Koninklijk Besluit van 09 februari 2009
gepubliceerd op 23 februari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022042
pub.
23/02/2009
prom.
09/02/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 53, § 1, negende lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op de adviezen van de Nationale commissie tandheelkundigen -ziekenfondsen, gegeven op 24 januari 2007 en 3 december 2008;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 28 maart 2007;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 16 april 2007;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid wat betreft het artikel 3, 2°, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 februari 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 11 april 2008;

Gelet op het advies 45.633/1 van de Raad van State gegeven op 22 december 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat dit besluit ten laatste op 1 maart 2009 moet gepubliceerd worden, zoniet riskeert het nieuw nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2009-2010 door één van de partijen van dit akkoord opgezegd te worden;

Gelet op het advies 45.887/1 van de Raad van State gegeven op 29 januari 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, derde lid van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 juli 1993 en 8 mei 2001, worden de woorden « Algemene Spaar- en Lijfrentekas » vervangen door de woorden « Europese centrale bank ».

Art. 2.In artikel 4bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 augustus 1992 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 januari 1993, 2 juli 1993, 8 mei 2001, 8 april 2003, 6 december 2005, 27 april 2007 en 26 mei 2008 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt gewijzigd als volgt : a) 3°, a) wordt vervangen als volgt : « a) een definitieve beslissing van het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle of van de Kamer van beroep zoals bedoeld in art.155, § 6 van de voornoemde gecoördineerde wet die hem verplicht tot het betalen van een administratieve boete en/of het terugbetalen van de waarde van de niet-verschuldigde verstrekkingen met toepassing van het artikel 146bis van de voornoemde gecoördineerde wet; » b) 4° wordt opgeheven;c) « 5° » wordt vervangen door « 4° »;2° § 4, eerste lid, 2° wordt vervangen als volgt : « 2° indien de zorgverlener het voorwerp uitmaakt van een definitieve beslissing of sanctie, zoals opgesomd in § 1, 3°, a), b) of c).»; 3° in § 5, eerste lid, 2° worden de woorden « 5° en van § 2 » vervangen door de woorden « 4°, van § 2 of van § 9, tweede lid »;4° in § 8 worden de woorden « , onverminderd het bepaalde in 5°, derde lid, » ingevoegd na de woorden « omschreven in artikel 6, tweede lid ».

Art. 3.In Artikel 6, tweede lid, 5° van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt het woord « occasionele » ingevoegd tussen de woorden « die zich in een » en de woorden « individuele financiële noodsituatie »;2° er wordt een tweede en een derde lid ingevoegd, luidende : « Voor de verstrekkingen uit artikel 5 van de bijlage bij het voornoemde koninklijk besluit van 14 september 1984, gebeurt dit op vraag van de patiënt, gestaafd met een door de patiënt eigenhandig opgemaakte en ondertekende verklaring op erewoord, waarin staat dat hij verkeert in een situatie waarin de reglementering de toepassing van de derdebetalersregeling mogelijk maakt.Deze verklaring wordt aan het getuigschrift toegevoegd.

Het verlenen van geneeskundige verstrekkingen via de derdebetalersregeling aan de rechthebbenden die zich in een occasionele individuele financiële noodsituatie bevinden is evenwel niet mogelijk voor de verstrekkingen verleend door tandheelkundigen van wie de derdebetalersregeling met toepassing van artikel 4bis, § 5, 1°, werd ingetrokken en dit voor de duur van de intrekking. »

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2009.

Art. 5.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 februari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^