Koninklijk Besluit van 09 december 2019
gepubliceerd op 18 december 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2020 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019205971
pub.
18/12/2019
prom.
09/12/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019205971

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


9 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2020 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel 11, § 3, derde lid, vervangen bij de wet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022601 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen sluiten, en artikel 14, § 1, gewijzigd bij de wetten van 30 maart 1994, 21 december 2007 en 22 november 2013;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen ten spoedigste al de vereiste schikkingen moeten kunnen treffen voor de inkohiering van de bijdragen over het jaar 2020 op grond van de breuken die de invloed weergeven van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2020;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Zelfstandigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Met het oog op de berekening van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2020 : 1° wordt de breuk bedoeld in artikel 11, § 3, derde lid, van het koninklijk besluit nr.38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, vervangen bij de wet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022601 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen sluiten, vastgesteld op 544,88/517,83; 2° wordt de breuk bedoeld in artikel 14, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de wetten van 30 maart 1994, 21 december 2007 en 22 november 2013, vastgesteld op 544,88/142,75.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Art. 3.De Minister van Sociale Zaken en de Minister van Zelfstandigen zijn, ieder wat haar of hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 december 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Zelfstandigen, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2019-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^