Koninklijk Besluit van 08 september 2015
gepubliceerd op 17 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten ingevolge de oprichting van de Nationale Veiligheidsraad

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2015204152
pub.
17/09/2015
prom.
08/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204152

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


8 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten ingevolge de oprichting van de Nationale Veiligheidsraad


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 1994 houdende het statuut van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 2006 tot uitvoering van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 2007 betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 oktober 2014 tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 november 2014 houdende aanwijzing van de leden van het ministerieel comité voor inlichting en veiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 januari 2015 tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad;

Gelet op de adviezen van de Inspecteurs van Financiën, gegeven op 6, 11, 25 maart en 21 en 23 april 2015;

Gelet op het advies van de Nationale Veiligheidsraad, gegeven op 26 mei 2015;

Gelet op artikel 8, § 1, 3°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, waarbij vrijstelling wordt verleend omwille van het formeel karakter van dit besluit;

Gelet op het advies nr. 57.759/2/V van de Raad van State, gegeven op 27 juli 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de Minister van Justitie, de Minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de artikelen 9/4, 1°, en 9/8, § 1, van het koninklijk besluit van 14 januari 1994 houdende het statuut van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2014, worden de woorden "het ministerieel comité voor inlichtingen en veiligheid" vervangen door de woorden "de Nationale Veiligheidsraad".

Art. 2.In artikel 10 van het koninklijk besluit van 28 november 2006 tot uitvoering van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, worden de woorden "het Ministerieel Comité inlichting en veiligheid" vervangen door de woorden "de Nationale Veiligheidsraad".

Art. 3.In artikel 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat, worden de woorden "het ministerieel comité voor inlichtingen en veiligheid" vervangen door de woorden "de Nationale Veiligheidsraad".

Art. 4.In artikel 16, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit, worden de woorden "het Ministerieel Comité inlichting en veiligheid" vervangen door de woorden "de Nationale Veiligheidsraad".

Art. 5.In artikel 83, eerste lid, 107, 112, 125, tweede lid, en 128, eerste lid, van het koninklijk besluit van 23 januari 2007 betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, worden de woorden "het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid" vervangen door de woorden "de Nationale Veiligheidsraad".

Art. 6.In artikel 114 van hetzelfde besluit, worden de woorden "het Interministerieel comité voor inlichting en veiligheid" vervangen door de woorden "de Nationale Veiligheidsraad".

Art. 7.In artikel 117 van hetzelfde besluit, worden de woorden "het Ministerieel comité voor inlichting en veiligheid. Dit comité" vervangen door de woorden "de Nationale Veiligheidsraad, die".

Art. 8.In de artikelen 6, § 5, 7, eerste lid, 12, § 2, en 13 van het koninklijk besluit van 10 oktober 2014 tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België, worden de woorden "het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid" vervangen door de woorden "de Nationale Veiligheidsraad".

Art. 9.In artikel 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 28 januari 2015 tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad, worden de woorden "van de Krijgsmacht" ingevoegd tussen de woorden "Algemene Dienst inlichting en veiligheid" en de woorden ", de commissaris-generaal".

Art. 10.In artikel 3, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de Franse tekst wordt het woord « de » ingevoegd tussen de woorden « le financement du terrorisme et » en de woorden « la prolifération »;2° in de Nederlandse tekst wordt het woord « van » ingevoegd tussen de woorden « en » en « de ».

Art. 11.Het koninklijk besluit van 11 november 2014 houdende aanwijzing van de leden van het ministerieel comité voor inlichting en veiligheid wordt opgeheven.

Art. 12.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 januari 2015.

Art. 13.De Eerste Minister, de minister bevoegd voor veiligheid en binnenlandse zaken, de minister bevoegd voor justitie, en de minister bevoegd voor financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS Voor de Minister van Financiën, afwezig: De Minister van Defensie, S. VANDEPUT


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^