Koninklijk Besluit van 09 augustus 2016
gepubliceerd op 08 september 2016
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot wijziging van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2016003314
pub.
08/09/2016
prom.
09/08/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016003314

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


9 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot wijziging van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de artikelen 64 en 87bis;

Gelet op het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers, goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 12 maart 2012.

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten en de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegde reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 20 juli 2016 tot wijziging van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers wordt goedgekeurd.

Art. 2.De minister bevoegd voor Economie en de Bescherming van de consumenten en de Minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 augustus 2016.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, K. PEETERS De Minister Van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Bijlage bij het koninklijk besluit van 9 augustus 2016 tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot wijziging van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de artikelen 64 en 87bis;

Gelet op het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers, goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 12 maart 2012;

Gelet op het advies van de Raad van Toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 30 october 2015, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van complianceofficers worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt : "1° "gereglementeerde ondernemingen" : a) de kredietinstellingen naar Belgisch recht in de zin van artikel 1, § 3, van de wet van 25 april 2014, alsook de in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren onder het recht van derde landen;b) de beleggingsondernemingen naar Belgisch recht in de zin van artikel 44, eerste lid van de wet van 6 april 1995, alsook de in België gevestigde bijkantoren van beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van derde landen;c) de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht in de zin van artikel 3, 12° van de wet van 3 augustus 2012, de instellingen voor collectieve belegging die geen beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging hebben aangesteld in de zin van de artikelen 35 of 44 van de wet van 3 augustus 2012, de beheerders dieopenbare AICB's beheren, alsook de in België gevestigde bijkantoren van dergelijke instellingen die ressorteren onder het recht van derde landen; d) de verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht in de zin van artikel 5, 6° van de wet van 4 april 2014, alsook de in België gevestigde bijkantoren van verzekeringsondernemingen die ressorteren onder het recht van derde landen.". b) de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt : "2° "wet van 25 april 2014" : de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen;" c) de bepalingen onder 4° en 5° worden vervangen als volgt : "4° "wet van 3 augustus 2012" : de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen; 5° "wet van 4 april 2014" : de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen;" d) artikel 1 wordt aangevuld met een bepaling onder 9°, luidende : "9° "wet van 19 april 2014" : de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders."

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de bepaling onder 1° worden de woorden "artikel 45, § 1, eerste lid, 3° en § 2" vervangen door de woorden "artikel 87bis, § 1, eerste lid";b) in de bepaling onder 3° worden de woorden "artikel 45, § 1, eerste lid, 3° en § 2" vervangen door de woorden "artikel 87bis, § 1, eerste lid";c) in de bepaling onder 5° worden de woorden "artikel 19 van de wet van 22 maart 1993" vervangen door de woorden "artikel 20 van de wet van 25 april 2014";2° paragraaf 2 wordt aangevuld met twee leden, luidende : "De FSMA kan, onder uitzonderlijke en door de betrokken onderneming naar behoren gemotiveerde omstandigheden, afwijkingen toestaan van de termijn van één jaar als vastgesteld in het vorige lid. Als een complianceofficer geschrapt is van de voorlopige lijst van erkende complianceofficers als bedoeld in het eerste lid omdat aan de FSMA niet het bewijs werd geleverd dat hij geslaagd is voor het examen bedoeld in § 1, 3°, kan zijn inschrijving op deze voorlopige lijst niet worden vernieuwd in het kader van een nieuwe erkenningsaanvraag."

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde reglement wordt het eerste lid vervangen als volgt : "Om door de FSMA te kunnen worden erkend, moeten de in de artikelen 3 en 5 bedoelde opleidingsprogramma's en de in artikel 3 bedoelde examens ten minste de hierna vermelde domeinen bestrijken : A. Module voor de complianceofficers van de gereglementeerde ondernemingen als bedoeld in artikel 1, 1°, a), b) en c) : - het wettelijk en reglementair kader voor de functie en de opdrachten van een complianceofficer; - de gedragsregels als bedoeld in onderafdeling 3 van hoofdstuk II van de wet van 2 augustus 2002, en hun uitvoeringsbepalingen : - de conform artikel 45, § 2 van de wet van 2 augustus 2002 vastgestelde reglementaire bepalingen teneinde de loyale, billijke en professionele behandeling van de belanghebbende partijen te bevorderen; - de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, en haar uitvoeringsbepalingen; - de bepalingen betreffende de organisatorische vereisten voor de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 45, § 1, 3°, f) van de wet van 2 augustus 2002; - de gedragsregels die van toepassing zijn op deze instellingen wanneer zij raad verstrekken over financiële planning als bedoeld in hoofdstuk III van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen, en hun uitvoeringsbepalingen; - de overige regels van hoofdstuk II van de wet van 2 augustus 2002 over de markten voor financiële instrumenten, en de regels over de verrichtingen in financiële instrumenten die van toepassing zijn op de betrokken gereglementeerde ondernemingen, en hun uitvoeringsbepalingen; - de bepalingen van de wetgevingen over de instellingen voor collectieve belegging als bedoeld in artikel 87bis, § 1, b) en c) van de wet van 2 augustus 2002.

B. Module die enkel bestemd is voor de complianceofficers van verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht en van de in België gevestigde bijkantoren van dergelijke ondernemingen die ressorteren onder het recht van derde landen : - het wet- en regelgevingskader voor de functie en de opdrachten van de complianceofficer; - de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, waaronder de bepalingen over de verzekeringsbemiddeling en op de distributie van verzekeringen, alsook de uitvoeringsbepalingen van deze wet; - de bepalingen betreffende de organisatorische vereisten voor de verzekeringsondernemingen als bedoeld in artikel 45, § 1, 3°, f) van de wet van 2 augustus 2002, en hun uitvoeringsbepalingen; - de conform artikel 45, § 2 van de wet van 2 augustus 2002 vastgestelde reglementaire bepalingen teneinde de loyale, billijke en professionele behandeling van de belanghebbende partijen te bevorderen; - de geldende gedragsregels voor de verzekeringsondernemingen als vastgesteld in de artikelen 26, 27, 28 en 28bis van de wet van 2 augustus 2002, en hun uitvoeringsbepalingen; - de geldende regels inzake informatieverstrekking en reclame voor de verzekeringsproducten, inclusief de conform artikel 30bis van de wet van 2 augustus 2002 vastgestelde bepalingen.

Art. 4.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 5.De gereglementeerde ondernemingen zien erop toe dat de complianceofficers en de andere personen die de in artikel 87bis, § 1, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 bedoelde opdrachten uitvoeren, ten minste om de drie jaar deelnemen aan een door de FSMA erkend opleidingsprogramma.

De verzekeringsondernemingen zien erop toe dat de complianceofficers die zijn ingeschreven op de definitieve lijst van de door de FSMA erkende complianceofficers deelnemen aan een specifiek opleidingsprogramma over de geldende gedragsregels voor de verzekeringsondernemingen als bedoeld in de artikelen 26, 27, 28 en 28bis van de wet van 2 augustus 2002 alsook in de uitvoeringsbepalingen van die artikelen, en dit vóór 1 november 2016.

Deze specifieke opleiding duurt ten minste 6 uur en is erkend door de FSMA. Deze verplichting geldt eveneens voor de andere personen die de opdrachten vervullen als bedoeld in artikel 87bis, § 1, tweede lid van de wet van 2 augustus 2002.

De in het tweede lid bedoelde verplichting geldt niet voor de complianceofficers die hebben aangetoond dat zij voldoen aan de voorwaarde van artikel 3, § 1, 3° van dit reglement aan de hand van een attest waaruit blijkt dat zij geslaagd zijn voor een examen waarin de voormelde gedragsregels aan bod komen." De naleving van deze bepaling wordt aangetoond aan de hand van attesten dat ter beschikking van de FSMA moeten worden gehouden.

Art. 5.Dit reglement treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot goedkeuring ervan.

Brussel, 20 juli 2016.

De Voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, J.-P. SERVAIS Gegeven te Brussel, 9 augustus 2016.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, K. PEETERS De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Toelichtende nota bij het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot wijziging van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers Artikel 87bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (hierna de "wet van 2 augustus 2002") eist dat beleggingsondernemingen, kredietinstellingen, beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, instellingen voor collectieve belegging die geen beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging in de zin van artikel 35 of 44 van de wet van 3 augustus 2012 hebben aangeduid, beheerders van openbare AICB's en verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht alsook in België gevestigde bijkantoren van dergelijke instellingen die ressorteren onder het recht van derde landen, een of meer complianceofficers aanstellen die moeten toezien op de naleving van de gedragsregels die onder de bevoegdheid van de FSMA vallen.

Daarnaast stelt artikel 87bis van de wet van 2 augustus 2002 eveneens dat complianceofficers die belast zijn met het handhaven van de gedragsregels, door de FSMA moeten worden erkend. De erkenningsaanvraag voor complianceofficers moet door de betrokken gereglementeerde ondernemingen worden ingediend bij de FSMA. Het voormelde artikel draagt de FSMA op om bij reglement genomen krachtens artikel 64 van de wet van 2 augustus 2002, de vereisten vast te leggen inzake kennis, ervaring, vorming en professionele betrouwbaarheid, alsook de modaliteiten van de erkenningsprocedure.

Teneinde die opdracht te vervullen heeft de FSMA het reglement van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van de complianceofficers opgesteld dat werd goedgekeurd bij koninklijk besluit van 12 maart 2012 (hierna "het FSMA-reglement" genoemd). Dit reglement bevat onder meer de erkenningsvoorwaarden voor complianceofficers (zie artikel 3 van het reglement), de procedure en de voorwaarden voor de erkenning van de opleidingsprogramma's die complianceofficers moeten volgen en de examens die zij moeten afleggen (zie artikel 4 van het reglement), alsook de verplichting tot permanente opleiding van complianceofficers en van elke persoon die de complianceopdrachten uitoefent bij een gereglementeerde onderneming (zie artikel 5 van het reglement).

Sinds de inwerkingtreding van het FSMA-reglement hebben het toepassingsgebied van artikel 87bis van de wet van 2 augustus 2002 en de inhoud van de gedragsregels die erkend complianceofficers dienen te handhaven evenwel een aantal wijzigingen ondergaan.

Zo werd de verplichting om een door de FSMA erkend complianceofficer aan te stellen voortaan uitgebreid naar instellingen voor collectieve belegging die geen beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging hebben aangeduid in de zin van artikel 35 of 44 van de wet van 3 augustus 2012 en tot beheerders van openbare AICB's (zie de wijzigingen die zijn aangebracht in artikel 87bis, § 1, eerste lid door de wet van 3 augustus 2012 (hierna de "ICB-wet") en de wet van 19 april 2014 (hierna de "AICB-wet").

Bovendien zijn de regels die complianceofficers van beheervennootschappen van ICB's, van ICB's onder zelfbeheer en van beheerders van openbare AICB's moeten handhaven voortaan uitgebreid met bepaalde gedragsregels van de ICB-wet en de AICB-wet.

Het gaat meer bepaald om artikel 82, 83, 218, 219 en 220 van de ICB-wet (regels tot voorkoming van belangenconflicten, regels inzake de verplichting om loyaal, billijk en in het belang van de deelnemers te handelen, regels voor de strikte scheiding van de activiteiten, enz.) en, met het oog op de naleving van de regels die een loyale, billijke en professionele behandeling van de betrokken partijen moeten waarborgen, artikel 41 en 201 van dezelfde wet (organisatorische regels).

Het betreft tevens artikel 37, 38, 39, 44 tot 46, 245 en 330 van de AICB-wet (regels tot voorkoming van belangenconflicten, regels inzake de verplichting om loyaal, billijk en in het belang van de AICB's en hun deelnemers te handelen, enz.) en, met het oog op de naleving van de regels die een loyale, billijke en professionele behandeling van de betrokken partijen moeten waarborgen, artikel 26 tot 28, 36, 47, 208 en 319 van dezelfde wet (organisatorische regels, risicobeheer, integriteitsbeleid, enz.).

Naast deze nieuwe regels voor de ICB-sector moeten erkend complianceofficers waken over de naleving van alle regels bedoeld in artikel 45, § 1, eerste lid, 3° van de wet van 2 augustus 2002. Ook de inhoud van die regels is geëvolueerd sinds de inwerkingtreding van het FSMA-reglement : - de MiFID-gedragsregels zijn uitgebreid naar de verzekeringssector (zie artikel 26 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002).

Complianceofficers van verzekeringsondernemingen moeten dus sinds 30 april 2014 in het kader van hun opdracht toezien op de naleving van deze regels; - hoofdstuk II van de wet van 2 augustus 2002 bevat nieuwe regels die erkend complianceofficers moeten handhaven, met name de geldende regels voor de gereglementeerde spaarrekeningen (1), de nieuwe regels inzake informatieverstrekking, reclame en het verbod op de commercialisering van bepaalde financiële producten, genomen ter uitvoering van artikel 30bis van de wet van 2 augustus 2002 (2); - artikel 45, § 1, eerste lid, 3°, i) geldt voortaan ook voor de gedragsregels die van toepassing zijn bij het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen (3).

Het voorliggende wijzigingsreglement heeft hoofdzakelijk tot doel de volgende wijzigingen aan te brengen in het FSMA-reglement van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van de complianceofficers : - aanpassen van de definitie van "gereglementeerde onderneming" in artikel 1, 1° van het reglement teneinde er instellingen voor collectieve belegging aan toe te voegen die geen beheervennootschap voor instellingen voor collectieve belegging hebben aangeduid in de zin van artikel 35 of 44 van de wet van 3 augustus 2012, alsook beheerders van openbare AICB's; - aanpassen van de opleidings- en examenmodules met het oog op de voormelde ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

Zo werd de gemeenschappelijke module die bestemd was voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, beheervennootschappen van ICB's, ICB's onder zelfbeheer en beheerders van openbare AICB's uitgebreid met de gedragsregels van de ICB-wet en de AICB-wet als bedoeld in artikel 87bis, § 1, eerste lid van de wet van 2 augustus 2002, met de nieuwe regels van hoofdstuk II van de wet van 2 augustus 2002 en meer bepaald met de geldende regels voor de gereglementeerde spaarrekeningen en de nieuwe regels inzake informatieverstrekking, reclame en het verbod op de commercialisering van bepaalde financiële producten, genomen ter uitvoering van artikel 30bis van de wet van 2 augustus 2002.

De module voor verzekeringsondernemingen is dan weer uitgebreid met de nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, de MiFID-gedragsregels (artikel 26 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 en hun uitvoeringsbepalingen), en de regels inzake informatieverstrekking, reclame en het verbod op de commercialisering van bepaalde financiële producten, voor zover die van toepassing zijn op verzekeringsproducten. - invoeren van de mogelijkheid voor de FSMA om, in uitzonderlijke en door de betrokken onderneming behoorlijk gemotiveerde omstandigheden, afwijkingen toe te staan van de termijn van één jaar als vastgesteld in artikel 3, § 2, tweede lid van het FSMA-reglement, waarover de gereglementeerde ondernemingen waarvan de complianceofficers werden ingeschreven op de voorlopige lijst beschikken om aan de FSMA het bewijs te leveren dat laatstgenoemden zijn geslaagd voor het examen.

Zo zou de FSMA een dergelijke afwijking bijvoorbeeld kunnen toekennen als de termijn van één jaar kort voor de organisatie van een erkend examen vervalt. - tot slot en voor zover nodig, verduidelijking dat artikel 3, § 2 van het reglement waarin is bepaald dat kandidaat-complianceofficers die voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden behalve aan de voorwaarde inzake beroepskennis mogen worden ingeschreven op de voorlopige lijst van erkende complianceofficers, niet andermaal kan worden toegepast ingeval een complianceofficer geschrapt werd van deze voorlopige lijst omdat aan de FSMA niet binnen de door deze bepaling opgelegde termijn van één jaar het bewijs werd geleverd dat hij geslaagd is voor het examen. Het is immers de bedoeling dat de inschrijvingen op de voorlopige lijst van erkende complianceofficers hun voorlopig karakter behouden. Zo niet zou een gereglementeerde onderneming telkens weer om de toepassing van artikel 3, § 2 van het reglement kunnen verzoeken zodat de inschrijving van de kandidaat-complianceofficer op de voorlopige lijst in se definitief wordt zonder dat ooit het bewijs van welslagen voor het examen door de kandidaat-complianceofficer is ingediend. Op die manier zou de FSMA de beroepskennis van de kandidaat-complianceofficer niet kunnen toetsen en dus niet kunnen beoordelen of hij wel degelijk voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden, en daarenboven zou dit artikel 3, § 2 worden uitgehold door een dergelijk oneigenlijk gebruik. (1) Zie artikel 28ter van de wet, het koninklijk besluit van 18 juni 2013 waarbij bepaalde informatieverplichtingen worden opgelegd bij de commercialisering van gereglementeerde spaarrekeningen en het koninklijk besluit van 21 september 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de voorwaarden tot vrijstelling van de spaardeposito's beoogd in artikel 21, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en de voorwaarden van het aanbod van tarieven op deze laatste.(2) Bijvoorbeeld het reglement van de FSMA van 3 april 2014 betreffende het commercialiseringsverbod van bepaalde financiële producten aan niet-professionele cliënten.(3) Zie de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen.

begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^