Koninklijk Besluit van 08 oktober 2017
gepubliceerd op 23 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

bron
federaal instituut duurzame ontwikkeling
numac
2017031368
pub.
23/10/2017
prom.
08/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031368

FEDERAAL INSTITUUT DUURZAME ONTWIKKELING


8 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, artikel 12, §§ 1 en 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 2015 houdende vervanging van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, artikel 2, vierde streepje;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het bepalingen van autoregulering betreft;

Overwegende dat Mevr. Sara Van Dyck haar ontslag heeft aangeboden als vertegenwoordigster van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Op de voordracht van de Minister van Duurzame Ontwikkeling, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan Mevr. Sara Van Dyck wordt ontslag verleend als vertegenwoordigster van de niet-gouvernementele organisaties voor milieubescherming.

Art. 2.Mevr. Laurien Spruyt wordt benoemd tot lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling als vertegenwoordigster van de niet-gouvernementele organisaties voor milieubescherming, ter vervanging van Mevr. Sara Van Dyck voor de resterende duur van zijn mandaat.

Art. 3.Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 4.De minister bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Duurzame Ontwikkeling, M.-C. MARGHEM


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^