Koninklijk Besluit van 08 november 2020
gepubliceerd op 31 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Sankaavzw » om bepaalde kosten te dekken die verband houden met het studieproject over de Afrikaanse diaspora met betrekking tot discriminatie en het opstellen van beleidsaanbevelingen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020043845
pub.
31/12/2020
prom.
08/11/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020043845

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


8 NOVEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Sankaavzw » om bepaalde kosten te dekken die verband houden met het studieproject over de Afrikaanse diaspora met betrekking tot discriminatie en het opstellen van beleidsaanbevelingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019031116 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2020 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2020, op sectie 12 FOD Justitie;

Gelet op de wet van 30 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020041979 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 14, 2° ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 november 2020;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van twintigduizend (20.000,00) euro wordt toegekend aan « Sankaavzw » - Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel (ondernemingsnummer 0451.440.968 en rekeningnummer BE71 0682 1661 4969), om bepaalde kosten te dekken van het studieproject over de Afrikaanse diaspora met betrekking tot discriminatie en het opstellen van beleidsaanbevelingen.

Deze toelage zal aangerekend worden op artikel: 12-58-52.33.00.41.

Art. 2.Deze toelage wordt toegekend om de kosten van huur en huurlasten, promotie- en publicatiekosten, administratieve kosten, voertuig- en verplaatsingskosten, vergoedingen aan derden, onderaannemers, personeelskosten, de uitvoering van het onderzoek en de organisatie van een workshop te dekken.

Art. 3.De toelage wordt in twee schijven betaald: - een eerste schijf van negentig procent, hetzij achttienduizend (18.000) euro, na de ondertekening van dit besluit; - het saldo van tien procent, hetzij tweeduizend (2.000) euro, op overlegging van de overtuigingstukken.

Art. 4.Worden aanvaard als subsidieerbare kosten: 1. Huur en huurlasten, 2.Promotie- en publicatiekosten, 3. Administratieve kosten, 4.Voertuig- en verplaatsingskosten, 5. Vergoedingen aan derden en onderaannemers, 6.Personeelskosten, 7. In verband met de uitvoering van de studie, 8.De organisatie van de workshop.

Art. 5.« Sankaavzw » houdt alle documenten en rekeningen ter beschikking van de ambtenaren belast met de controle van de toelages.

De controle kan gebeuren op de stukken of ter plaatse.

Ze bezorgt uiterlijk 30 april 2022 een uitvoeringsverslag over de toelage.

Art. 6.Dit besluit wordt van kracht met ingang van zijn ondertekening.

Art. 7.De Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke kansen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 november 2020.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, S. SCHLITZ


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^