Koninklijk Besluit van 08 oktober 1998
gepubliceerd op 27 oktober 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 69 van 17 juli 1998, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de regels inzake omrekening en afronding in euro van de bedragen van bare

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012790
pub.
27/10/1998
prom.
08/10/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 OKTOBER 1998. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 69 van 17 juli 1998, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de regels inzake omrekening en afronding in euro van de bedragen van barema's, premies, vergoedingen en voordelen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op de artikelen 18 en 28;

Gelet op het verzoek van de Nationale Arbeidsraad;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr. 69 gesloten op 17 juli 1998 in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de regels inzake omrekening en afronding in euro van de bedragen van barema's, premies, vergoedingen en voordelen.

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 oktober 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Nationale Arbeidsraad Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 69 van 17 juli 1998 tot vaststelling van de regels inzake omrekening en afronding in euro van de bedragen van barema's, premies, vergoedingen en voordelen VERSLAG De onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel te zorgen voor : - de neutraliteit in de verrichtingen inzake omrekening en afronding in euro van alle geldbedragen in het kader van de arbeidsverhouding.

Het gaat om niet te betalen geldbedragen, d.w.z. de bedragen waarop indexeringen of vermenigvuldigingscoëfficiënten (zoals het aantal werkuren waarmee het uurloon moet worden vermenigvuldigd om het week- of maandloon te verkrijgen) of nog aanpassingscoëfficiënten (zoals de coëfficiënt voor aanpassing aan de ontwikkeling van de regelingslonen) worden toegepast.

Voor de te betalen geldbedragen (zoals het loon dat de werknemer in de hand wordt uitbetaald of dat op zijn bankrekening wordt overgemaakt) zijn er reeds elders regels vastgesteld die eerlang zullen worden opgenomen in een nog door het Parlement goed te keuren wet. - de transparantie van de aldus gedane verrichtingen.

Het is de bedoeling dat de werkgever die voor zijn loonbeheer op de euro wenst over te schakelen dit op ieder moment van de overgangsfase (van 1 januari 1999 tot 31 december 2001) kan doen en dat de werknemers daarbij de garantie hebben dat een en ander gebeurt met naleving van hun rechten inzake loon, premies, vergoedingen en andere in geld waardeerbare voordelen.

De collectieve arbeidsovereenkomst geeft bovendien aan wat er met diezelfde nog steeds in Belgische frank luidende geldbedragen zal gebeuren bij het begin van de definitieve fase op 1 januari 2002.

Wat is in de collectieve arbeidsovereenkomst bepaald? De collectieve arbeidsovereenkomst concretiseert in de eerste plaats een aantal beginselen die reeds op Europees niveau zijn vastgelegd : - het beginsel van de continuïteit van de overeenkomsten Dit betekent dat de overschakeling op de euro geen invloed mag hebben op arbeidsovereenkomsten, collectieve arbeidsovereenkomsten en andere akkoorden.

In het onderhavige geval impliceert dit dat de percentages, frequentie en mechanismen van indexering blijven gelden ongeacht of de geldbedragen waarop ze van toepassing zijn in Belgische frank of in euro luiden. - het beginsel van de omrekening in euro De omrekening in euro van een in Belgische frank luidend bedrag gebeurt door dat bedrag te delen door de omrekeningskoers.

De omrekening in Belgische frank van een in euro luidend bedrag gebeurt door dat bedrag te vermenigvuldigen met de omrekeningskoers.

Die omrekeningskoers is op dit ogenblik niet bekend en zal uiterlijk bij het begin van de overgangsfase vastgesteld worden.

De collectieve arbeidsovereenkomst regelt vervolgens het vraagstuk van de afronding in euro in twee gevallen, d.i. : - wanneer alle indexeringsberekeningen worden verricht op in Belgische frank luidende bedragen die in euro moeten worden omgerekend; - wanneer alle indexeringsberekeningen worden verricht op in euro omgerekende bedragen.

In beginsel moeten de geldbedragen eerst in Belgische frank worden geïndexeerd en moet het resultaat ervan vervolgens worden omgerekend in euro.

Om geen afbreuk te doen aan de vrijheid van de werkgever om op de euro over te schakelen (geen dwang, geen verbod) kunnen de indexeringen evenwel in afwijking van het genoemde beginsel worden verricht op definitief omgerekende en dus in euro luidende geldbedragen.

In dat geval wordt de neutraliteit van de resultaten gewaarborgd voorzover op strikte wijze dezelfde regels worden nageleefd als die welke in Belgische frank worden toegepast, d.w.z. inzake percentages, frequentie en mechanismen van indexering.

Ter versterking van die neutraliteit zowel inzake omrekening in euro van in Belgische frank luidende geldbedragen als voor de berekeningen die worden verricht op in euro luidende geldbedragen, dient bovendien met grotere nauwkeurigheid te worden gewerkt op het stuk van de decimalen, d.i. twee decimalen meer dan wanneer die berekeningen in Belgische frank worden verricht.

Voorts wordt de transparantie in de hand gewerkt daar het op die manier mogelijk is de geldbedragen zowel in Belgische frank als in euro aan te duiden.

Die bepalingen hebben dus betrekking op niet te betalen geldbedragen.

Voor de te betalen geldbedragen zal bij wet op dwingende wijze en zonder dat afwijkingen mogelijk zijn, worden bepaald dat na omrekening de afronding in euro zal gebeuren met twee decimalen.

Zodra de overgangsfase afgelopen is en de definitieve fase begint, nl. op 1 januari 2002, zal in een CAO- of andere tekst geen enkel geldbedrag nog in Belgische frank kunnen luiden aangezien die munt niet meer gangbaar zal zijn.

In die omstandigheden bepaalt de collectieve arbeidsovereenkomst dat de geldbedragen die op 31 december 2001 nog in Belgische frank luiden, op de avond van die dag definitief in euro zullen worden omgerekend.

De aldus omgerekende bedragen zijn de bedragen waarop voortaan de percentages, frequentie en mechanismen van indexering worden toegepast.

Voor het geval dat zou blijken dat de aldus vastgestelde regels in de praktijk niet voldoen, hebben de ondertekenende partijen zich evenwel de mogelijkheid voorbehouden om een en ander te evalueren met het oog op de definitieve fase.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 69 van 17 juli 1998 tot vaststelling van de regels inzake omrekening en afronding in euro van de bedragen van barema's, premies, vergoedingen en voordelen Geregistreerd op 27 augustus 1998 onder het nr. 48971/CO/300.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op verordening (EG) nr. 1.103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro;

Gelet op advies nr. 1.210 van 17 december 1997 waarin de in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde werknemers- en werkgeversorganisaties zich ertoe verbonden hebben een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten tot vaststelling van de regels inzake omrekening en afronding in euro van de bedragen van barema's, premies, vergoedingen en voordelen;

Overwegende dat die bepalingen onverwijld vastgesteld dienen te worden om zo spoedig mogelijk rechtszekerheid te verschaffen;

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers : - het Verbond van Belgische Ondernemingen; - de nationale middenstandsorganisaties erkend overeenkomstig de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979; - de Belgische Boerenbond; - "la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles"; - "l'Alliance agricole belge"; - het Algemeen Christelijk Vakverbond van België; - het Algemeen Belgisch Vakverbond; - de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België; op 17 juli 1998 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten. HOOFDSTUK I. - Draagwijdte van deze overeenkomst

Artikel 1.Deze overeenkomst beoogt de vaststelling van de technische regel inzake omrekening en de graad van precisie van afronding in euro van de bedragen waarop ze van toepassing is.

Ze maakt zo een dubbele aanduiding van die bedragen in Belgische frank en in euro mogelijk van 1 januari 1999 tot 31 december 2001.

Commentaar De bepalingen van deze overeenkomst waarborgen de neutraliteit van de verrichtingen inzake omrekening en afronding in euro; ze scheppen op die manier de voorwaarden voor een harmonieuze overgang van het loonbeheer van de onderneming naar de euro voor alle betrokken partijen, d.w.z. zowel werkgevers als werknemers, en werken op die manier een zo groot mogelijke transparantie in de hand. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 2.Deze overeenkomst is van toepassing op de bedragen van barema's, premies, vergoedingen en voordelen die niet betaald of geboekt dienen te worden.

Commentaar Deze overeenkomst is van toepassing op de geldbedragen die niet betaald of geboekt dienen te worden. Voor de geldbedragen die betaald of geboekt dienen te worden, stelt verordening (EG) nr. 1.103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro, de regels inzake omrekening en afronding in euro vast. HOOFDSTUK III. - Beginsel

Art. 3.De omrekening en de afronding in euro van de in artikel 2 bedoelde bedragen leidt niet tot een wijziging van de daarop van toepassing zijnde percentages, frequentie en mechanismen van indexering of aanpassing door toepassing van een coëfficiënt. HOOFDSTUK IV. - Omrekening en afronding Afdeling I. - Overgangsfase of periode van 1 januari 1999 tot 31

december 2001

Art. 4.§ 1. De in Belgische frank luidende bedragen bedoeld in artikel 2 die worden geïndexeerd of waarop een vermenigvuldigingscoëfficiënt wordt toegepast, worden in beginsel in Belgische frank geïndexeerd of vermenigvuldigd vooraleer ze in euro worden omgerekend. § 2. Niets belet de werkgever echter om voor zijn loonbeheer op de euro over te schakelen.

Wanneer de werkgever voor zijn loonbeheer op de euro overschakelt, kan de indexering of de vermenigvuldigingscoëfficiënt, in afwijking van § 1, worden toegepast op de in artikel 2 bedoelde bedragen die definitief in euro zijn omgerekend. § 3. De naar gelang van het geval met toepassing van § 1 of § 2 van dit artikel verrichte omrekening en afronding in euro moeten gebeuren met strikte naleving van de neutraliteit die door de artikelen 5 en 6 van deze overeenkomst wordt gewaarborgd. 1. Omrekening Art.5. § 1.De omrekening in euro van een in Belgische frank luidend bedrag gebeurt door dat bedrag te delen door de omrekeningskoers. § 2. De omrekening in Belgische frank van een in euro luidend bedrag gebeurt door dat bedrag te vermenigvuldigen met de omrekeningskoers. § 3. Onder omrekeningskoers dient te worden verstaan, de koers die door de Raad van de Europese Unie is vastgesteld overeenkomstig artikel 109 L, lid 4, eerste zin van het Verdrag.

Commentaar Opgemerkt dient te worden dat de in dit artikel bedoelde omrekeningskoers onherroepelijk zal worden vastgesteld op de aanvangsdatum van de derde fase van de Economische en Monetaire Unie, d.i. op 1 januari 1999. 2. Afronding Art.6. § 1. Wanneer de in artikel 2 bedoelde bedragen afgerond dienen te worden in euro, worden ze afgerond met twee decimalen meer dan het aantal decimalen dat van toepassing is in Belgische frank. § 2. De afronding gebeurt, ter uitvoering van artikel 3 van deze overeenkomst, volgens de dienaangaande geldende bepalingen of gebruiken.

Bij ontstentenis van dienaangaande geldende bepalingen of gebruiken, gebeurt de afronding overeenkomstig § 1, waarbij met het cijfer volgend op de af te ronden decimaal geen rekening wordt gehouden wanneer het lager is dan vijf en de af te ronden decimaal met een eenheid wordt verhoogd wanneer dat cijfer gelijk is aan of hoger is dan vijf. Afdeling II. - Definitieve fase of periode vanaf 1 januari 2002

Art. 7.De op 31 december 2001 in Belgische frank luidende bedragen bedoeld in artikel 2, zullen op die datum definitief in euro worden omgerekend en afgerond met strikte naleving van de bepalingen van de artikelen 5 en 6 van deze overeenkomst.

De daaruit voortvloeiende bedragen in euro zullen worden beschouwd als de basis- of referentiebedragen waarop de desbetreffende percentages, frequentie en mechanismen van indexering of aanpassing door toepassing van een coëfficiënt en van afronding, ter uitvoering van artikel 3 van deze overeenkomst van toepassing zullen zijn vanaf 1 januari 2002. HOOFDSTUK IV. - Evaluatie

Art. 8.De partijen die deze overeenkomst ondertekenen gaan de verbintenis aan de toepassing ervan te evalueren met het oog op de definitieve fase van de invoering van de euro, die ingaat op 1 januari 2002. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 9.Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, behalve wat betreft de artikelen 4 tot 6 die buiten werking treden op 1 januari 2002.

Zij treedt in werking op 1 januari 1999.

Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.

De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet de redenen ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen. De andere organisaties verbinden er zich toe deze binnen een maand na ontvangst ervan in de Nationale Arbeidsraad te bespreken.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1998.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^