Koninklijk Besluit van 09 februari 2010
gepubliceerd op 19 februari 2010

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2010018064
pub.
19/02/2010
prom.
09/02/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 8, eerste lid, 3°;

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende de oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikelen 4, §§ 1 tot 3, en 5, tweede lid, 13°;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 maart 2009;

Gelet op het advies van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van dieren en dierlijke producten, gegeven op 19 maart 2009;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid op 26 maart 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 14 mei 2009;

Gelet op het advies van het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 22 juni 2009;

Gelet op advies 47.271/3 van de Raad van State, gegeven op 27 oktober 2009 met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 13 van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose, wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, luidende : « § 1/1. Bij afwezigheid van een haard, kan de inspecteur-dierenarts bevel geven alle runderen van een beslag te laten slachten, wanneer gedurende een periode van minstens twee jaar, vanaf de datum van de eerste vaststelling van een positieve of twijfelachtige reactie bij tuberculinatie, uitzuiveringsmaatregelen zijn toegepast die niet hebben toegelaten om het opduiken van nieuwe positieve of twijfelachtige reacties bij tuberculinatie van de resterende dieren van het beslag definitief uit het beslag te elimineren.

In voorkomend geval moet de verantwoordelijke de verblijfslokalen ontsmetten of laten ontsmetten volgens de instructies van de Dienst. »

Art. 2.De Minister bevoegd voor Volksgezondheid en de Minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 februari 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^