Koninklijk Besluit van 08 oktober 1998
gepubliceerd op 26 november 1998
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in Waals-Brabant, betreff

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012841
pub.
26/11/1998
prom.
08/10/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 OKTOBER 1998. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 55 en op 56 jaar (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, inzonderheid op titel III;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven van Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 55 jaar, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 december 1995;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in Waals-Brabant;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 55 en op 56 jaar.

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 oktober 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Wet van 26 juli 1996, Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996.

Koninklijk besluit van 7 december 1992, Belgisch Staatsblad van 11 december 1992.

Koninklijk besluit van 8 december 1995, Belgisch Staatsblad van 21 februari 1996.

Bijlage Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in Waals-Brabant Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1997 Conventioneel brugpensioen op 55 en 56 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 1997, onder het nummer 46632/CO/102.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in Waals-Brabant.

Met « werknemers » worden de werklieden en werksters bedoeld. HOOFDSTUK II. - Bepalingen

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, en heeft directe uitwerking.

Art. 3.Overeenkomstig titel III van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, en onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, wordt het principe van de toepassing van een regeling van conventioneel brugpensioen in deze sector aanvaard voor het werkend personeel (met uitsluiting van de werknemers die langdurig ziek zijn) dat voor deze formule opteert en tussen 1 januari 1997 en 31 december 1997 de leeftijd van 55 jaar bereikt en tussen 1 januari 1998 en 31 december 1998 de leeftijd van 56 jaar bereikt.

Art. 4.a) De leeftijd van het brugpensioen van de werknemers die 33 jaar beroepsverleden als loontrekkende kunnen rechtvaardigen berekend overeenkomstig artikel 114, § 4, tweede lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsuitkeringen, wordt op 55 jaar gebracht vanaf 1 januari 1997 tot 31 december 1997 en op 56 jaar vanaf 1 januari 1998. b) Voor de toepassingsmodaliteiten van het beroepsverleden, wordt de gelijkstelling voor de dagen van volledige werkloosheid met een maximum van vijf jaar gedurende de loopbaan beperkt.

Art. 5.De toepassing van de verschillende bepalingen voorzien in voormelde artikelen 3 en 4 geldt evenwel in volgende regelingen : a) Het brugpensioen op 55 en op 56 jaar zal toegestaan worden voor zover de werknemer een beroepsverleden als loontrekkende van 33 jaar, gelijkstellingsperiodes inbegrepen kan getuigen en op het einde van de overeenkomst 20 jaar ploegenarbeid met nachtarbeid kan bewijzen, zoals bepaald bij collectieve arbeidsovereenkomst nr.46 gesloten op 10 mei 1993 in de Nationale Arbeidsraad; b) voor de werknemer die met brugpensioen wenst te gaan op 55 en op 56 jaar onder de voorwaarden bepaald onder a) wordt een aanvullende vergoeding toegekend tot de leeftijd van 65 jaar;c) de aanvullende vergoeding die wordt toegekend aan de bruggepensioneerde werknemer op 55 en op 56 jaar is gelijk aan 6 300 F/maand. Dit bedrag is, individueel, ten minste gelijk aan de vergoeding voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten in de Nationale Arbeidsraad. Het is een bruto bedrag, vóór sociale en/of fiscale afhoudingen.

Een jaarlijkse vergoeding van F 2 000 netto wordt ook toegekend.

Het bedrag van de aanvullende vergoeding wordt gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, volgens de toepassingsmodaliteiten inzake de werkloosheidsuitkeringen, zoals is bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

Het bedrag van F 6 300 stemt overeen met het indexcijfer dat van kracht is op 1 januari 1995.

De personen die tussen 1 januari 1998 en 1 mei 1998 in brugpensioen zullen treden, hebben recht op de premie van F 3 400 voorzien in artikel 53 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1997 betreffende de arbeidsvoorwaarden.

De controle zal worden uitgevoerd door de instanties van het paritair subcomité eind december 1997 en eind december 1998. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1997 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1998.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1998.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^