Koninklijk Besluit van 08 oktober 2014
gepubliceerd op 14 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de pannenbakkerijen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014012167
pub.
14/11/2014
prom.
08/10/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 OKTOBER 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de pannenbakkerijen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de pannenbakkerijen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 oktober 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2007 Arbeidsvoorwaarden in de pannenbakkerijen (Overeenkomst geregistreerd op 8 augustus 2007 onder het nummer 84223/CO/113.04) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen.

Met "werklieden" wordt verstaan : de werklieden en de werksters. HOOFDSTUK II. - Uurlonen

Art. 2.Categorieën en bruto minimumuurlonen per 1 januari 2007 :

SA Wienerberger

SA Koraton

NV Koraton

1

Nettoyeur

12,2980

12,0715

Manoeuvre


Débutant


Kuiser


Handlanger


Starter


2

Trieur de produits secs

12,4174


Palettiseur


Uitzoeker droge producten


Verpakker - Stapelaar


3

Contrôleur d'entrée d'argile

12,4523


Préparation de mélange


Toezichter invoer klei


Kleivoorbereiding


4

Défourneur et trieur

12,5388


Losser en sorteerder


5

Production d'accessoires

12,6091


Epuration d'eau


Vormer hulpstukken


Waterzuivering


6

Aboli


Geschrapt


7

Ouvrier qualifié

12,7443

12,4689

Mécanicien et électricien de 1re classe


Conducteur de machine


Enfourneur manuel et contrôleur


Vakman


Mecanicus en elektricien 1ste klasse


Machinebediener


Vuller manueel en controleur


8

Veilleur four et séchoirs

12,9227


Waker oven en drogerijen


9

Mécanicien et électricien de 2e classe

12,9392


Mecanicus en elektricien 2e klasse


10

Surveillant

12,9718


Voorman


11

Mécanicien et électricien de 3e classe

13,0555

12,8339

Contremaître et chef d'équipe


Mecanicus en elektricien 3de klasse


Meestergast en ploegleider


Art. 3."Starter". Een starter is een werkman die onder gelijk welke vorm van contract één van de bedrijven komt vervoegen. De werknemer die van het ene bedrijf naar het andere overstapt, wordt niet beschouwd als een starter. Er wordt onderscheid gemaakt in het verwerven van het functieloon tussen een productiearbeider en een technisch arbeider. De productiearbeider start aan het basisloon en krijgt vanaf de 5e week het loonverschil ten opzichte van zijn/haar functieloon uitbetaald in premie. Na 6 maanden in die functie krijgt hij/zij het bijbehorend functieloon. Een technisch arbeider start aan het basisloon en krijgt geen premie. Zijn/haar loon evolueert van categorie 1 naar categorie 4 na 6 maanden en na 12 maanden krijgt hij/zij het loon van categorie 7.

Art. 4.Verduidelijking functieklasses categorie 9 en categorie 11. - Categorie 9 : mecanieker/electrieker 2e klas, in staat om op volledig auronome manier zowel gevarieerde taken en/of complexe taken af te werken. Hij kan tevens volledig nieuwe zaken op basis van een plan, technische documentatie of een beschrijving van een opdracht zelfstandig afwerken. Onder de "zelfstandige afwerking" wordt verstaan : dat door eigen kennis en kunde en na voltooien van de opdracht, de gemaakte installaties/machines of diens aanpassingen, worden beschreven qua functionaliteit, voorzien worden van de nodige werkinstructies (inclusief indien nodig de technische specificaties).

De redactie van de technische documenten (elektrische en mechanische plannen, schema's) behoort eveneens tot de basis capaciteiten. - Categorie 11 : mecanieker/electrieker 3de klas, gelijkaardig van een 2e klas qua basis competenties maar heeft daarbij de dagelijkse leiding over een ploeg van meer dan 2 medewerkers.

Art. 5.Met betreklking tot deze indeling van de functies zoals die door de arbeid(st)ers in de bedrijven wordt uitgeoefend in de verschillende klasses wordt bepaald dat deze indeling door de directie gebeurt en wordt deze indeling éénmaal per jaar geëvalueerd in de maand januari. Omtrent deze indeling voert de directie een communicatie rechtstreeks met de betrokkenen.

Art. 6.De verloning van studentenarbeid wordt vastgelegd op 85 pct. van het startersloon (categorie 1). HOOFDSTUK III. - Arbeid in ploegen

Art. 7.De werklieden die in drie opeenvolgende ploegen werken, genieten een premie van 8 pct. berekend op het werkelijk verdiend loon. De overlonen welke eventueel voor het werk op zondag worden toegekend, zijn uitgesloten van deze berekening.

Enkel de werklieden van de Divisie Pottelberg die in een onderbroken drieploegenstelsel werken met een onderbreking in het midden en op het einde van de week, genieten een premie van 8 pct. berekend op het werkelijk verdiend loon.

Art. 8.De werklieden die in twee ploegen werken -één voor- en/of één namiddag - genieten een toeslag van 6 pct. op zijn/haar uurloon.

Het ploegenstelsel kan zich uitstrekken tot een deel van de zaterdagnamiddag. De werklieden die zaterdagvoormiddag opkomen, genieten voor de zaterdag een bijkomende premie van 8 pct. berekend op het werkelijk verdiend loon.

Art. 9.De arbeiders die in de nacht werken in het vijfdagenstelsel genieten een premie van 14 pct. berekend op zijn/haar uurloon. Voor nachtarbeid op zaterdag wordt een premie van 33,33 pct. en voor zondag een premie van 100 pct. toegekend op zijn/haar uurloon.

Art. 10.Voor het werk op zon- en feestdagen wordt een loonbijslag van 100 pct. toegekend. HOOFDSTUK IV. - Koopkracht

Art. 11.Vanaf 1 april 2007 wordt het werkgeversaandeel in de maaltijdcheque opgetrokken tot 3,11 EUR per gepresteerde dag.

Het werknemersaandeel blijft behouden op 1,09 EUR per gepresteerde dag.

De totale waarde van de maaltijdcheque bedraagt op deze manier 4,20 EUR per gepresteerde dag.

Het aantal gewerkte dagen is het, op gehele eenheden afgerond quotiënt van het aantal gewerkte betaalde uren in de maand gedeeld door de gemiddelde voltijdse dagprestatie (7,6 u.). HOOFDSTUK V. - Kort verzuim

Art. 12.Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 juli 1970, 22 juli 1970, 18 november 1975, 16 januari 1978, 12 augustus 1981, 8 juni 1984 en 27 februari 1989, betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheid ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen en burgerlijke opdrachten, hebben de werklieden het recht het werk te verzuimen, met behoud van hun normaal loon om de hiernavolgende redenen en voor een als volgt vastgestelde duur : a) Overlijden van echtgenote of echtgenoot of van inwonende kinderen : vanaf de dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis met een maximum van vier dagen.b) Syndicale opdrachten : de verloren uren voor het uitoefenen van opdrachten ingevolge syndicale opdrachten in het raam van het paritair comité. Het werkverzuim wordt betaald aan 7,6 uren vermenigvuldigd met het uurloon zoals vermeld in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, verhoogd met de van toepassing zijnde toeslagen.

Voor de deeltijdsen gebeurt de betaling pro rata het aantal gewerkte uren per week. HOOFDSTUK VI. - Arbeidsduur

Art. 13.De wekelijkse arbeidsduur is bepaald op achtendertig uren.

De wekelijkse arbeidsduur wordt verdeeld over de eerste vijf dagen van de week.

Hij mag gespreid worden tussen de maandagmorgen en de zaterdagmorgen voor de werklieden welke ploegenarbeid verrichten.

Voor de werklieden van de Divisie Pottelberg, welke vermeld onder artikel 7, 2e lid, mogen de ploegen gespreid worden tussen de maandagmorgen tot en met de zaterdagnamiddag. HOOFDSTUK VII. - Carenzdag

Art. 14.Vanaf 1 januari 2007 tot en met 30 juni 2009In wordt telkens de eerst voorkomende carenzdag/jaar afgeschaft. HOOFDSTUK VIII. - Bestaanszekerheid

Art. 15.Aan de werklieden wordt een bestaanszekerheidsvergoeding toegekend.

Art. 16.Het recht op bestaanszekerheidsuitkeringen wordt toegepast vanaf het ogenblik dat de arbeid(st)er door de werkgever gedeeltelijk werkloos werd gesteld.

Art. 17.Hebben recht op deze bestaanszekerheidsuitkering, alle werklieden die, ongeacht hun leeftijd, minstens drie maanden anciënniteit in de onderneming of in de nijverheid tellen.

Art. 18.De gewettigde afwezigheidsdagen worden met gewerkte dagen gelijkgesteld.

Art. 19.De bestaanszekerheidsvergoeding in geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens technische of economische werkloosheid en wegens slecht weer bedraagt 5,44 EUR per dag met een maximum van 150 dagen.

Art. 20.Het bedrag van de bestaanszekerheid wordt bij elke nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst aangepast.

De acht kwartaalindexen van de voorbije twee jaren worden opgeteld en het bedrag van de bestaanszekerheid wordt conform de loonindexatie aangepast.

Art. 21.In geval van ontslag is de werkgever ertoe gehouden aan de werkman een toeslag van 5,44 EUR per vergoede werkloosheidsdag uit te keren naar rato van één dag per drie gepresteerde dagen gedurende maximaal 75 werkdagen vanaf de dag van het definitief ontslag.

Art. 22.Bij verandering van werkgever vervalt het recht op bestaanszekerheidsuitkering zodra de werkman een arbeidsovereenkomst afsluit in een onderneming die niet onder het toepassingsgebied valt van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

De werkman behoudt evenwel zijn verworven recht op bestaanszekerheidsuitkering bij zijn vroegere werkgever wanneer hij een arbeidsovereenkomst afsluit in een onderneming die eveneens onder de toepassing valt van deze collectieve arbeidsovereenkomst met inachtneming van het maximum van 150 werkdagen, bepaald onder artikel 19.

Art. 23.Het recht op bestaanszekerheidsuitkeringen vervalt verder : a) bij het vrijwillig verbreken van de arbeidsovereenkomst door de werkman;b) bij ontslag om dringende redenen;c) bij brugpensionering en bij op pensioenstelling.

Art. 24.De bestaanszekerheidsuitkeringen worden betaald op de normale datum van de uitbetalingen van het loon. De betalingen gebeuren op vertoon van het formulier, door de werkgever bij het ontslag verstrekt, waarop door de organisatie belast met de betaling van de werkloosheidsuitkeringen de vergoede werkloosheidsdagen zijn aangegeven en waarop eveneens de ontvangen uitkering van de bestaanszekerheid wordt vermeld.

Art. 25.Op gebeurlijk verzoek van de werkgever, dienen de arbeid(st)ers die het voordeel der bestaanszekerheidsuitkering genieten, onmiddellijk de arbeid te hervatten, met inachtneming nochtans van de wettelijke opzegperiode in het geval zij een andere arbeidsovereenkomst zouden afgesloten hebben. In geval van weigering verliezen zij bij bedoelde werkgever het recht op bestaanszekerheidsuitkering.

Art. 26.Alle onvoorziene of twijfelachtige gevallen kunnen steeds aan de directie van de onderneming worden voorgelegd of ter bespreking aan het paritair subcomité worden onderworpen. HOOFDSTUK IX. - Eindejaarspremie

Art. 27.De arbeid(st)ers die ingeschreven zijn in het personeelsregister van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen hebben recht op een eindejaarspremie waarvan het bedrag voor 2007 en 2008 gelijk is aan het bedrag van het loon van 164,66 uren arbeid, berekend op basis van het gemiddelde der conventionele uurlonen van deze collectieve arbeidsovereenkomst vermeld in artikel 2, onder de kolom uurloon Wienerberger, van toepassing op respectievelijk 1 december 2007 en 1 december 2008.

De arbeid(st)ers die op 31 december 2007 en 2008 in het personeelsregister van de ondernemingen zijn ingeschreven en die effectief gewerkt hebben in 2007 en 2008 kunnen op de betaling van de eindejaarspremie aanspraak maken.

De premie wordt uitgekeerd in verhouding tot de gewerkte maanden.

Onder "gewerkte maand" wordt verstaan : de maand gedurende dewelke de arbeid(st)er minimum tien werkdagen telt.

Voor de deeltijdsen gebeurt de betaling pro rata het aantal gewerkte uren per week.

De arbeid(st)er die vrijwillig de arbeidsovereenkomst heeft verbroken behoudt zijn recht op de eindejaarspremie in verhouding tot de gewerkte maanden.

Worden gelijkgesteld met werkdagen : de dagen van ziekte en ongeval tot een maximum van één jaar en van gedeeltelijke werkloosheid gedurende de jaren 2007 en/of 2008.

De in 2007 en 2008 gepensioneerde arbeid(st)ers hebben eveneens recht tot een beloop van de gepresteerde tijd gedurende het voornoemde jaar.

Alsmede de werklieden welke in de loop van 2007 en 2008 hun brugpensioen hebben gekomen.

De eindejaarspremie wordt betaald tussen 16 en 20 december van het referentiejaar. HOOFDSTUK X. - Sociale voordelen voorzien in het fonds voor bestaanszekerheid

Art. 28.Betaling van de bijdrage en van de premie. Teneinde de nodige fondsen te verzamelen, met het oog op de uitkering van de verschillende voordelen, storten de betrokken ondernemingen aan het fonds voor bestaanszekerheid een jaarlijkse bijdrage gelijk aan 1,25 pct. van de gedurende het jaar betaalde brutolonen en van de betalingen voor de gelijkgestelde prestaties.

De stortingen dienen elk trimester te gebeuren. Per kalenderjaar worden door de werkgever aan het fonds voor bestaanszekerheid de samenvattende lijsten overgemaakt met de namen, adressen en betaalde brutolonen van de arbeid(st)ers tewerkgesteld in de respectievelijke eenheden.

Art. 29.De syndicale premie De syndicale premie bedraagt 128 EUR in 2007 en in 2008.

De rechthebbenden zijn : - de werklieden met minimum één jaar aansluiting bij een vakbond; - de weduwe van een tijdens het jaar waarop de premie betrekking heeft, gesyndiceerde gestorven werkman; - de gesyndiceerde werklieden, die in de loop van het jaar op brugpensioen gaan, hebben eveneens recht op de syndicale premie en dit tot op het ogenblik van de leeftijd waarop het wettelijk pensioen een aanvang neemt; - de gesyndiceerde werklieden die ziek zijn of getroffen zijn door een arbeidsongeval; - de gesyndiceerde werklieden die slechts een gedeelte van het jaar waarop de premie betrekking heeft gewerkt hebben, ontvangen slechts een premie naar rata van hun loon tijdens dat jaar.

Art. 30.Andere sociale voordelen a) In 2007 wordt een enige premie toegekend bij overlijden of bij het op rust gaan (het cumuleren van beide is uitgesloten), van 12,50 EUR per gepresteerd jaar met een maximum van 250 EUR mits zij minstens een jaar tewerkgesteld zijn geweest in de pannennijverheid. Er wordt geen enkel vergoeding toegekend voor de periodes van gelijkstelling buiten de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld brugpensioen, brugrustpensioen, volledige werkloosheid, enz.).

Worden gelijkgesteld met rechthebbenden op de uitkering van de bedoelde premie voor gepensioneerden : de arbeid(st)ers die, op het ogenblik van de pensionering volledig werkloos zijn ingevolge een beslissing getroffen door een werkgever van een onderneming in de pannenindustrie.

De premie wordt uitbetaald na ingaan van het wettelijk pensioen, conventioneel brugpensioen of overlijden. b) Een premie bij huwelijk van 25 EUR per gepresteerd jaar met een maximum van 150 EUR op voorwaarde tewerkgesteld te zijn in de pannennijverheid op de datum van het huwelijk en er minstens een jaar ononderbroken verbonden te zijn geweest door een arbeidsovereenkomst.c) Een aanvullende vergoeding bij arbeidsongeval of langdurige ziekte. - Deze aanvullende vergoeding wordt, vanaf de eenendertigste dag van de werkongeschiktheid, uitgekeerd. Zij bedraagt 4,13 EUR per dag voor de werklieden met een maximum van 150 dagen wat de slachtoffers van een arbeidsongeval betreft en met een maximum van 150 dagen, voor wat bedreft de langdurige zieken. - Bij een dodelijk arbeidsongeval wordt een aanvullende vergoeding uitgekeerd van 500 EUR. d) In 2007, dienstjaar 2006, wordt een vakantievergoeding toegekend aan gepensioneerden.1) Kunnen aanspraak maken op deze vergoeding : de werklieden die ten minste 60 jaar oud zijn en een rustpensioen genieten hun toegekend overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werklieden zoals zij vanaf 1 januari 1991 in voege zijn.2) De vergoeding wordt toegekend onder voorwaarde : - van een tewerkstelling van ten minste 10 jaar in een onderneming van de pannenindustrie in de 20 jaar die de datum van het wettelijk pensioen voorafgaan; - dat de laatste werkgever behoort tot de sector van de pannenindustrie. 3) Het jaarlijks bedrag van deze premie wordt vastgesteld op 100 EUR voor de gepensioneerden.Het onvolledig jaar wordt betaald pro rata van het aantal maanden van recht. De weduwen van gepensioneerden ontvangen 50 EUR. e) Voor de werklieden die ingeschreven zijn in het personeelsregister van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen werd een hospitalisatieverzekering afgesloten vanaf 1 januari 2000.Het fonds voor bestaanszekerheid staat in voor de betaling van de premie.

Art. 31.Met als streefdatum 1 januari 2008 zal een systeem van aanvullend sectoraal pensioen worden onderzocht.

Hiertoe wordt een technische werkgroep opgericht die als doelstelling heeft te onderzoeken : 1. met welke partner dit sectoraal aanvullend pensioenfonds zal worden opgestart;2. aan welke modaliteiten dit pensioenfonds dient te voldoen gelet op de geldende reglementering;3. welke fondsen kunnen aangewend worden om dit fonds te spijzen. Hierbij wordt gedacht aan de door het sociaal fonds aan de arbeiders toegekende vergoedingen onder artikel 30, a) en artikel 30, d).

Art. 32.Betwistingen De gevallen van betwisting betreffende de interpretatie van huidige uitvoeringsmodaliteiten kunnen beslecht worden door de raad van bestuur van het fonds voor bestaanszekerheid. HOOFDSTUK XI. - Werkkleding

Art. 33.De arbeiders hebben recht op een paar werkschoenen bij in diensttreding en als deze aan vervanging toe zijn.

De arbeiders ontvangen voor de uitvoering van hun functie een pakket werkkledij ter beschikking dat aangepast wordt aan hun functie.

De inhoud van het pakket, bestaande uit een combinaztie van broek - vest - T-shirt - sweater of overall of bretelbroek, wordt door de directie voorgesteld en aan de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk voorgelegd.

De terbeschikkingstelling kan de vorm hebben van aankoop of huur door de werkgever. Het eigendom blijft bij de werkgever/verhuurder. Het onderhoud (reiniging en herstel) en de vervanging van elementen uit het pakket vallen ten laste van de werkgever. HOOFDSTUK XII. - Anciënniteitsverlof

Art. 34.Aan alle werklieden welke ononderbroken tien jaar anciënniteit hebben in een of meerdere ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, zal één dag anciënniteitsverlof worden toegekend.

Voor de betrokkenen die ononderbroken vijftien jaar anciënniteit hebben is dit twee dagen.

De werklieden die 20 jaar ononderbroken anciënniteit hebben, hebben recht op 3 dagen anciënniteitsverlof.

De vergoeding wordt betaald aan 7,6 uren vermenigvuldigd met het uurloon zoals vermeld in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, verhoogd met de van toepassing zijnde toeslagen.

Voor de deeltijdsen gebeurt de betaling pro rata het aantal gewerkte uren per week.

Werklieden die een anciënniteit bereikt hebben van 30 jaar in ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, verkrijgen vanuit het fonds voor bestaanszekerheid in dat jaar éénmalig een geschenkbon ter waarde van 250 EUR. Voor de werklieden welke in dienst treden met een contract van onbepaalde duur, zonder onderbreking, aansluitend (behoudens jaarlijks verlof en/of kortstondige ziekte) aan een tewerkstelling als interim of een contract van bepaalde duur, in de ondernemingen die ressorteren onder dit paritair subcomité, tellen de aaneensluitende jaren als interim of contract van bepaalde duur mee voor de berekening van het anciënniteitsverlof. HOOFDSTUK XIII. - Mobiliteit

Art. 35.De bestaande collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 1975 tot vaststelling van de vervoerskosten die de arbeider maakt om zich van en naar het werk te begeven, wordt als volgt aangepast : - bij gebruik van het openbaar vervoer bedraagt de tussenkomst 75 pct. van het abonnement van het openbaar vervoer. Verwezen wordt naar de tarieven van het algemeen barema van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19; - bij gebruik van eigen vervoer bedraagt de tussenkomst 60 pct. van de kosten van het openbaar vervoer.

Anderzijds wordt er, in het kader van een mobiliteitsplan en ter vervanging van bovenvernoemde vergoeding, een fietsvergoeding toegekend van 0,13 EUR per km aan alle arbeiders die zich minstens 75 pct. van de arbeidsdagen met de fiets naar het werk begeven. HOOFDSTUK XIV. - Koppeling van de lonen en toeslagen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

Art. 36.Alle lonen en toeslagen van de werklieden worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, maandelijks vastgesteld door het Federale overheidsdienst, Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Art. 37.De aanpassing van de lonen en toeslagen gebeurt vier maal per jaar, per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. In geval van negatieve evolutie van het indexcijfer, zullen de bepalingen van artikel 41 worden toegepast.

Art. 38.Bij het begin van elk kalenderkwartaal wordt de referte-index opgesteld. Hij wordt bekomen door het rekenkundig gemiddelde te berekenen van de drie indexcijfers van het vorige kwartaal. De berekening gebeurt tot op twee decimalen zonder enige afronding.

De lonen worden vermenigvuldigd met het quotiënt verkregen door het referte-indexcijfer van het laatste kwartaal te delen door het referte-indexcijfer van het voorlaatste kwartaal.

Voormeld quotiënt wordt berekend op vier decimalen zonder afronding.

De lonen en toeslagen, berekend volgens de hiervoor bepaalde modaliteiten, worden afgerond naar de hogere of lagere decimaal al naar gelang de centiemen 5 bereiken of lager zijn dan 5. In toepassing van de voorgaande bepalingen geldt volgend voorbeeld.

Gemiddelde

Moyenne


Juli 2006

103,93

Juillet 2006

103,93

Augustus 2006

104,13

Août 2006

104,13

September 2006

104,23

Septembre 2006

104,23

312,29

312,29

312,29 : 3 = 104,09

312,29 : 3 = 104,09


Oktober 2006

104,33

Octobre 2006

104,33

November 2006

104,41

Novembre 2006

104,41

December 2006

104,49

Décembre 2006

104,49

313,23

313,23

313,23 : 3 = 104,41

313,23 : 3 = 104,41


104,41/104,09 = 1,003

Art. 39.Wanneer bij de aanvang van een periode gelijktijdig een verhoging, voortvloeiend uit de bepalingen betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, en een andere verhoging van de lonen moet toegepast worden, wordt de verhoging ingevolge de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen toegepast nadat de lonen met de overeengekomen verhoging werden aangepast.

Deze bepaling geldt niet voor de eerste loonsverhoging in toepassing van een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst die samenvalt met de aanvang van een periode.

Art. 40.De in deze collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde lonen en toeslagen stemmen overeen met het referte-indexcijfer 104,41, zijnde het gemiddelde van de indexcijfers van de consumptieprijzen voor de maanden oktober, november en december 2006.

Art. 41.Slechts indien de cumul van opeenvolgende negatieve indexen 1 pct. bereikt, zullen deze negatieve indexen worden toegepast, met andere woorden de lonen zullen aangepast worden volgens deze negatieve index. HOOFDSTUK XV. - Werkzekerheid

Art. 42.De werkgevers verbinden zich er toe om gedurende deze collectieve arbeidsovereenkomst geen collectieve afdankingen om economische of technische redenen door te voeren.

Indien door onverwachte en onvoorziene omstandigheden moet afgeweken worden van deze verbintenis zal de noodzakelijke vermindering van het tewerkgesteld personeel, in overleg gebeuren tussen de betrokken werkgevers en de werknemersafgevaardigden, bijgestaan door de gewestelijke vakbondsafgevaardigden.

Zij zullen de volgende mogelijkheden onderzoeken : a) de afbouw van de interimarbeid;b) bij prioriteit een regime van beurtwerkloosheid in te voeren onder een zo groot mogelijk aantal personeelsleden, voor zover de kwalificatie van hun functie en de werkorganisatie het toelaten;c) tot reclassering en wederaanpassing van het betrokken personeel. Indien op het vlak van de onderneming geen overeenkomst kan worden bereikt, wordt deze aangelegenheid aanhangig gemaakt bij het bevoegd paritair subcomité.

Er wordt met de locale sociale partners (ondernemingsraad of bij onstentenis syndicale delegatie) een debat gevoerd over de tewerkstellingspolitiek. HOOFDSTUK XVI. - Nieuwe overeenkomsten ter bevordering van de tewerkstelling in 2007 en 2008

Art. 43.De partijen komen overeen de collectieve arbeidsovereenkomsten voor tewerkstelling gesloten in 1983/1984 - 1985/1986 te verlengen volgens de strikte interpretatie van de term "verlenging", namelijk, de personen die aangeworven werden in het raam van deze akkoorden zullen in dienst gehouden worden tijdens de duur van de nieuwe overeenkomst, of vervangen in geval van vertrek.

Art. 44.Tewerkstelling in de vorm van interimarbeid zal worden beperkt. Tijdens overbruggingsperioden die lopen voor het opstarten van een nieuwe productie-eenheid zal bij voorrang de regeling arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur worden toegepast.

De ondernemingsraad en bij ontstentenis de syndicale afvaardiging zal op regelmatige tijdstippen geïnformeerd worden over het gebruik van interimarbeid en de overuren. HOOFDSTUK XVII. - Arbeid en gezin

Art. 45.Wat de ondernemingen betreft die ressorteren onder dit paritair subcomité, wordt inzake loopbaanonderbreking verwezen naar de bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 8 december 1998.

Art. 46.Inzake tijdskrediet en loopbaanvermindering besluiten de ondertekenende werkgevers- en werknemersorganisaties, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van de Nationale Arbeidsraad, toe te passen. De duurtijd wordt behouden op 1 jaar en de invulling van het recht op 5 pct. (met bijkomende eenheden voor 50-plussers).

In afwijking van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, kan de duur van uitoefening van het recht op tijdskrediet voltijds en halftijds van één jaar worden verlengd tot drie jaar, indien dit de organisatie van het werk op de onderneming niet bemoeilijkt en op voorwaarde dat de directie dit expliciet geval per geval goedkeurt.

De ondertekenende organisaties raden hun leden aan, op ondernemingsniveau de modaliteiten vast te leggen binnen dewelke gebruik kan worden gemaakt van genoemde rechten, zodat de arbeidsorganisatie er niet onder lijdt.

In uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst verklaren de ondertekenende partijen dat de werknemers ressorterend onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen gebruik kunnen maken van de aanmoedigingspremies toegekend door de gewesten of de gemeenschappen.

Gelet op de arbeidsorganisatie van iedere onderneming en gelet op de knelpunten in de arbeidsmarkt, laten zij het bepalen van prioriteiten, inzake de motieven tot uitoefening van het recht over aan de werkgever, in overleg met de ondernemingsraad of bij ontstentenis, met het comité welzijn op het werk, of bij ontstentenis, met de syndicale afvaardiging, of bij ontstentenis, met de betrokken werknemers.

Het recht van de werknemers wordt ten aanzien van deze prioriteiten maand per maand beoordeeld.

Art. 47.Brugpensioen Voltijds brugpensioen kan op 56 jaar onder de volgende voorwaarden : - 33 jaar anciënniteit in loondienst; - en sedert tenminste 20 jaar in ploegenarbeid met nachtprestaties (collectieve arbeidsovereenkomst nr 46) (minimum 75 nachten per jaar); - en sectoranciënniteit van minimum 5 jaar; - slechts 2 personen per jaar per onderneming of meer in overleg met de directie (indien meerdere personen in aanmerking komen, krijgt de oudste de prioriteit).

Halftijds brugpensioen De werklieden met een voltijdse tewerkstelling en die 57 jaar worden in 2007 en 2008 kunnen, in het kader van einde loopbaan - overdracht van kennis, opleiding en vorming van jongeren - hun arbeidsprestaties halveren in het kader van het halftijds brugpensioen. Ook hier geldt de sector-anciënniteit van minimum 5 jaar.

Indien binnen de Nationale Arbeidsraad en voor alle sectoren algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesproken met als voorwaarden : - de leeftijd van 56 jaar; - en beroepsloopbaan van 40 jaar, dan zal deze collectieve arbeidsovereenkomst ook binnen het paritair subcomité voor de pannenbakkerijen toegepast worden tussen 1 januari 2008 en 31 december 2008 mits de bijkomende voorwaarden van 10 jaar sector-anciënniteit.

Het netto referteloon wordt berekend op basis van de voltijdse arbeidsprestaties die de arbeider uitoefende voor de aanvang van eventuele deeltijdse prestaties in het kader van het tijdskrediet. HOOFDSTUK XVIII. - Vorming, opleiding en preventief stressbeleid

Art. 48.Conform het sociaal akkoord van 25 mei 1999 worden de inspanningen voor permanente vorming en opleiding verdergezet.

Jaarlijks wordt per onderneming een vormingsplan en een vormingsrapport opgesteld.

Eénmaal per jaar worden binnen de schoot van het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen het vormingsplan en rapport besproken. HOOFDSTUK XIX. - Slotbepaling

Art. 49.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2007 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2008.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8oktober 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^