Koninklijk Besluit van 08 oktober 2017
gepubliceerd op 19 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017205016
pub.
19/10/2017
prom.
08/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017205016

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


8 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, i), vervangen bij de wet van 14 februari 1961;

Gelet op de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, artikel 132, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 6 juni 2010 en 28 december 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 4 mei 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 28 april 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 juni 2017;

Gelet op de regelgevingsimpact-analyse, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 81.894/1/V van de Raad van State, gegeven op 14 september 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.- In artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) in paragraaf 1, tweede lid, worden de bepalingen onder 1° vervangen als volgt : "1° 58 jaar vanaf 1 januari 2015 en 59 jaar vanaf 1 januari 2018;"; 2°) in paragraaf 1, zevende lid, worden de bepalingen onder 1° vervangen als volgt : "1° er is een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, die voor de toepassing van deze paragraaf een lagere leeftijdsgrens voorziet en die : a) van kracht is gedurende de periode 2015-2016, zonder dat de leeftijdsgrens lager mag zijn dan 58 jaar; b) van kracht is gedurende de periode 2017-2018, zonder dat de leeftijdsgrens in 2017 lager mag zijn dan 58 jaar en in 2018 lager mag zijn dan 59 jaar;"; 3°) in paragraaf 1, achtste lid, wordt het woord "2016" vervangen door het woord "2018"; 4°) paragraaf 3, zesde lid, wordt vervangen als volgt : "De leeftijd bedoeld in het eerste lid wordt gebracht op : 1° 59 jaar vanaf 1 januari 2018;2° 60 jaar vanaf een datum bepaald na advies uitgebracht door de Nationale Arbeidsraad.Dit advies wordt uitgebracht op hetzelfde ogenblik als het advies dat de Nationale Arbeidsraad zal uitbrengen rond de pensioenhervorming."; 5°) in paragraaf 3, zevende lid, worden de bepalingen onder 1° vervangen als volgt : "1° er is een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, die voor de toepassing van deze paragraaf een lagere leeftijdsgrens voorziet en die : a) van kracht is gedurende de periode 2015-2016, zonder dat de leeftijdsgrens lager mag zijn dan 58 jaar; b) van kracht is gedurende de periode 2017-2018, zonder dat de leeftijdsgrens in 2017 lager mag zijn dan 58 jaar en in 2018 lager mag zijn dan 59 jaar;"; 6°) in paragraaf 3, achtste lid, wordt het woord "2016" vervangen door het woord "2018"; 7°) in paragraaf 7, derde lid, worden de bepalingen onder 1° vervangen als volgt : "1° er is een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, die voor de toepassing van deze paragraaf een lagere leeftijdsgrens voorziet en die : a) van kracht is gedurende de periode 2015-2016, zonder dat de leeftijdsgrens lager mag zijn dan 58 jaar; b) van kracht is gedurende de periode 2017-2018, zonder dat de leeftijdsgrens in 2017 lager mag zijn dan 58 jaar en in 2018 lager mag zijn dan 59 jaar;"; 8° in paragraaf 7, vierde lid, wordt het woord "2016" vervangen door het woord "2018".

Art. 2.- In artikel 18, § 7, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) in het achtste lid worden de bepalingen onder 1° vervangen als volgt : "1° er is een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, die voor de toepassing van deze paragraaf een lagere leeftijdsgrens voorziet en die : a) van kracht is gedurende de periode 2015-2016, zonder dat de leeftijdsgrens lager mag zijn dan 55 jaar; b) van kracht is gedurende de periode 2017-2018, zonder dat de leeftijdsgrens lager mag zijn dan 56 jaar;"; 2°) in het negende lid wordt het woord "2016" vervangen door het woord "2018".

Art. 3.- In artikel 22 van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 19 juni 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) in paragraaf 3 worden het vierde en vijfde lid als volgt vervangen : "De leeftijd bedoeld in het derde lid, 1°, wordt op 61 jaar gebracht vanaf 1 januari 2018 en op 62 jaar vanaf 1 januari 2019.

Het beroepsverleden bedoeld in het derde lid, 2°, wordt vanaf 1 januari 2017 op 42 jaar gebracht."; 2°) in paragraaf 5 wordt tussen het derde en het vierde lid een nieuw lid ingevoegd, luidende als volgt : "Vanaf 1 januari 2017 wordt de leeftijd bedoeld in het derde lid, 1°, op 61 jaar gebracht en het beroepsverleden bedoeld in het derde lid, 2°, op 39 jaar.

Art. 4.- Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 5.- De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 oktober 2017 FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^