Koninklijk Besluit van 09 december 2003
gepubliceerd op 02 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de risicogroepen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003202170
pub.
02/01/2004
prom.
09/12/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de risicogroepen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de risicogroepen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 december 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage- Paritair Comité voor de erkende controleorganismen Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001 Risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 9 augustus 2001 onder het nummer 58408/CO/219) Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen.

Voorwerp

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van punt I.3. van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 en van artikel 4 van het nationaal akkoord 2001 van 26 juni 2001.

Bijdrage

Art. 3.De inhoud van artikel 8 van het nationaal sectoraal akkoord 1993-1994 van 5 juli 1993 (Belgisch Staatsblad van 3 mei 2002) betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen wordt verlengd tot 31 december 2001.

De jaarlijkse bijdrage zal 0,10 pct. bedragen in 2001.

Inning

Art. 4.Het artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1991 en 3 juli 1991 betreffende maatregelen ten voordele van risicogroepen (registratienummer 28525/CO/219, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991), die aan de V.Z.W. « Opleiding- en Tewerkstellingsfonds voor de bedienden van de metaalverwerkende nijverheid van Brabant » (O.B.M.B.) de volmacht geeft om voor rekening van het « Fonds voor opleiding van de erkende controleorganismen » de bijdrage voor de risicogroepen te innen, wordt verlengd tot 31 december 2001.

Verlenging

Art. 5.De collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 1998 tot interprestatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1991 en 3 juli 1991 betreffende de maatregelen ten voordele van risicogroepen wordt verlengd tot 31 december 2001.

Vraag tot vrijstelling

Art. 6.Ondertekenende partijen vragen aan de Minister van Arbeid en Tewerkstelling de sector voor het jaar 2001 vrij te stellen van de betaling van de bijdrage van 0,10 pct. voor risicogroepen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Duur

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur gaande van 1 januari 2001 tot 31 december 2001.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 december 2003.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^