Koninklijk Besluit van 08 november 2004
gepubliceerd op 23 november 2004
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot machtiging van de Staat om aandelen van de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport Company over te dragen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2004014249
pub.
23/11/2004
prom.
08/11/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 NOVEMBER 2004. - Koninklijk besluit tot machtiging van de Staat om aandelen van de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport Company over te dragen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 30 december 2001, inzonderheid op artikel 159;

Gelet op de programmawet van 9 juli 2004, inzonderheid op artikel 69;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 november 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 8 november 2004;

Gelet op het billijkheidsattest uitgegeven door Bank Degroof op 8 november 2004;

Overwegende dat de Staat op dit ogenblik 923.286 van de 1.452.621 aandelen van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » (« BIAC ») bezit;

Overwegende dat de Staat 487.499 aandelen van BIAC wenst te verkopen in het kader van een strategische verrichting met betrekking tot BIAC;

Overwegende dat de Regering op 8 november 2004 heeft beslist Macquarie Airports te weerhouden als strategische partner voor BIAC;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven en op het advies van Onze in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Staat kan 487.499 (vierhonderd zevenentachtig duizend vierhonderd negenennegentig) aandelen van de naamloze vennootschap van publiek recht BIAC overdragen aan de vennootschap Macquarie Airports (Brussels) S.A. voor een prijs van EUR 352.379.803,3 (driehonderd tweeën vijftig miljoen driehonderd negenenzeventig duizend achthonderd en drie euro en dertig eurocent) en aan de overige voorwaarden van overdracht die zullen worden bepaald in een overeenkomst tot overdracht van aandelen die vooraf wordt goedgekeurd door Onze minister bevoegd voor de overheidsbedrijven.

Art. 2.De Staat kan een aandeelhoudersovereenkomst sluiten met de strategische partner, welke overeenkomst beperkingen aan de overdraagbaarheid van de aandelen van BIAC aan voorwaarden die niet minder gunstig zijn voor de Staat dan voor de Strategische Partner.

Deze overeenkomst en iedere latere wijziging ervan zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van Onze minister bevoegd voor de overheidsbedrijven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening.

Art. 4.Onze minister bevoegd voor de overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, op 8 november 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Overheids-bedrijven, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^