Koninklijk Besluit van 09 februari 2009
gepubliceerd op 19 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024090
pub.
19/03/2009
prom.
09/02/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, In het kader van de verbintenis uit het Protocol van Kyoto om de uitstoot van broeikasgassen in België te verminderen, zijn de gewesten en de federale Staat tijdens het Overlegcomité van 8 maart 2004 het erover eens geworden om de respectieve inspanningen tot vermindering van elk gewest te bepalen. De federale overheid heeft zich ertoe verbonden bij te dragen tot de inspanningen door middel van de aankoop van een algemeen volume van 12,3 miljoen emissiekredieten voor de vijfjaarlijkse periode 2008-2012 of 2,46 miljoen kredieten per jaar.

Het akkoord van 8 maart 2004 voorziet erin dat de federale overheid deze kredieten zal verwerven via projecten van gezamenlijke uitvoering en projecten voor schone ontwikkeling of door middel van de rechtstreekse aankoop op de internationale markt van emissiekredieten na 2007.

In het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 is 10 miljoen euro, afkomstig van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen, toegekend aan de investering in projecten van gezamenlijke uitvoering en projecten voor schone ontwikkeling. Dit besluit is op 27 december 2006 gewijzigd teneinde de toegekende som tot 50 miljoen euro te verhogen, onder meer om de aankoopstrategie uit te breiden tot de investering in een koolstoffonds.

Het koninklijk besluit van 13 juli 2008 heeft de bijkomende som van 50 miljoen euro toegekend voor de lancering van een derde tender. De som van 30 miljoen euro werd bij koninklijk besluit toegekend aan het 'Green Investment Scheme' initiatief.

Dit besluit voorziet nog in een nieuwe toekenning van 10 miljoen euro bestemd voor de aankoop van emissiekredieten in het kader van partnerschappen met bepaalde Chinese provincies, zoals goedgekeurd door de Ministerraad van 21 november 2008.

We hebben de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en getrouwe dienaars, De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

9 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 mei 1995 houdende goedkeuring van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (UNFCCC), en Bijlagen I en II, gedaan te New York op 9 mei 1992;

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en meer bepaald artikel 21ter, § 2, 4°, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005;

Gelet op de wet van 26 september 2001 houdende instemming met het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering, en de bijlagen A en B, gedaan te Kyoto op 11 december 1997;

Gelet op de wet van 15 mei 2007 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op 19 februari 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 27 december 2006;

Overwegende de Beslissing 2002/358/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 april 2002 betreffende de goedkeuring, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane verplichtingen;

Overwegende de beslissing van de Raad van de Europese Unie van 16 juni 1998, inzake de vaststelling van de bijdrage van elke lidstaat aan de vermindering van 8 % die de Gemeenschap in haar geheel volgens artikel 3 van het Protocol van Kyoto moet bereiken, waarbij de bijdrage van België vastgesteld werd op een vermindering met 7,5 %;

Overwegende de Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2004/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 met betrekking tot de projectgebonden mechanismen van het Protocol van Kyoto;

Overwegende het akkoord in het Overlegcomité van 8 maart 2004 inzake de lastenverdeling tussen de Gewesten en de Federale Overheid in het kader van de verplichtingen van België onder het Protocol van Kyoto;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 7 en 12 november 2008;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 19 november 2008;

Gelet op het advies nr. 45.634/3 van de Raad van State, gegeven op 30 december 2008, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Klimaat en Energie, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 27 december 2006, wordt een paragraaf 2quinquies ingevoegd die luidt als volgt : « § 2quinquies. De Commissie zal ten laatste op 30 juli 2009 de bedragen die aan dit fonds toegekend worden, ter waarde van 10 miljoen euro, op dezelfde bankrekening storten. »

Art. 2.De Minister van Klimaat en Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 februari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^