Koninklijk Besluit van 08 oktober 2003
gepubliceerd op 27 oktober 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de wetten van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011522
pub.
27/10/2003
prom.
08/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 OKTOBER 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wetten van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 juli 1989 betreffende overdracht van bevoegdheden voor de uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 juni 1985, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op de wet van 20 februari 1939Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de titel en van het beroep van architect . - Duitse vertaling sluiten op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 juli 1990 en 29 maart 1995;

Gelet op de wet van 26 juni 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten tot instelling van een Orde van architecten, inzonderheid op artikel 17, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 september 2000, en op artikel 26, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 september 2000;

Gelet op de Richtlijn 85/384/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 juni 1985 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het gebied van de architectuur, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten, gewijzigd bij de richtlijnen 85/614/EEG van 20 december 1985, 86/17/EEG van 27 januari 1986, 90/658/EEG van 4 december 1990 en 2001/19/EG van 14 mei 2001;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van één maand;

Gelet op advies 34.997/3 van de Raad van State, gegeven op 17 juni 2003, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van de wet van 20 februari 1939Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de titel en van het beroep van architect . - Duitse vertaling sluiten op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 juli 1990 en 29 maart 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) § 2 wordt vervangen door de volgende bepaling : « Onverminderd de §§ 1 en 4 en de artikelen 7 en 12 van deze wet, mogen de Belgen en de onderdanen van de andere lid-Staten van de Europese Gemeenschap of van een andere Staat die partij is bij het Akkoord over de Europese economische ruimte in België de titel van architect voeren en het beroep ervan uitoefenen als zij in het bezit zijn van een diploma, een certificaat of een andere titel als bedoeld in de bijlage bij deze wet, zoals die is gewijzigd door de gepubliceerde bijwerkingen overeenkomstig artikel 7, lid 2, van richtlijn 85/384/EEG van de Raad van 10 juni 1985 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het gebied van de architectuur, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten.Die bijwerkingen worden volledig in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. »; b) er wordt een § 4 toegevoegd luidend als volgt : « De bevoegde overheden onderzoeken de diploma's, certificaten en andere titels met betrekking tot het onder de voornoemde richtlijn 85/384/EEG vallende gebied, die werden verworven buiten de Europese Unie als die diploma's, certificaten of andere titels in een andere lid-Staat werden erkend, alsook de in een andere lid-Staat verworven opleiding en/of de beroepservaring.»

Art. 2.Aan artikel 17, § 1, derde lid van de wet van 26 juni 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten tot instelling van een Orde van Architecten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 september 2000, wordt de volgende zin toegevoegd : « In de gevallen als bedoeld in artikel 1, § 4 van de wet van 20 februari 1939Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de titel en van het beroep van architect . - Duitse vertaling sluiten op de bescherming van de titel en van het beroep van architect bedraagt de termijn drie maand vanaf de indiening van een volledig dossier. »

Art. 3.Aan artikel 26, vierde lid van dezelfde wet wordt de volgende zin toegevoegd : « Een dergelijk beroep staat ook open voor hij die de erkenning aanvraagt van diploma's, certificaten en andere titels met betrekking tot het onder richtlijn 85/384/EEG van de Raad van 10 juni 1985 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het gebied van de architectuur, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten, vallende gebied bij ontstentenis van een beslissing binnen de in artikel 17, § 1, derde lid, bedoelde termijn. »

Art. 4.Onze Minister van Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 oktober 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^