Koninklijk Besluit van 08 oktober 1998
gepubliceerd op 05 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juin 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen op 55 jaar in 1997 en 56 jaar in 1998 aan de arbe

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012842
pub.
05/12/1998
prom.
08/10/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 OKTOBER 1998. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juin 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen op 55 jaar in 1997 en 56 jaar in 1998 aan de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen van de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de wet van 26 juli 1996, tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, inzonderheid op de artikelen 23 en 26;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juin 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen op 55 jaar in 1997 en 56 jaar in 1998 aan de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen van de bakkerij banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij.

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 oktober 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Wet van 26 juli 1996, Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996.

Bijlage Paritair comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juin 1997 Brugpensioen op 55 jaar in 1997 en op 56 jaar in 1998 aan de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen van de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij (Overeenkomst geregistreerd op 14 november 1997 onder het nummer 46016/CO/118.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen van de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij en die bijdrageplichtig zijn aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij".

Zijn bijgevolg uitgesloten van het toepassingsgebied, de werkgevers die in de onmogelijkheid verkeren de bijdragen aan het fonds te betalen ten gevolge van een sluiting van de onderneming, aangezien de waarborg van betaling van de bijkomende vergoeding dan wordt verzekerd door het Fonds tot vergoeding van de ingeval van sluiting van de onderneming ontslagen werknemers ingevolge artikel 2 van de wet van 30 juni 1967. HOOFDSTUK II. - Beschikkingen

Art. 2.De leeftijd om in het genot te treden van het brugpensioen zoals bedoeld bij hoofdstuk III van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling voor aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen, behalve in geval van dringende reden, in de zin van de wetgeving op de arbeidsovereenkomsten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 januari 1975 en zoals van toepassing gebracht ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij" door de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1976, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 november 1976, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 december 1976, wordt toegekend aan de arbeiders en arbeidsters van respectievelijk 55 jaar of 56 jaar of meer aangewezen in artikel 1, die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor arbeiders of arbeidsters en die ontslagen worden.

Art. 3.Voor de periode van 1 juli 1997 tot en met 31 december 1997 is deze collectieve arbeidsovereenkomst uitsluitend van toepassing op de arbeiders en arbeidsters die de leeftijd van 55 jaar en meer bereiken, die overeenkomstig artikel 23 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996), en haar uitvoeringsbesluiten, een beroepsverleden kunnen aantonen van 33 jaar als werknemer, waarvan 20 jaar arbeid in een stelsel zoals voorzien bij artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 afgesloten op 23 maart 1990 en die een beroepsloopbaan van 10 jaar in het bedrijf of de sector van de voedingsnijverheid hebben en die voldoen aan de wettelijk gestelde anciënniteitsvoorwaarden om het statuut van bruggepensioneerde te kunnen bekomen.

Voor de periode van 1 januari 1998 tot en met 31 december 1998 is deze collectieve arbeidsovereenkomst uitsluitend van toepassing op de arbeiders en arbeidsters die de leeftijd van 56 jaar en meer bereiken, die overeenkomstig artikel 23 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996) en haar uitvoeringsbesluiten, een beroepsverleden kunnen aantonen van 33 jaar als werknemer, waarvan 20 jaar arbeid in een stelsel zoals voorzien bij artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 afgesloten op 23 maart 1990 en die een beroepsloopbaan van 10 jaar in het bedrijf of de sector van de voedingsnijverheid hebben en die voldoen aan de wettelijk gestelde anciënniteitsvoorwaarden om het statuut van bruggepensioneerde te kunnen bekomen.

Art. 4.Onder voorbehoud van de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, moet het ontslag waarvan sprake in artikel 2, het gevolg zijn van een initiatief van de werkgever en/of de vraag kan uitgaan van de werknemer, behalve voor de ondernemingen die minder dan tien werknemers tewerkstellen waar het initiatief aan de werkgever toekomt.

Art. 5.Het bedrag van de aanvullende vergoeding waarover sprake in artikel 2 is de vergoeding die voorzien wordt bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

Art. 6.Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is de vervanging van de bruggepensioneerde verplicht. De sancties, onder welke vorm ook, die voortvloeien uit de wettelijke verplichtingen inzake brugpensioen blijven volledig ten laste van de individuele ondernemingen.

De vervanging van de bruggepensioneerde arbeider of arbeidster zal in principe gebeuren door een arbeider of arbeidster. De afwijking op deze bepaling wordt toegelicht voor de ondernemingsraad.

Art. 7.Het sociaal fonds zal de financiële last dragen van de maandelijkse capitatieve bijdragen die ingevoerd werden door de wet houdende sociale beschikkingen en door de programmawet van 22 december 1989 en dit, voor de bruggepensioneerde arbeiders en arbeidsters uit hoofde van deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde tijd. Zij heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1997 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1998.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1998.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^