Koninklijk Besluit van 08 mei 2020
gepubliceerd op 19 mei 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart uitgereikt aan personen opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers tolken en van de officiële stempel voor de beë

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020020915
pub.
19/05/2020
prom.
08/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020020915

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


8 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart uitgereikt aan personen opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers tolken en van de officiële stempel voor de beëdigd vertalers en vertalers-tolken, opgenomen in het nationaal register


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat U ter ondertekening wordt voorgelegd, regelt de vaststelling van het model van de legitimatiekaart uitgereikt aan personen opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers tolken en van de officiële stempel voor de beëdigd vertalers en vertalers-tolken, opgenomen in het nationaal register.

Artikelsgewijze bespreking Artikel 1 In artikel 1 wordt bepaald dat er een legitimatiekaart wordt afgeleverd wanneer een persoon is opgenomen in het nationaal register.

De legitimatiekaart wordt afgeleverd na de eedaflegging of na de beslissing van de minister tot verlenging van opname.

In § 2 wordt bepaald dat een "voorlopige" legitimatiekaart wordt afgeleverd aan personen die voorlopig worden opgenomen in het nationaal register op basis van de overgangsbepalingen van de artikelen 28 en 29 van de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken type wet prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. - Duitse vertaling sluiten.

De "voorlopige" legitimatiekaart is een andere legitimatiekaart en heeft een geldigheidsduur die maximum loopt tot de overgangsperiode verstrijkt op 30 november 2021.

Artikel 2, 3 en 4 In de artikelen 2, 3 en 4 worden de modellen van de legitimatiekaart en de voorwaarden bepaald waaraan de legitimatiekaart moet voldoen.

Artikel 5 In artikel 5, § 1 wordt de geldigheidsduur geregeld van de legitimatiekaart.

De geldigheidsduur van de legitimatiekaart valt samen met de geldigheidsduur van de opname in het nationaal register.

Het startpunt van de geldigheidsduur van de legitimatiekaart is de datum van de eedaflegging bij een nieuwe opname in het nationaal register of de datum van de beslissing van de minister tot verlenging van opname.

Dit betekent concreet dat de datum van de eedaflegging de startdatum is voor de geldigheidstermijn van 6 jaar : - Vanaf die datum wordt hij effectief opgenomen in het nationaal register; - Vanaf die datum start de geldigheidsduur van 6 jaar opname in het Register (555/10 Ger.W. spreekt enkel van de geldigheidsduur, maar niet van de startdatum); - Vanaf die datum mag hij de titel dragen (555/14 Ger.W., kan beschouwd worden als de startdatum); - Vanaf die datum mag hij opdrachten aanvaarden in die hoedanigheid (555/14 Ger.W.); - Vanaf die datum start de geldigheidsduur van 6 jaar voor de legitimatiekaart en voor de officiële stempel.

In artikel 5, § 2 wordt de geldigheidsduur bepaald voor een "voorlopige" legitimatiekaart.

De "voorlopige" legitimatiekaart is geldig tot betrokkene een legitimatiekaart krijgt zoals voorzien in artikel 1, § 1. - De datum van de beslissing van de minister of de door hem gemachtigde ambtenaar waaruit blijkt dat de betrokkene niet mag worden opgenomen in het nationaal register; - en uiterlijk tot 30 november 2021, indien geen aanvraag tot opname voorafgaandelijk werd ingediend.

Artikel 6 In artikel 6 wordt bepaald dat er een officiële stempel wordt afgeleverd wanneer een persoon is opgenomen in het nationaal register.

De officiële stempel wordt afgeleverd na de eedaflegging of na de beslissing van de minister tot verlenging van opname.

In § 2 wordt bepaald dat een "voorlopige" officiële stempel wordt afgeleverd aan beëdigd vertalers en vertalers-tolken die voorlopig worden opgenomen in het nationaal register op basis van de overgangsbepalingen van de artikelen 28 en 29 van de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken type wet prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. - Duitse vertaling sluiten.

De "voorlopige" officiële stempel heeft een geldigheidsduur die maximum loopt tot de overgangsperiode verstrijkt op 30 november 2021.

Artikel 7 In artikel 7 worden de modellen van de officiële stempel bepaald en de voorwaarden waaraan deze moet voldoen.

Artikel 8 In artikel 8 wordt de geldigheidsduur geregeld van de officiële stempel.

De geldigheidsduur van de officiële stempel valt samen met de geldigheidsduur van de legitimatiekaart.

Het startpunt van de geldigheidsduur van de officiële stempel is de datum van de eedaflegging bij een nieuwe opname in het nationaal register of de datum van de beslissing van de minister tot verlenging van opname.

Artikel 9 Dit artikel bepaalt dat wanneer de betrokkene de titel van gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler, tolk of vertaler verliest, of afstand doet van deze titel, hij de legitimatiekaart en in voorkomend geval de officiële stempel onmiddellijk moet teruggeven aan de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar.

Artikel 10 Artikel 10 van het koninklijk besluit bepaalt dat in geval van schorsing of van tijdelijke schrapping overeenkomstig artikel 555/12 van het Gerechtelijk Wetboek wordt de legitimatiekaart en in voorkomend geval de officiële stempel onverwijld teruggegeven aan de minister van Justitie of aan de door hem gemachtigde ambtenaar.

Wanneer de schorsing ten einde loopt, kan de houder van de legitimatiekaart en in voorkomend geval van de officiële stempel, de kaart en de officiële stempel opnieuw in bezit nemen.

Wanneer de tijdelijke schrapping ten einde loopt, kan de betrokkene een nieuwe aanvraag tot opname in het nationaal register indienen.

Een nieuwe legitimatiekaart en in voorkomend geval een officiële stempel zal pas afgeleverd worden onder de voorwaarden van een nieuwe inschrijving.

Tijdens de parlementaire besprekingen van de wet van 19 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017012095 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van ee type wet prom. 19/04/2017 pub. 27/09/2017 numac 2017020624 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van ee sluiten tot wijziging van de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken type wet prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, heeft de Minister aangegeven dat het belangrijkste verschil tussen een schorsing en een tijdelijke schrapping is dat de betrokkene na een tijdelijke schrapping een nieuwe inschrijving opnieuw zal moeten aanvragen, na een schorsing is dat niet het geval (Parl. St. Kamer, Verslag van de eerste lezing, namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door mevr. Sonja BECQ, 3 maart 2017, nr. 54-2221/003, 31-32).

Artikel 11 en 12 In artikel 11 wordt bepaald wat betrokkene dient te doen in geval van verlies of diefstal van de legitimatiekaart of van de officiële stempel.

In het advies van de Raad van State wordt de vraag gesteld in welke er mate er voor het verlies aan dezelfde voorwaarde moet zijn voldaan als de diefstal. Dezelfde voorwaarden kunnen worden behouden vermits een verlies later een diefstal kan opleveren.

In artikel 12 wordt bepaald wat betrokkene dient te doen in geval van beschadiging van de legitimatiekaart of van de officiële stempel.

De artikelen bevatten de modaliteiten met betrekking tot het duplicaat.

Het bestaan van een duplicaat wordt vermeld in het nationaal register.

Deze bepaling werd ingevoegd in het ontwerp van koninklijk besluit op advies 145/2018 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 19 december 2018.

De kosten van elk duplicaat vallen ten laste van de betrokkene.

Artikel 13 In artikel 13 wordt de dag van inwerkingtreding van het koninklijk besluit bepaald.

Dit is de strekking van het koninklijk besluit dat ik U ter ondertekening voorleg.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Justitie, K. GEENS

8 MEI 2020. - Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaart die wordt uitgereikt aan personen opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, en betreffende de officiële stempel voor de beëdigd vertalers en vertalers-tolken, opgenomen in het nationaal register FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikelen 555/6, 555/11, §§ 1 en 6, en 555/12, ingevoegd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten;

Gelet op de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken type wet prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, artikelen 28, tweede en vierde lid, en 29, tweede en vierde lid, vervangen bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten;

Gelet op het advies 145/2018 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 19 december 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 17 juli 2019;

Gelet op het akkoord van de minister van begroting van 5 september 2019;

Gelet op het advies 66.610/1 van de Raad van State, gegeven op 22 oktober 2019, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies 51.391/I/PN van de Vaste Commissie van Taaltoezicht, gegeven op 10 december 2019, in toepassing van artikel 61, § 2 van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken;

Gelet op het advies 67.141/1 van de Raad van State, gegeven op 15 april 2020, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Legitimatiekaart

Artikel 1.§ 1. De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar overhandigt een legitimatiekaart aan de gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken die zijn opgenomen in het nationaal register op basis van artikel 555/6 van het Gerechtelijk Wetboek.

Deze legitimatiekaart vermeldt de hoedanigheid waarvoor de gerechtsdeskundige, de beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk is opgenomen in het nationaal register.

Deze kaart wordt enkel afgeleverd wanneer de dienst Nationaal register het bewijs van eedaflegging heeft ontvangen of wanneer de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar besloten heeft tot verlenging van opname. § 2. Er wordt een "voorlopige" legitimatiekaart afgeleverd aan de gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken die werden opgenomen in het nationaal register op basis van de overgangsbepalingen voorzien in de artikelen 28 en 29 van de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken type wet prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. § 3. De legitimatiekaart is strikt persoonlijk.

Art. 2.De legitimatiekaart wordt vastgesteld overeenkomstig de modellen in bijlage.

Art. 3.De legitimatiekaart moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

De legitimatiekaart heeft de vorm van een rechthoek met afgeronde hoeken volgens het standaardformaat (85.60 x 63.98 mm).

De legitimatiekaart is op de voor- en achterzijde uitgevoerd met guilloches. Ze is voorzien van veiligheidskenmerken.

Art. 4.§ 1. De legitimatiekaart bevat op de voorzijde de volgende visuele elementen en vermeldingen : 1° Bovenaan : a) Als hoofding : - in het groen voor de legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 1, § 1 : "LEGITIMATIEKAART", "CARTE DE LEGITIMATION" en "LEGITIMATIONSKARTE"; - in het rood voor de "voorlopige" legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 1, § 2 : "Voorlopige LEGITIMATIEKAART","CARTE DE LEGITIMATION provisoire" en "Provisorische LEGITIMATIONSKARTE"; b) Onder de hoofding : Een of meer van de volgende vermeldingen: - "Gerechtsdeskundige", "Expert judiciaire", en "Gerichtlicher Sachverständiger" of, - "Beëdigd vertaler", "Traducteur juré" en "Beeidigter Übersetzer" of, - "Beëdigd tolk", "Interprète juré" en "Beeidigter Dolmetscher" of, - "Beëdigd vertaler-tolk", "Traducteur-interprète juré" en "Beeidigter Übersetzer-Dolmetscher". De vermelding op de kaart hangt af van de hoedanigheid waarmee de houder bekleed is. 2° Midden : a) links een pasfoto in kleur met minimum afmeting van 20 mm x 28 mm; b) naast de pasfoto : - "Identificatienr.", "Nr. d'identification" en "Identifikationsnr."; - "EXPxxxxxxx" (voor de gerechtsdeskundigen) of "VTIxxxxxxx" (voor de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken); - De volledige achternamen van de houder; - De eerste voornaam; c) op de achtergrond met doorlopende tekst "BELGIE BELGIQUE BELGIEN".3° Onderaan : a) links : het logo van de FOD Justitie, gevolgd door "Federale Overheidsdienst Justitie", "Service public fédéral Justice" en "Föderaler Öffentlicher Dienst Justiz"; b) rechts: - ".be", de "b" ingekleurd in het geel en de letter "e" ingekleurd in het rood; - boven de vermelding ".be" een afbeelding van de kaart van België; - enkel in de gevallen van artikel 11 § 2 en artikel 12 § 2, verticaal georiënteerd : "DUPLICAAT", "DUPLICATA" en "DUPLIKAT". § 2. De legitimatiekaart bevat op de achterzijde de volgende visuele elementen en vermeldingen : 1° Midden : a) centraal : - "Voor de minister van Justitie", "Pour le ministre de la Justice" en "Für den Justizminister"; - onder de tekst : de handtekening; b) op de achtergrond met doorlopende tekst "BELGIE BELGIQUE BELGIEN".2° Onderaan : a) links: "Geldig van - tot, Valide du - au / Gültig ab - bis dd/mm/jjjj - dd/mm/jjjj"; b) Rechts: - ".be", de "b" ingekleurd in het geel en de letter "e" opgevuld in het rood; - boven de vermelding ".be" een afbeelding van de kaart van België. § 3. De vermeldingen bedoeld in dit artikel worden gesteld in het Nederlands, Frans en Duits, waarbij voorrang wordt verleend aan de landstaal waarin betrokkene werd opgenomen in het nationaal register met uitzondering van de doorlopende tekst "BELGIE BELGIQUE BELGIEN".

Art. 5.§ 1. De legitimatiekaart, zoals voorzien in artikel 1, § 1, heeft een geldigheidsduur van 6 jaar te rekenen vanaf : - de datum van de eedaflegging; - de datum van de beslissing van de minister van Justitie of van de door hem gemachtigde ambtenaar tot verlenging van opname. § 2. De "voorlopige" legitimatiekaart, zoals voorzien in artikel 1, § 2, heeft een geldigheidsduur tot : - de aflevering van een legitimatiekaart zoals voorzien in artikel 1, § 1; - de datum van de beslissing van de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar waaruit blijkt dat de betrokkene niet mag worden opgenomen in het nationaal register; - en uiterlijk tot 30 november 2021, indien geen aanvraag tot opname voorafgaandelijk werd ingediend. § 3. In alle gevallen moet de oude legitimatiekaart onverwijld worden teruggegeven aan de dienst Nationaal register voor gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, wanneer betrokkene een nieuwe legitimatiekaart krijgt. HOOFDSTUK 2. - Officiële stempel voor beëdigd vertalers en vertalers-tolken

Art. 6.§ 1. De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar geeft een officiële stempel aan de beëdigd vertalers en vertalers-tolken die zijn opgenomen in het nationaal register op basis van artikel 555/6 van het Gerechtelijk Wetboek.

Deze officiële stempel vermeldt de hoedanigheid waarvoor de beëdigd vertaler of vertaler-tolk is opgenomen in het nationaal register.

Deze officiële stempel wordt enkel afgeleverd wanneer de dienst Nationaal register het bewijs van eedaflegging heeft ontvangen of wanneer de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar besloten heeft tot verlenging van opname. § 2. Er wordt een "voorlopige" officiële stempel afgeleverd aan de beëdigd vertalers en vertalers-tolken die werden opgenomen in het nationaal register op basis van de overgangsbepalingen voorzien in artikel 29 van de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken type wet prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. § 3. De officiële stempel is strikt persoonlijk.

Art. 7.De officiële stempel wordt vastgesteld overeenkomstig de modellen in bijlage.

De officiële stempel moet aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° De afdruk van de stempel is cirkelvormig, met een diameter van 45 mm : De 1e binnencirkel heeft een doorsnede van 35 mm; De 2e binnencirkel heeft een doorsnede van 25 mm;

De 3e binnencirkel heeft een doorsnede van 17 mm; 2° In het midden staat de vermelding ".be"; 3° Op de 1e cirkelband wordt vermeld : " BEEDIGD VERTALER - TRADUCTEUR JURE - BEEIDIGTER ÜBERSETZER"; of " BEEDIGD VERTALER-TOLK - TRADUCTEUR-INTERPRETE JURE - BEEIDIGTER ÜBERSETZER-DOLMETSCHER";

De vermelding op de officiële stempel hangt af van de hoedanigheid waarmee de houder bekleed is. 4° a) Op de bovenrand van de 2e cirkelband wordt de eerste voornaam en de volledige achternamen van de beëdigd vertaler of vertaler-tolk vermeld;b) Op de onderrand van de 2e cirkelband wordt het uniek identificatienummer "VTIxxxxxxx" van de beëdigd vertaler, of beëdigd vertaler-tolk vermeld;a) Op de bovenrand van de 3e cirkelband wordt vermeld : "Expire le - Vervalt op - Läuft ab am";b) Op de onderrand van de 3 e cirkelband wordt vermeld : "dd-mm-jjjj";6° De vermeldingen worden opgesteld in het Nederlands, Frans en Duits, waarbij de landstaal waarin betrokkene werd opgenomen in het nationaal register in het vet vermeld staat;7° De stempel moet met blauwe inkt gebruikt worden.

Art. 8.§ 1. De officiële stempel heeft een geldigheidsduur van 6 jaar te rekenen vanaf : - de datum van de eedaflegging; - de datum van de beslissing van de minister van Justitie of van de door hem gemachtigde ambtenaar tot verlenging van opname. § 2. De "voorlopige" officiële stempel, zoals voorzien in artikel 6, § 2, heeft een geldigheidsduur tot : - de aflevering van de officiële stempel zoals voorzien in artikel 6, § 1; - de datum van de beslissing van de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar waaruit blijkt dat de betrokkene niet mag worden opgenomen in het nationaal register; - en uiterlijk tot 30 november 2021, indien geen aanvraag tot opname voorafgaandelijk werd ingediend. § 3. In alle gevallen moet de oude officiële stempel onverwijld worden teruggegeven aan de dienst Nationaal register voor gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, wanneer betrokkene een nieuwe officiële stempel krijgt. HOOFDSTUK 3. - Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 9.In geval van verlies van de titel van gerechtsdeskundige of van beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk, of in geval van afstand van deze titel overeenkomstig artikel 555/11 van het Gerechtelijk Wetboek, worden de legitimatiekaart en in voorkomend geval de officiële stempel onverwijld aan de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar teruggegeven.

Art. 10.In geval van schorsing of van tijdelijke schrapping overeenkomstig artikel 555/12 van het Gerechtelijk Wetboek worden de legitimatiekaart en in voorkomend geval de officiële stempel onverwijld teruggegeven aan de minister van Justitie of aan de door hem gemachtigde ambtenaar.

Art. 11.§ 1. In geval van verlies of van diefstal van de legitimatiekaart of van de officiële stempel, doet de gerechtsdeskundige of de beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk een verklaring van verlies of van diefstal bij de lokale politie van de plaats van zijn woonplaats, of van de plaats van verlies of van de diefstal en brengt de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar op de hoogte door een afschrift van de verklaring door te zenden. § 2. De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar overhandigt een duplicaat.

Het bestaan van een duplicaat wordt vermeld in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. § 3. De kosten van het duplicaat zijn ten laste van de gerechtsdeskundige of de beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk. Deze kosten worden vastgesteld op 25 euro per duplicaat.

Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan het groeipercentage van de gemiddelde gezondheidsindex volgens de bepalingen voorzien in artikel 18 van het koninklijk besluit van 23 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018040681 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en van de bijdrage in de kosten tot opname sluiten tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de aanvaardingscommissie bevoegd voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en van de bijdrage in de kosten tot opname. § 4. Indien de legitimatiekaart of de officiële stempel, na verlies of diefstal, wordt teruggevonden terwijl reeds een nieuwe legitimatiekaart of officiële stempel werd toegekend, wordt de oude kaart of de oude officiële stempel onverwijld ingeleverd bij de dienst Nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken met het oog op vernietiging.

Art. 12.§ 1. In geval van beschadiging van de legitimatiekaart of van de officiële stempel doet de gerechtsdeskundige of de beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk een aanvraag voor een duplicaat bij de dienst Nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. § 2. De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar overhandigt hem een duplicaat.

Het bestaan van een duplicaat wordt vermeld in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. § 3. De kosten van het duplicaat zijn ten laste van de gerechtsdeskundige of de beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk. Deze kosten worden vastgesteld op 25 euro per duplicaat.

Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan het groeipercentage van de gemiddelde gezondheidsindex volgens de bepalingen voorzien in artikel 18 van het koninklijk besluit van 23 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018040681 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en van de bijdrage in de kosten tot opname sluiten tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de aanvaardingscommissie bevoegd voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en van de bijdrage in de kosten tot opname. § 4. Bij het ontvangen van het duplicaat levert de betrokkene de beschadigde legitimatiekaart of officiële stempel onverwijld in bij de dienst Nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken met het oog op vernietiging.

Art. 13.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 mei 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2020-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^