Koninklijk Besluit van 08 september 2014
gepubliceerd op 01 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2014021112
pub.
01/10/2014
prom.
08/09/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, artikelen 6bis, § 3 en 92ter, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende oprichting van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid, artikel 11;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 2002 houdende benoeming van de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 maart 2003 houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter, van de eerste ondervoorzitter, van de twee ondervoorzitters en van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid;

Gelet op de voordrachten van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid van 30 juni 2014;

Overwegende dat de nieuwe in het voornoemde koninklijk besluit van 25 april 2014 vermelde samenstelling van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid de benoeming inhoudt van de voorzitter, van de eerste ondervoorzitters en van de twee ondervoorzitters die er zitting in zullen hebben;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dhr. André de Leenheer wordt benoemd tot voorzitter van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid.

Art. 2.Dhr. Bernard Rentier wordt benoemd tot eerste ondervoorzitter van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid.

Art. 3.De heren Peter Grognard en Elie Misrachi worden benoemd tot ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid.

Art. 4.Opgeheven worden: 1° het koninklijk besluit van 8 juli 2002 houdende benoeming van de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid;2° het koninklijk besluit van 28 maart 2003 houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter, van de eerste ondervoorzitter, van de twee ondervoorzitters en van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De Staatssecretaris bevoegd voor Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 september 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, P. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^