Koninklijk Besluit van 08 oktober 2004
gepubliceerd op 27 oktober 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 2003 inzake de beperking van het op de markt brengen van producten die bepaalde azokleurstoffen bevatten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2004011442
pub.
27/10/2004
prom.
08/10/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 OKTOBER 2004. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 2003 inzake de beperking van het op de markt brengen van producten die bepaalde azokleurstoffen bevatten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten, inzonderheid op artikel 4, § 1, vervangen bij de wet van 18 december 2002, en § 4, vervangen bij de wet van 4 april 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 2003 inzake de beperking van het op de markt brengen van producten die bepaalde azokleurstoffen bevatten;

Gelet op de Richtlijn 2004/21/EG van de Commissie van 24 februari 2004 inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van azokleurstoffen (dertiende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad);

Gelet op advies 37.120/1 van de Raad van State, gegeven op 29 juni 2004;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 oktober 2003 inzake de beperking van het op de markt brengen van producten die bepaalde azokleurstoffen bevatten, worden de woorden « volgens de testmethoden opgesomd in bijlage II » ingevoegd tussen de woorden « de geverfde onderdelen daarvan » en de woorden « mogen niet worden gebruikt ».

Art. 2.De bijlage bij hetzelfde besluit, waarvan de bestaande tekst bijlage I zal vormen, wordt aangevuld met een bijlage II, overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Art. 3.Onze Minister bevoegd voor Consumentenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 oktober 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, belast met Consumentenzaken, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

BIJLAGE « Bijlage II. - Lijst van testmethoden Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 8 oktober 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 2003 inzake de beperking van het op de markt brengen van producten die bepaalde azokleurstoffen bevatten.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, belast met Consumentenzaken, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^