Koninklijk Besluit van 08 september 2015
gepubliceerd op 17 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten wat de benaming "Nationale Veiligheidsraad" betreft

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2015204151
pub.
17/09/2015
prom.
08/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204151

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


8 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten wat de benaming "Nationale Veiligheidsraad" betreft


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 1999021596 bron diensten van de eerste minister, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking, van binnenlandse zaken, van landsverdediging en van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen sluiten tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006009791 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 17 maart 2004 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten tot uitvoering van de wet van 17 maart 2004 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014127 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de maritieme beveiliging sluiten betreffende de maritieme beveiliging;

Gelet op het advies van de Nationale Veiligheidsraad, gegeven op 26 mei 2015;

Gelet op het advies nr. 57.760/2/V van de Raad van State, gegeven op 27 juli 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Justitie, en de Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de artikelen 3, eerste lid, 9, 11, 12, 16, eerste lid, en 18 van het koninklijk besluit van 24 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 1999021596 bron diensten van de eerste minister, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking, van binnenlandse zaken, van landsverdediging en van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen sluiten tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, worden de woorden "het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid " vervangen door de woorden "de Nationale Veiligheidsraad".

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepalingen onder 7° en 12° worden de woorden "het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid " vervangen door de woorden "de Nationale Veiligheidsraad";2° in de bepalingen onder 10° en 11° worden de woorden "het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking" vervangen door de woorden "de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking".

Art. 3.In artikel 22 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "het Ministerie van Buitenlandse Zaken" vervangen door de woorden "de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking";2° in het tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005009467 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 03/06/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005009466 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen sluiten, worden de woorden "Het Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid" vervangen door de woorden "De Nationale Veiligheidsraad".

Art. 4.In artikel 24, § 4, derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001010003 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen sluiten, worden de woorden "het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid" vervangen door de woorden "de Nationale Veiligheidsraad".

Art. 5.In artikel 59 van het koninklijk besluit van 2 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006009791 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 17 maart 2004 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten tot uitvoering van de wet van 17 maart 2004 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, worden de woorden "het Ministerieel Comité voor inlichtingen en veiligheid" vervangen door de woorden "de Nationale Veiligheidsraad".

Art. 6.In artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014127 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de maritieme beveiliging sluiten betreffende de maritieme beveiliging, worden de woorden "het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid" vervangen door de woorden "de Nationale Veiligheidsraad".

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 januari 2015.

Art. 8.De Eerste Minister, de minister bevoegd voor veiligheid en binnenlandse zaken, de minister bevoegd voor buitenlandse zaken, de minister bevoegd voor justitie, en de minister bevoegd voor mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Mobiliteit, J. GALANT


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^