Koninklijk Besluit van 08 oktober 1998
gepubliceerd op 29 oktober 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het tewe

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012888
pub.
29/10/1998
prom.
08/10/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 OKTOBER 1998. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het tewerkstellingsakkoord 1997-1998 voor de sector voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het tewerkstellingsakkoord 1997-1998 voor de sector voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen.

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 oktober 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997 Tewerkstellingsakkoord 1997-1998 voor de sector voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen (Overeenkomst geregistreerd op 19 november 1997 onder het nummer 46076/CO/138) HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt als sectorieel tewerkstellingsakkoord gesloten in het kader van titel II van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen en van het koninklijk besluit van 24 februari 1997 houdende nadere voorwaarden met betrekking tot de tewerkstellings-akkoorden in toepassing van de artikelen 7, § 2, 30, §2 en 33 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

Art.2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking ten aanzien van alle werkgevers en arbeiders bedoeld in artikel 3. Zij heeft bijgevolg directe uitwerking, overeenkomstig artikel 6, § 2, eerste lid van het koninklijk besluit van 24 februari 1997 houdende nadere voorwaarden met betrekking tot de tewerkstellingsakkoorden in toepassing van de artikelen 7, § 2, 30, §2 en 33 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters, hierna "werklieden" genoemd, van de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren. HOOFDSTUK II. - Tewerkstellingsmaatregelen

Art. 4.Loopbaanonderbreking.

De toepassingsmodaliteiten van de loopbaanonderbreking worden geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst.

Bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst zal ter registratie worden voorgelegd en de algemeen verbindend verklaring bij koninklijk besluit wordt gevraagd, zodat haar bepalingen directe uitwerking krijgen in de onderneming.

Art. 5.Vrijwillige deeltijdse arbeid. § 1. Het deeltijds arbeidsregime kan alle bij de wet toegestane vormen van arbeidsduurvermindering aannemen.

De arbeidstijd van de deeltijdse werklieden kan ook berekend worden op jaarbasis.

De werkgever heeft een vervangingsplicht zodra het equivalent van een voltijdse tewerkstelling wegvalt, tenzij hij kan aantonen dat door deze maatregel tijdelijke werkloosheid of ontslagen vermeden kunnen worden. § 2. De toepassingsmodaliteiten van deeltijdse arbeid worden ingeschreven in een collectieve arbeidsovereenkomst.

Bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst zal ter registratie worden neergelegd en de algemeen verbindend verklaring bij koninklijk besluit wordt gevraagd, zodat haar bepalingen directe uitwerking krijgen in de onderneming.

Art. 6.Halftijds brugpensioen op 55 jaar.

De toepassingsmodaliteiten van halftijds brugpensioen op 55 jaar worden ingeschreven in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1995 gesloten in toepassing van titel II van de wet van 3 april 1995 houdende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 21 september 1995, Belgisch Staatsblad van 15 december 1995.

Bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst zal ter registratie worden neergelegd en de algemeen verbindend verklaring bij koninklijk besluit wordt gevraagd, zodat haar bepalingen directe uitwerking krijgen in de onderneming. HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 1997 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1998.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1998.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^