § 2 wordt vervangen door de volgende bepaling : « § 2.- De bij de wet ingestelde regeling wordt toepasselijk verklaard op de leden van het vast, stagedoend, tijdelijk of hulppersoneel, zelfs al zijn zij bij arbeidsovereenkomst aangeworven, die door middel van weddetoelagen bezoldigd worden en behoren tot het gesubsidieerd officieel onderwijs, tot de inspectie van dat onderwijs, tot de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra of tot de gesubsidieerde officiële centra voor leerlingenbegeleiding. ».

Art. 2.Artikel 5, § 1, 3°, van hetzelfde besluit, wordt vervangen door de volgende bepaling : « 3° bij rampen en plagen, in de zin van artikel 135, § 2, tweede lid, 5°, van de Nieuwe Gemeentewet; ».

Art. 3.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 oktober 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 § 1, wordt tussen het tweede en het derde lid het volgende lid ingevoegd : « Bij de documenten bedoeld in het eerste en het tweede lid, voegt de vakorganisatie de lijst van de benamingen van haar componenten.»; 2° § 2, eerste lid, wordt aangevuld als volgt : « De benamingen van de componenten van de vakorganisatie worden vermeld.».

Art. 4.Artikel 19 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 augustus 1990 en 10 april 1995, wordt vervangen door de volgende bepaling : « Art. 19.- Er worden sectorcomités opgericht waarvan de benaming en het gebied worden bepaald overeenkomstig bijlage I. Het voorzitterschap en, in voorkomend geval, het ondervoorzitterschap van de sectorcomités waartoe de federale overheidsdiensten behoren worden door Ons vastgesteld.

De Regeringen van de Gemeenschappen en Gewesten, bepalen, ieder wat haar betreft, het voorzitterschap en, in voorkomend geval, het ondervoorzitterschap van de sectorcomités waartoe de overheidsdiensten van de Gemeenschappen en Gewesten behoren. Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het College van de Franse Gemeenschapscommissie bepalen evenwel, ieder wat hem betreft, het voorzitterschap en, in voorkomend geval, het ondervoorzitterschap van het sectorcomité waartoe de overheidsdiensten van die commissies behoren, voor de vergaderingen betreffende deze diensten.

De betrokken Regeringen en Colleges delen aan de representatieve vakorganisaties de lijst mee van de voorzitters en de ondervoorzitters van de sectorcomités. ».

Art. 5.In artikel 20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 augustus 1990, 18 november 1991, 10 april 1995, 16 september 1997 en 27 mei 1999 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, punten 4° en 5°, Nederlandse tekst, wordt het woord « beheerraad » vervangen door de woorden « raad van bestuur »;2° § 1, eerste lid, wordt aangevuld als volgt : « 9° in elk autonoom provinciebedrijf, voor het personeel ervan, bij de voorzitter van de raad van bestuur, die tevens voorzitter is van het bijzonder comité.»; 3° § 3 wordt aangevuld met de volgende leden : « Het voorzitterschap van het afzonderlijk bijzonder comité ingesteld bij de Franse Gemeenschapscommissie wordt vastgesteld door het College van de Franse Gemeenschapscommissie. Het afzonderlijk bijzonder comité ingesteld bij de inrichtende macht van de Hogeschool Lucia de Brouckère is eveneens bevoegd voor de niet door middel van weddetoelagen bezoldigde personeelsleden. Dit comité wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur van deze Hogeschool. ».

Art. 6.In artikel 30, vierde lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden « de afvaardigingen » vervangen door de woorden « de afvaardiging van de overheid ».

Art. 7.In de Franse tekst van artikel 34, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden « comités de base » en « comités intermédiaires », respectievelijk vervangen door de woorden « comités de concertation de base » en « comités intermédiaires de concertation ».

Art. 8.In de artikelen 39, eerste lid en 40, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden « comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen » vervangen door de woorden « comités voor Preventie en Bescherming op het werk ».

Art. 9.Artikel 44 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 september 1995, wordt vervangen door de volgende bepaling : « Art. 44.- De preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk of van de afdeling is van rechtswege lid van elk van de in artikel 39 bedoelde overlegcomités voor de vergaderingen over aangelegenheden die in particuliere bedrijven zijn opgedragen aan de comités voor Preventie en Bescherming op het werk.

In elk speciaal overlegcomité zijn de betrokken preventieadviseurs, belast met de leiding van de interne diensten voor Preventie en Bescherming op het werk of van de afdelingen, van rechtswege lid van dat comité. ».

Art. 10.In artikel 47, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden « comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen » vervangen door de woorden « comités voor Preventie en Bescherming op het werk ».

Art. 11.In de Franse tekst van artikel 56, § 2, van hetzelfde besluit, wordt het woord « pouvoir » geschrapt.

Art. 12.In artikel 97bis, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 augustus 1990, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden « de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten » vervangen door de woorden » de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie »;2° in het tweede lid, worden de woorden « dat voorgezeten is door » vervangen door de woorden « met als voorzitter of ondervoorzitter »;3° het volgende lid wordt tussen het tweede en het derde lid ingevoegd : « Wanneer de federale minister die gezag, controle of toezicht uitoefent op de betrokken federale overheidsdienst geen voorzitter of ondervoorzitter is van een sectorcomité of wanneer verschillende federale ministers die gezag, controle of toezicht uitoefenen op de federale overheidsdienst, ressorteert de betrokken overheidsdienst onder het sectorcomité voorgezeten door de Eerste Minister in afwachting dat de dienst vermeld wordt in de bijlage I van dit besluit.». HOOFDSTUK II. - Bepalingen tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

Art. 13.In bijlage I van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 juni 1989, 2 augustus 1990, 10 september 1991, 25 mei 1992, 10 april 1995, 20 oktober 1995, 16 september 1997, 17 juli 1998, 26 januari 1999, 13 juni 1999, 11 oktober 2000 en 8 februari 2001 worden in de voorafgaande opmerkingen de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in opmerking 2) wordt de rubriek B.geschrapt; 2° opmerking 3) wordt geschrapt.

Art. 14.In dezelfde bijlage, sector I, Algemeen Bestuur, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de rubriek B.wordt geschrapt; 2° in de Nederlandse tekst van rubriek C., 10°, wordt het woord « inrichtingen » vervangen door het woord « instellingen »; 3° in de Nederlandse tekst van rubriek C., 11°, wordt het woord « inrichtingen » vervangen door het woord « instellingen »; 4° in de rubriek C.wordt het 19° geschrapt; 5° de rubriek C.wordt aangevuld als volgt : « 23° A.S.T.R.I.D. 24° De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en de adjunct-commissarissen.25° De vaste leden van de Vaste Beroepscommissie voor de vluchtelingen.26° De vaste secretaris voor het preventiebeleid en de adjunct-secretarissen.27° De Bijzonder Evaluator van de Internationale Samenwerking.».

Art. 15.In dezelfde bijlage, sector II, Financiën, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de rubriek B.wordt geschrapt; 2° de rubriek C.word aangevuld als volgt : « 9° Het Rentenfonds. ».

Art. 16.In dezelfde bijlage, sector III, Justitie, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de rubriek B.wordt geschrapt; 2° in de rubriek C., 2°, worden de woorden « de griffiers van de rechterlijke orde » geschrapt; 3° in de rubriek C.wordt het 5° geschrapt; 4° de rubriek C.wordt aangevuld als volgt : « 7° De referendarissen bij het Hof van Cassatie. 8° De referendarissen en parketjuristen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg.9° De administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat en de adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat.10° De adviseur-generaal voor het strafrechtelijk beleid en de adjunct-adviseur-generaal voor het strafrechtelijk beleid.11° De directeur en de adjunct-adviseurs van het secretariaat bij het college van procureurs-generaal.12° De vertegenwoordiger van de Minister van Justitie bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten en de adjuncten van de vertegenwoordiger van de Minister.13° De assessoren van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.».

Art. 17.In dezelfde bijlage, sector IV, Economische Zaken, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de rubriek B.wordt geschrapt; 2° de rubriek C.wordt aangevuld als volgt : « 14° de diensten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. ».

Art. 18.In dezelfde bijlage, sector V, Landbouw en Middenstand, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de rubriek B.wordt geschrapt; 2° in de rubriek C., 8°, worden de woorden « Hoge Raad voor de Middenstand « vervangen door de woorden « Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen ».

Art. 19.In dezelfde bijlage, sector VI, Verkeer en infrastructuur, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de rubriek B.wordt geschrapt; 2° in de rubriek C., worden de punten 2°, 3° en 5° geschrapt.

Art. 20.In dezelfde bijlage, sector VIII, Postdiensten en telecommunicaties, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de rubriek B.wordt geschrapt; 2° in de rubriek C., wordt het 3° vervangen door de volgende bepaling : « 3° de leden van de dienst ombudsman bij DE POST. »; 3° de rubriek C.wordt aangevuld als volgt : « 4° de leden van de ombudsdienst voor telecommunicatie. ».

Art. 21.In dezelfde bijlage, sector IX, Onderwijs (Franse Gemeenschap), worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de rubriek B.wordt geschrapt; 2° de rubriek C.wordt aangevuld als volgt : « 9° Het personeel van de Hogescholen ingericht door de Franse Gemeenschap. ».

Art. 22.In dezelfde bijlage, sector X, Onderwijs (Vlaamse Gemeenschap), worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de rubriek B.wordt geschrapt; 2° in de rubriek C., wordt het 2° vervangen door de volgende bepaling : « 2° Het door de lokale schoolraden of door het bevoegde orgaan van de schoolgroepen van de door de Vlaamse Gemeenschap ingerichte onderwijsinstellingen bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen meesters-, vak- en dienstpersoneel. ».

Art. 23.In dezelfde bijlage, sector XI, Tewerkstelling en Arbeid, wordt de rubriek B. geschrapt.

Art. 24.In dezelfde bijlage, sector XII, Sociale Zaken, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de rubriek B.wordt geschrapt; 2° in de rubriek C., worden de punten 3°, 9° en 23° geschrapt; 3° de rubriek C.wordt aangevuld als volgt : « 24° Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. ».

Art. 25.In dezelfde bijlage, sector XIII, Nationale Loterij, wordt de rubriek B. geschrapt.

Art. 26.In dezelfde bijlage, sector XIV, Landsverdediging, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de rubriek B.wordt geschrapt; 2° in de rubriek C., worden de punten 2° en 9° geschrapt.

Art. 27.In dezelfde bijlage, sector XV, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de rubriek B.wordt geschrapt; 2° in de rubriek C., 5°, worden de woorden « De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het arrondissement Brussel-Hoofdstad » vervangen door de woorden « De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest »; 3° de bepalingen betreffende de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie worden vervangen door de volgende bepalingen : « De diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ressorteren onder het comité. De diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, het « Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle » en de niet gesubsidieerde onderwijsinstellingen georganiseerd door de Franse Gemeenschapscommissie ressorteren onder het comité. » .

Art. 28.In dezelfde bijlage, sector XVI, Waals Gewest, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de rubriek B.wordt geschrapt; 2° in de rubriek C., 3°, worden de woorden « L'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi » vervangen door de woorden « L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi »; 3° in het 8°, worden de woorden « La Société régionale wallonne du logement » vervangen door de woorden « La Société wallonne du Logement »;4° de rubriek C.wordt aangevuld als volgt : « 18° « L'Agence wallonne à l'exportation ». 19° « L'Agence wallonne des Télécommunications ».20° « L'Institut du patrimoine wallon ».21° « Le Port autonome du Centre et de l'Ouest ».».

Art. 29.In dezelfde bijlage, sector XVII, Franse Gemeenschap, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de rubriek B.wordt geschrapt; 2° in de rubriek C.worden de punten 5°, 6°, 7°, 8°, 9° en 10° geschrapt; 3° de rubriek C.wordt aangevuld als volgt : « 13° « Le Commissariat général aux relations internationales ». 14° « Le Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française ».».

Art. 30.In dezelfde bijlage, sector XVIII, Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de rubriek B.wordt geschrapt; 2° in de rubriek C.wordt het 2° geschrapt; 3° in de rubriek C., 6°, worden de woorden « De Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen » vervangen door de woorden « De Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) »; 4° in de rubriek C., 9°, worden de woorden « Openbare instelling Toerisme Vlaanderen » vervangen door de woorden « Toerisme Vlaanderen »; 5° in de rubriek C., 18°, worden de woorden « De administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs » vervangen door de woorden « De administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs. »; 6° in de rubriek C.worden de punten 24°, 25° en 26° geschrapt; 7° in de rubriek C., 29°, worden de woorden « De Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel » vervangen door de woorden « Export Vlaanderen »; 8° in de rubriek C., 30°, worden de woorden « Het Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » vervangen door de woorden « Het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen »; 9° de rubriek C.wordt aangevuld als volgt : « 38° Het Vlaams Fonds voor de Letteren. ».

Art. 31.In dezelfde bijlage, sector XIX, Duitstalige Gemeenschap, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de rubriek B.wordt geschrapt; 2° in de rubriek C., 9°, worden de woorden « Die Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge » vervangen door de woorden « Die Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung »; 3° de rubriek C.wordt aangevuld als volgt : « 12° Das Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ».

Art. 32.In dezelfde bijlage, sector XX, Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, wordt de rubriek B. geschrapt.

Art. 33.Onze Eerste Minister en Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 mei 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, L. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^