Koninklijk Besluit van 09 februari 2009
gepubliceerd op 19 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, § 1, en 20, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voo

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022095
pub.
19/03/2009
prom.
09/02/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, § 1, en 20, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001, en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 15/07/1997 numac 1997015087 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1994 tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997011194 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 12/07/1997 numac 1997012216 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling sluiten;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 20 mei 2008;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 20 mei 2008;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 30 juni 2008;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 16 juli 2008;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 28 juli 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 7 oktober 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 november 2008;

Gelet op het advies 45.344/1 en 45.552/1 van de Raad van State, gegeven op 30 oktober 2008 en 16 december 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 11, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 augustus 2008, wordt de omschrijving van de verstrekking 350055-350066 vervangen door de volgende omschrijving : « Opzoeken van een onmiddellijke allergische overgevoeligheid door pricktests met commerciële allergische en controleoplossingen voor pneumallergenen (minimum 10 testen) en/of trophallergenen (minimum 8 testen) en/of hymenopterae, met syntheseverslag »

Art. 2.Artikel 20, § 1, a), van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/10/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006023080 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, van de bepalingen van de artikelen 14m) en 20, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekeri sluiten, wordt aangevuld als volgt : « 470750-470761 Opzoeken van een onmiddellijke allergische overgevoeligheid door kras- of prick- (voor voeding prick-to-prick) tests met verse (« native ») voedingsstoffen (minimum 5 testen) en/of een geneesmiddelencomponent (minimum 5 testen) en controleoplossingen, met syntheseverslag . . . . . K 30 470772-470783 Opzoeken van een uitgestelde allergische overgevoeligheid voor een geneesmiddel of bepaalde voedingstoffen door patchtests (minimum 5 testen), met aflezen op latere tijdstippen, met syntheseverslag . . . . . K 30 De verstrekkingen 470750-470761 en 470772-470783 kunnen niet onderling gecumuleerd worden tijdens dezelfde zitting. 470794-470805 Opzoeken in ziekenhuismilieu van een overgevoeligheid aan een geneesmiddel (of zijn componenten) na negatieve kras- of pricktests voor dat geneesmiddel (of zijn componenten) door intradermoreacties met toenemende doses van allergeen, met syntheseverslag . . . . . K 250 470816-470820 Opzoeken in ziekenhuismilieu van een overgevoeligheid aan gifstof van hymenopterae na negatieve pricktests door intradermoreacties met verdunningreeksen van een of meerdere gifstoffen met onmiddellijke aflezing, met syntheseverslag . . . . . K 200 470831-470842 Opzoeken in ziekenhuismilieu van een overgevoeligheid aan (componenten van) voedingsstoffen of geneesmiddelen, na negatieve of bij vals positieve pricktests en verantwoording in het verslag, door opeenvolgende toediening van toenemende doses via orale of parenterale weg, met syntheseverslag . . . . . K 350 De verstrekkingen 470794-470805, 470816-470820 en 470831-470842 mogen slechts worden uitgevoerd in ziekenhuismilieu in de onmiddellijke nabijheid van een dienst intensieve zorgen met beschikbaarheid van reanimatiemogelijkheden en onder permanent medisch toezicht.

De verstrekkingen 470750-470761, 470772-470783, 470794-470805, 470816-470820 en 470831-470842 mogen eveneens worden uitgevoerd en aangerekend door een geneesheer-specialist voor pneumologie of voor kindergeneeskunde of voor dermato-venereologie. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 februari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^