Koninklijk Besluit van 09 augustus 2020
gepubliceerd op 12 augustus 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Infrabel

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2020042611
pub.
12/08/2020
prom.
09/08/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020042611

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


9 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Infrabel


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, op de artikelen 207, § 4, en 208, § 3;

Gelet op de statuten van Infrabel, inzonderheid op artikel 30;

Overwegende dat het mandaat van de heer Luc Lallemand die bij koninklijk besluit van 4 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013014655 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013014658 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen sluiten tot gedelegeerd bestuurder werd benoemd voor een termijn van zes jaar, was op 12 november 2019 verstreken;

Overwegende dat de heer Luc Lallemand zijn functie van gedelegeerd bestuurder verder heeft uitgeoefend op grond van de continuïteit van de openbare dienst tot hij effectief ontslag nam met ingang van 1 maart 2020;

Overwegende de beslissing van de Raad van Bestuur van Infrabel van 25 februari 2020 waarbij mevrouw Ann Billiau gecoöpteerd werd in de hoedanigheid van bestuurder en de opdracht kreeg om het ambt uit te oefenen van gedelegeerd bestuurder ad interim;

Overwegende het ontslag van mevrouw Ann Billiau uit haar mandaat van gedelegeerd bestuurder ad interim op 31 juli 2020;

Overwegende dat het ambt van gedelegeerd bestuurder vacant wordt met ingang van 1 augustus 2020;

Overwegende de volgende elementen: - de noodzaak om het in 2019 aangenomen Strategisch Plan van Infrabel te implementeren; - de noodzaak om concreet uitvoering te geven aan de recente reorganisatie van de onderneming; - het bestaan van bepaalde belangrijke geschillen die op korte termijn het financiële evenwicht van Infrabel of zelfs de goede uitvoering van haar activiteiten in het gedrang kunnen brengen; - de noodzaak om te voorzien in een beheer van de gevolgen van de Covid-19-pandemie, zowel op financieel als op operationeel vlak, inzonderheid door een volledige herprogrammering van de planning van de werken in 2020 en 2021; - de nakende onderhandeling van het sociaal protocolakkoord, dat Infrabel zal verbinden voor meerdere jaren; - de noodzaak om een nieuw beheerscontract met de Belgische Staat te onderhandelen, daar het vorige beheerscontract afliep in 2012;

Overwegende dat omwille van die elementen de aanwijzing van een gedelegeerd bestuurder hoogdringend is;

Overwegende dat de voorliggende benoeming een tijdelijk karakter heeft;

Overwegende dat het bedrijf Odgers Berndtson, door Infrabel aangesteld na een overheidsopdracht, potentiële kandidaten uit zijn gegevensbanken en spontane kandidaatstellingen heeft geselecteerd en geëvalueerd;

Overwegende dat de kandidaten aan een aantal functiegebonden toelatingsvoorwaarden dienden te voldoen;

Overwegende dat Odgers Berndston contact heeft opgenomen met elke kandidaat die aan de toelatingsvoorwaarden voldeed en heeft onderzocht of hij over de noodzakelijke competenties beschikte om de uitdagingen van de functie aan te gaan in termen van samenwerking, leiderschap, veranderingsmanagement, vastberadenheid om vastgestelde doelen te bereiken en strategische bekwaamheid;

Overwegende dat Odgers Berndston op basis van gesprekken met en referenties van de kandidaten een individueel rapport heeft opgesteld voor elke geselecteerde kandidaat, een lijst van de drie meest geschikte kandidaten heeft opgesteld die bekwaam werden geacht om de functie van gedelegeerd bestuurder van Infrabel uit te oefenen en aan deze lijst een gedetailleerd individueel rapport heeft toegevoegd voor elk van de drie weerhouden kandidaten;

Overwegende dat Odgers Berndston deze verslagen op 4 maart 2020 aan de Minister van Mobiliteit heeft overgedragen;

Overwegende dat de Minister van Mobiliteit het dossier heeft overgemaakt aan de Ministerraad;

Overwegende de beraadslaging over het dossier door de Ministerraad op 31 juli 2020;

Overwegende zijn ervaring in publiek beheer, inzonderheid verworven;

Overwegende zijn grote kennis van Infrabel en de Belgische spoorwegen, in een Europese context;

Overwegende zijn managerskwaliteiten, zijn vermogen tot luisterbereidheid en dialoog en zijn algemeen profiel;

Overwegende zijn vermogen om te garanderen dat alle spoorwegondernemingen die toegang hebben tot de Belgische spoorweginfrastructuur een rechtvaardige en niet-discriminerende behandeling krijgen;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Benoît Gilson wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van Infrabel.

Art. 2.De aanwijzing van de heer Gilson als gedelegeerd bestuurder eindigt automatisch wanneer de Ministerraad voor de eerste keer samenkomt onder het voorzitterschap van de Eerste Minister die de op de datum van aanneming van dit besluit zetelende Eerste Minister opvolgt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van de publicatie.

Art. 4.Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 augustus 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, belast met skeyes en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen, Fr. BELLOT


begin


Publicatie : 2020-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^