Koninklijk Besluit van 08 oktober 2014
gepubliceerd op 14 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van de medi

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014205433
pub.
14/11/2014
prom.
08/10/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 OKTOBER 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 oktober 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007 Vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden (Overeenkomst geregistreerd op 9 augustus 2007 onder het nummer 84267/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers ressorterend onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en behorend tot de subsectoren voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en voor de goederenbehandeling voor rekening van derden, in de ondernemingen die nieuwe arbeidsregelingen toepassen, alsook op hun werklieden. § 2. Onder "subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden" wordt bedoeld de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die zich inlaten met : 1° het goederenvervoer voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor het welk een vervoervergunning vereist is die door de bevoegde overheid afgeleverd werd;2° het goederenvervoer voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk geen vervoervergunning vereist is;3° het verhuren met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke een vervoervergunning vereist is welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd;4° het verhuren met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is;5° voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden de taxibestelwagens, met name de voertuigen waarvan het laadvermogen gelijk is aan of kleiner is dan 500 kilogrammen en uitgerust met een taximeter, beschouwd als voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is. § 3. Onder "subsector voor de goederenbehandeling voor rekening van derden" wordt bedoeld de werkgevers ressorterend onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die, buiten de havenzones, zich inlaten met : 1. alle behandeling van goederen voor rekening van derden ter voorbereiding van het vervoer en/of ter afwerking van het vervoer, ongeacht het gebruikt vervoermiddel;2. en/of alle logistieke diensten ter voorbereiding van het vervoer van goederen voor rekening van derden en/of ter afwerking van dit vervoer, ongeacht het gebruikte vervoermiddel. § 4. Onder "arbeid(st)ers" wordt bedoeld : alle arbeiders en arbeidsters behorende tot het rijdend personeel. HOOFDSTUK II. - Definities

Art. 2.Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder "sociaal fonds" : het "Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden" opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 1973 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Sociaal Fonds voor het vervoer van goederen met motorvoertuigen" en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 december 1973 (Belgisch Staatsblad van 15 januari 1974), gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 april 1994, (Belgisch Staatsblad van 16 juni 1994), inzake de wijziging van de benaming "Sociaal Fonds voor het vervoer van goederen met voertuigen" in "Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden", algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 november 1999,(Belgisch staatsblad van 28 december 1999) HOOFDSTUK III. - Uitbetalingsmodaliteiten

Art. 3.§ 1. Bij definitieve intrekking van het getuigschrift van medische schifting, zal aan de arbeid(st)ers bedoeld in artikel 1, een schadevergoeding uitbetaald worden van maximaal 5.000 EUR. Dit onder de voorwaarden bepaald in artikel 4. § 2. De werkgever bedoeld in artikel 1, betaalt deze schadevergoeding binnen de eerste maand na het ontslag ingevolge het verlies van de medische schifting, uit aan de rechthebbende arbeid(st)ers. § 3. De werkgever kan het bedrag van de schadevergoeding recupereren bij het sociaal fonds. HOOFDSTUK IV. - Bedrag en voorwaarden

Art. 4.§ 1. De schadevergoeding van maximaal 5.000 EUR zal enkel uitbetaald worden aan de arbeid(st)ers bedoeld in artikel 1, die hun medische schifting verliezen na 1 juni 2006 en als gevolg daarvan ontslagen worden en dus geen gelijkwaardig werk binnen hun bedrijf aangeboden kregen. § 2. De schadevergoeding zal enkel uitbetaald worden aan de arbeid(st)ers die gedurende de laatste 15 jaar een anciënniteit hebben opgebouwd van 10 jaar in de sector. § 3. Indien de arbeid(st)er na het verlies van de medische schifting, in een andere functie binnen het bedrijf kan tewerkgesteld blijven en de schadevergoeding dus niet gekregen heeft, behoudt hij (zij) het recht op de schadevergoeding, mocht hij (zij) binnen een periode van 5 jaar toch nog ontslagen worden.

Art. 5.§ 1. De schadevergoeding bedraagt maximaal 5.000 EUR voor wie voltijds werkt. Voor deeltijdse arbeid(st)ers wordt een berekening pro rata gemaakt. § 2. Deze schadevergoeding zal ook degressief afgebouwd worden, en dit vanaf 56 jaar, naarmate de arbeid(st)er dichter bij zijn/haar wettelijke pensioenleeftijd komt (10 pct. per jaar), zodanig dat ze volledig vervalt op 65-jarige leeftijd.

Dit betekent concreet dat in functie van het aantal jaren dat de arbeid(st)er verwijderd is van zijn wettelijke pensioenleeftijd de volgende bedragen gelden voor de voltijdse arbeid(st)ers : - tot en met 55 jaar : 5.000 EUR; - vanaf 56 jaar : 4.500 EUR; - vanaf 57 jaar : 4.000 EUR; - vanaf 58 jaar : 3.500 EUR; - vanaf 59 jaar : 3.000 EUR; - vanaf 60 jaar : 2.500 EUR; - vanaf 61 jaar : 2.000 EUR; - vanaf 62 jaar : 1.500 EUR; - vanaf 63 jaar : 1.000 EUR; - vanaf 64 jaar : 500 EUR; - boven 65 jaar = 0 EUR. HOOFDSTUK V. - Geldigheidsduur

Art. 6.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2006 met nummer 82037/CO/140 op 30 juni 2007. § 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2007 en is gesloten tot 31 december 2009. § 3. Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd.

Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.

De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 oktober 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^