Koninklijk Besluit van 08 november 1998
gepubliceerd op 04 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022726
pub.
04/12/1998
prom.
08/11/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de conrole op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 3, § 1, 39°, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 april 1995, en op artikel 36, gewijzigd bij het het koninklijk besluit van 17 maart 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 oktober 1996 houdende wijziging van diverse verordeningsbepalingen toepasselijk op de rijksambtenaren;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op het advies van het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op het akkord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 14 augustus 1997 en 8 mei 1998;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 14 augustus 1997 en 8 mei 1998;

Gelet op het protocol van 25 juni 1998 van het sectorcomité XII - Sociale Zaken;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat zonder verwijl de bepalingen inzake vereenvoudiging van de loopbaan en de bevordering door verhgong in weddeschaal voorzien voor de aan de ministeries gemene graden ook dienen te worden toegepast op de loopbanen voor de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering teneinde de continuïteit van de dienst te verzekeren;

Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering kunnen titularis zijn, worden over de onderscheiden niveaus, afdelingen en rangen ingedeeld overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tabel.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 november 1997, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 1998.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 november 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Bijlage Hiërarchie der graden Alfabetische rangschikking van de Nederlandse benamingen Afdeling A - Administratief personeel

Niveau 1 Rang 16 Adjunct-administrateur-generaal Administrateur-generaal Geneesheer-directeur-generaal Rang 15 Geneesheer-inspecteur-generaal Sociaal inspecteur-generaal Rang 13 Actuaris (vlakke loopbaan in uitdoving) Actuaris-directeur Geneesheer-inspecteur-directeur Hoofdapotheker-directeur (vlakke loopbaan in uitdoving) Rang 10 Actuaris Geneesheer-inspecteur Afgeschafte graden Niveau 1 Rang 10 Actuariaatsinspecteur (vlakke loopbaan in uitdoving) Apotheker (vlakke loopbaan in uitdoving) Niveau 2 Rang 20 Adjunct-controleur Geschrapte graden Niveau 1 Rang 13 Actuaris Hoofdapotheker-directeur Hoofdinspecteur-directeur Medisch adviseur Rang 12 Adjunct-adviseur-hoofd van dienst Eerstaanwezend geneesheer-inspecteur-hoofd van dienst Eerstaanwezend inspecteur-hoofd van dienst Rang 11 Eerstaanwezend actuariaatsinspecteur Eerstaanwezend apotheker Eerstaanwezend geneesheer-inspecteur Eerstaanwezend inspecteur Rang 10 Actuariaatsinspecteur Geneesheer-inspecteur Niveau 2+ Rang 28 Eerste verificateur-boekhouding Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 8 november 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^