Koninklijk Besluit van 08 september 2015
gepubliceerd op 01 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015204322
pub.
01/10/2015
prom.
08/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204322

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


8 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, artikel 28, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987, artikel 31, gewijzigd bij de wetten van 25 januari 1999 en 24 december 2002, en artikel 58, § 1, 8°, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 oktober 2000 tot vaststelling van de voorwaarden en het tarief voor geneeskundige verzorging toepasselijk inzake arbeidsongevallen;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen, gegeven op 19 januari 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 april 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 16 juni 2015;

Gelet op het advies 57.771/1 van de Raad van State, gegeven op 27 juli 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Het besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Art. 2.In artikel 35ter van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1987 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 december 1992 en 10 november 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het zesde lid wordt vervangen als volgt : "De getroffene kan zich richten tot een verstrekker die zich in een land van de Europese Economische Ruimte wettelijk gevestigd heeft volgens de wetsbepalingen en bestuursrechtelijke bepalingen van dat land."; 2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "Onverminderd de Verordening (EG) nr.883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 'betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels' worden de onderhouds- of hernieuwingskosten van prothesen die werden geleverd binnen een land van de Europese Economische Ruimte terugbetaald, als die kosten deel uitmaken van de prestaties waarop de verzekerde persoon recht heeft in België.".

Art. 3.In artikel 63 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 december 1992 en 10 november 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het vijfde lid wordt vervangen als volgt : "De getroffene kan zich richten tot een verstrekker die zich in een land van de Europese Economische Ruimte wettelijk gevestigd heeft volgens de wetsbepalingen en bestuursrechtelijke bepalingen van dat land."; 2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : "Onverminderd de Verordening (EG) nr.883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 'betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels' worden de onderhouds- of hernieuwingskosten van prothesen die werden geleverd binnen een land van de Europese Economische Ruimte terugbetaald, als die kosten deel uitmaken van de prestaties waarop de verzekerde persoon recht heeft in België.".

Art. 4.Artikel 66ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1987 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001, wordt aangevuld met de bepaling onder 4°, luidende : "4° een financiële bijstand aan de getroffene voor medische en heelkundige zorgen en verplegingszorgen in het buitenland voor het resterende bedrag dat niet wordt terugbetaald volgens artikel 1, zevende lid en artikel 3, tweede lid van het koninklijk besluit van 17 oktober 2000 tot vaststelling van de voorwaarden en het tarief voor geneeskundige verzorging toepasselijk inzake arbeidsongevallen.". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 17 oktober 2000 tot vaststelling van de voorwaarden en het tarief voor geneeskundige verzorging toepasselijk inzake arbeidsongevallen

Art. 5.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 oktober 2000 tot vaststelling van de voorwaarden en het tarief voor geneeskundige verzorging toepasselijk inzake arbeidsongevallen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 november 2001, 2 juni 2006 en 17 juni 2014, worden wordt tussen het vijfde en het zesde lid twee leden ingevoegd, luidende : "Onverminderd de Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 'betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels'en de internationale instrumenten inzake sociale zekerheid waaronder de gezondheidszorgen vallen die nodig zijn als gevolg van een arbeidsongeval, worden de kosten voor geneeskundige zorgen die worden verleend in het buitenland terugbetaald, als die geneeskundige zorgen deel uitmaken van de prestaties waarop de verzekerde persoon recht heeft in België.

Die kosten worden terugbetaald in de mate waarin de verzekeringsonderneming of het Fonds voor arbeidsongevallen de kosten ten laste zou hebben genomen als die gezondheidszorgen in België waren verleend, waarbij de terugbetaling de werkelijke kosten van de ontvangangezondheidszorgen niet mag overschrijden.".

Art. 6.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001, worden de woorden "bedoeld in artikel 1 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen" vervangen bij de woorden "bedoeld in artikel 1, § 1, 1), a) van de wet van 25 mars 1964 op de geneesmiddelen".

Art. 7.Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001, wordt aangevuld met een lid, luidende : "Onverminderd de Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 'betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels' en de internationale instrumenten inzake sociale zekerheid waaronder de gezondheidszorgen die nodig zijn als gevolg van een arbeidsongeval, worden de hospitalisatiekosten die in het buitenland worden gemaakt terugbetaald als ze deel uitmaken van de prestaties waarop de verzekerde persoon recht heeft in België. Die kosten worden terugbetaald op basis van de in artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland, bedoelde verpleegdagprijs, waarbij de terugbetaling de werkelijke kosten van de ontvangen gezondheidszorgen niet mag overschrijden.".

Art. 8.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^