Koninklijk Besluit van 08 oktober 1998
gepubliceerd op 28 november 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de individuele beschermuitrusting

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012835
pub.
28/11/1998
prom.
08/10/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 OKTOBER 1998. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de individuele beschermuitrusting (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de bosontginningen;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de individuele beschermuitrusting.

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 oktober 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid Mevr. M. SMET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de bosontginningen Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 1997 Individuele beschermuitrusting (Overeenkomst geregistreerd op 9 februari 1998 onder het nummer 47066/CO/125.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werklieden die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de bosontginningen.

Met "werklieden" bedoeld men de werklieden en werksters.

Met "begunstigde" bedoelt men de werkman die in dienst is bij een werkgever die ressorteert onder het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, op het ogenblik van het overhandigen van de veiligheidsuitrusting, en die voldoet aan de voorwaarden gesteld in de artikelen 5, 6 en 7 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Met "Bosuitbatingsfonds" bedoelt men het Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen. HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten ter uitvoering van artikel 3, § 1, 3 en 4 van de statuten, vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 1996 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen" genaamd, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 mei 1997 (Belgisch Staatsblad van 15 augustus 1997).

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is de uitvoering van het protocol van akkoord, 1993-1994, punt 2, h, geregistreerd onder het nummer 34091/CO/125.01. HOOFDSTUK III. - Oogmerken

Art. 4.Deze overeenkomst heeft tot doel de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming aan te vullen binnen de grenzen en volgens de criteria hierna bepaald. HOOFDSTUK IV. - Toekenningscriteria

Art. 5.Basisveiligheidsuitrusting.

Om de veiligheidsuitrusting 1997 te verkrijgen, moet de werkman het minimumloon hebben ontvangen, bij één of meerdere in artikel 1 van deze overeenkomst vermelde werkgevers en deze zal jaarlijks aangepast worden bij beslissing in de paritair beheerscomité van het "Bosuitbatingsfonds" waarvan referentie hernomen in artikel 6.

De basisveiligheidsuitrusting omvat per jaar : - 1 paar veiligheidsschoenen of 1 paar veiligheidsbotten en een doos vet; - 2 paar boskousen; - een verplichte veiligheidsbroek, behalve voor bestuurders van voertuigen die ter vervanging 1 zwarte en 2 blauwe broeken krijgen; - een helm met scherm of ter vervanging; - geluiddempende oorschelpen op verzoek; - een EHBO-doos of een aanvulling; - 2 paar handschoenen (1 paar winterhandschoenen en 1 paar zomerhandschoenen).

Art. 6.Verbeterde veiligheidsuitrusting.

Vanaf een brutoloon van 200.000 F, tegen 108 pct. verdiend in 1996, wordt de verbeterde veiligheidsuitrusting toegekend op basis van punten, bovenop de basisuitrusting.

Iedere schijf van 50.000 F, verdiend boven dit minimum, geeft recht op een punt, met een maximum van 4 punten. - 200.000 F : basisveiligheidsuitrusting + 1 punt - 250.000 F : basisveiligheidsuitrusting + 2 punten - 300.000 F : basisveiligheidsuitrusting + 3 punten - 350.000 F : basisveiligheidsuitrusting + 4 punten De punten geven recht op de onderstaande produkten, te kiezen door de begunstigde, en zijn niet cumuleerbaar van jaar tot jaar : - 1 punt : blauwe broek - 1 punt : blauwe vest - 1 punt : voorschoot of beenstukken - 1 punt : thermale vest - 1 punt : regenpak - 1 punt : 2 paar winterhandschoenen - 2 punten : zwarte Lafond-broek - 3 punten : gevoerde parka.

Art. 7.Volledige veiligheids- en comfortuitrusting.

Een volledige veiligheids- en comfortuitrusting wordt toegekend vanaf een brutoloon, tegen 108 pct. van 400.000 F. Deze uitrusting is samengesteld uit : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 8.Het beheerscomité van het "Bosuitbatingsfonds" kan specifieke criteria bepalen voor jongeren en voor nieuwe werklieden in de sector.

Art. 9.De uitreiking van de beschermmiddelen, is een wettelijke verplichting die door de werkgever moet nagekomen worden. De enigen die aanspraak kunnen maken op de individuele beschermuitrusting, toegekend door het "Bosuitbatingsfonds", zijn de werklieden van wie de reële lonen aan de minimale conventionele looncriteria voldoen, jaarlijks aangepast door het paritair beheerscomité van het "Bosuitbatingsfonds", op de uidrukkelijke voorwaarde dat de ondernemingen die hen te tewerkstellen in orde zijn met de bijdrage aan het "Bosuitbatingsfonds".

Art. 10.Overeenkomstig hoofdstuk III, artikel 8, van voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 1996, worden beschouwd als in orde met de bijdrage, de ondernemingen die hun bijdragen gestort hebben aan het bosuitbatingsfonds voor het gehele referentiejaar in aanmerking genomen voor de toekenning van individuele beschermuitrusting.

Art. 11.In afwijking van artikel 9, wanneer de onderneming niet in orde is met de bijdrage conform artikel 10, wordt een basisveiligheidsuitrusting, zoals bepaald in artikel 5 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, toegekend aan de werklieden voor zover zij voldoen aan de minimale looncriteria vastgelegd in artikel 6 hierboven. HOOFDSTUK V. - Financiering

Art. 12.De kosten verbonden aanhet ter beschikking stellen van de veiligheidsuitrusting, bepaald in de artikelen 5, 6 en 7 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, zijn ten laste van het "Bosuitbatingsfonds". HOOFDSTUK VI. - Geldigheidsduur en slotbepalingen

Art. 13.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1997 en is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 1996, geregistreerd onder het nummer 42886/CO/125.01.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maand, betekend bij aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de bosontginningen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1998.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^