Koninklijk Besluit van 09 februari 2011
gepubliceerd op 18 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2004 tot bepaling van de bijzondere aanwervingsvoorwaarden van het statutaire en het contractuele personeel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot r

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2011018053
pub.
18/02/2011
prom.
09/02/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2004 tot bepaling van de bijzondere aanwervingsvoorwaarden van het statutaire en het contractuele personeel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot regeling van de dienst met het oog op het voorkomen van belangenconflicten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 6, §§ 5 en 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 2004 tot bepaling van de bijzondere aanwervingsvoorwaarden van het statutaire en het contractuele personeel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot regeling van de dienst met het oog op het voorkomen van belangenconflicten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 november 2005 en 27 februari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 18 augustus 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 9 oktober 2009;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. 1 van het Comité Sector XII « Volksgezondheid » van 21 januari 2010;

Gelet op het advies 48.817/3 van de Raad van State, gegeven op 26 oktober 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 maart 2004 tot bepaling van de bijzondere aanwervingsvoorwaarden van het statutaire en het contractuele personeel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot regeling van de dienst met het oog op het voorkomen van belangenconflicten, wordt aangevuld met een lid luidende : « 8° crisis : elke gebeurtenis die vanwege de onvoorspelbaarheid, de aard of de gevolgen ervan de veiligheid van de voedselketen bedreigt en die een dringende en tijdelijke besluitvorming vereist. »

Art. 2.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de paragrafen 4 en 5, luidende : « § 4. Als het Agentschap met een crisis wordt geconfronteerd, kan een persoon die zich bevindt in een van de in § 1 bedoelde situaties, niettegenstaande hetgeen bepaald is in § 2, tweede lid, in dienst worden genomen met een arbeidsovereenkomst voor een duur van niet meer dan één jaar, op voorwaarde dat de Gedelegeerd Bestuurder, na advies van het directiecomité en met inachtneming van de voorschriften met betrekking tot de cumulatie van beroepsactiviteiten in sommige overheidsdiensten, de wijze vastlegt waarop de functie moet worden uitgeoefend om belangenconflicten met de opdrachten van het Agentschap te voorkomen. § 5. Een persoon die zich bevindt in een in § 1 bedoelde situatie, niettegenstaande hetgeen bepaald is in § 2, tweede lid, kan in dienst worden genomen met een vervangingsovereenkomst voor een duur van niet meer dan één jaar, op voorwaarde dat de Gedelegeerd Bestuurder, na advies van het directiecomité en met inachtneming van de voorschriften met betrekking tot de cumulatie van beroepsactiviteiten in sommige overheidsdiensten, de wijze vastlegt waarop de functie moet worden uitgeoefend om belangenconflicten met de opdrachten van het Agentschap te voorkomen. »

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een artikel 4/1 ingevoegd luidende : «

Art. 4/1.De erkenning van een crisis maakt het voorwerp uit van een beslissing van de Ministerraad. »

Art. 4.De Minister bevoegd voor de Veiligheid van de Voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 februari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^