Koninklijk Besluit van 08 oktober 2014
gepubliceerd op 14 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014205596
pub.
14/11/2014
prom.
08/10/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 OKTOBER 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2013Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014022005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening van 7 december 2009 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het garagebedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2013Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014022005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening van 7 december 2009 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 oktober 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het garagebedrijf Collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2013Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014022005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening van 7 december 2009 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 18 februari 2014 onder het nummer 119490/CO/112) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Algemene beschikkingen

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst verlengt de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013 gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar, geregistreerd op 22 mei 2013 onder het nummer 114994/CO/112 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 november 2013 (Belgisch Staatsblad van 11 december 2013).

De collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013 wordt verlengd voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 maart 2014. HOOFDSTUK III. - Algemene beschikkingen

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten overeenkomstig en in uitvoering van : - de bepalingen opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 96 van 20 februari 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen, ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2008; - hoofdstuk 7, afdeling 2 van de wet van 12 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel sluiten houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord; - de artikelen 68 tot en met 77 van de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012000333 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling type wet prom. 29/03/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 29/03/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012000531 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende diverse bepalingen (I); - het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 28 december 2011 en 20 september 2012. HOOFDSTUK IV. - Rechthebbenden op de aanvullende vergoeding

Art. 4.Dit stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag geldt voor arbeiders die worden ontslagen, en die 56 jaar of ouder zijn gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 31 maart 2014 en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden. HOOFDSTUK V. - Toepassingsregels

Art. 5.Voor de bepalingen die niet zijn geregeld via deze collectieve arbeidsovereenkomst, zijn de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst nummer 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, van toepassing. HOOFDSTUK VI. - Betaling van de aanvullende vergoeding

Art. 6.Het "Sociaal Fonds voor het garagebedrijf" neemt de betaling op zich van de aanvullende vergoeding volgens de voorwaarden bepaald in artikel 16 van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake statuten sociaal fonds van 29 april 2013, alsmede van de bijzondere werkgeversbijdragen zoals opgenomen in artikel 25, § 1.

Het "Sociaal Fonds voor het garagebedrijf" zal hiertoe de nodige modaliteiten uitwerken. HOOFDSTUK VII. - Geldigheid

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en treedt buiten werking op 31 maart 2014.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 oktober 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^