Koninklijk Besluit van 08 oktober 2014
gepubliceerd op 14 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, houdende ontbinding en vereffening van het Fonds voor Best

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014012142
pub.
14/11/2014
prom.
08/10/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 OKTOBER 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, houdende ontbinding en vereffening van het Fonds voor Bestaanszekerheid genaamd "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, houdende ontbinding en vereffening van het Fonds voor Bestaanszekerheid genaamd "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort".

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 oktober 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2013 Ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" (Overeenkomst geregistreerd op 5 maart 2014 onder het nummer 119822/CO/301.04)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de erkende havenarbeiders van het algemeen en het logistiek contingent binnen de haven van Oostende.

Art. 2.Het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" (collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort), wordt ontbonden met ingang vanaf 1 juni 2013 en in vereffening gesteld.

Art. 3.Worden in hoedanigheid van vereffenaar aangesteld : De heer Henk Rondelez.

Het mandaat van de vereffenaar is bezoldigd; de maandelijkse vergoeding bedraagt 478 EUR (exclusief btw) en is betaalbaar aan HR Consulting, Berkenlaan 2a, DE HAAN, BE 0536.177.101.

Art. 4.Alle overschotten die na vereffening van het desbetreffende fonds, op de eindbalans zouden voorkomen, worden overgedragen aan de provisie vastgelegd bij koninklijk besluit, voor de havenarbeiders in het VA-stelsel.

Art. 5.De rechten en verbintenissen van het in artikel 2 bedoelde fonds, beperkt tot de provisie vastgelegd bij koninklijk besluit, voor de havenarbeiders in het VA-stelsel worden overgeheveld naar het Fonds voor bestaanszekerheid, bevoegd voor de sector op te richten bij collectieve arbeidsovereenkomst in het Paritair Subcomité voor de kusthavens.

Art. 6.Voordat zij tot de effectieve overheveling overgaan moeten de vereffenaars de goedkeuring van de revisor van het fonds hebben bekomen betreffende de regelmatigheid van het voorstel tot overheveling ten opzichte van de beginselen opgenomen in artikel 4.

De kosten voortspruitend uit de tussenkomst van de revisor in het kader van deze bepaling worden ten laste genomen door het fonds in vereffening bedoeld in artikel 4.

Art. 7.De vereffenaar maken een verslag over aan de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Werk.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en houdt op van kracht te zijn na uitvoering van artikel 5 en artikel 6 en uiterlijk op 30 april 2015.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 oktober 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^