Koninklijk Besluit van 09 februari 2011
gepubliceerd op 03 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022077
pub.
03/03/2011
prom.
09/02/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 9 maart 2010;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 9 maart 2010;

Gelet op de beslissingen van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 8 februari 2010 en 29 maart 2010;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 24 maart 2010;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 29 maart 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 april 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 10 juni 2010;

Gelet op advies 49.074/2 van de Raad van State, gegeven op 12 januari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 december 2009, worden de verstrekking 102771 en de toepassingsregels die erop volgen door de volgende verstrekkingen en toepassingsregels vervangen : « 102771 Bijkomende honoraria voor de verstrekkingen 101032, 101076, 103132, 103412, 103434 en 103913 voor het beheer door de erkende huisarts, van het globaal medisch dossier, op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt en/of met het schriftelijk akkoord van de patiënt . . . . . N 8,415 De verstrekking mag een keer per kalenderjaar worden aangerekend.

Het globaal medisch dossier omvat de socio-administratieve gegevens van de patiënt, zijn antecedenten, een lijst van problemen, verslagen van geneesheren-specialisten en andere zorgverstrekkers, de chronische behandelingen, en een preventiemodule bestaande uit een checklist die de verschillende items van de preventiemodule bevat en de items die voor die patiënt zullen worden opgevolgd. Persoonlijke notities van de arts maken geen deel uit van het globaal medisch dossier.

Het beheer van het globaal medisch dossier behelst onder andere de opmaak en regelmatige oppuntstelling ervan.

Het uitdrukkelijk verzoek en/of het schriftelijk akkoord van de patiënt om zijn globaal medisch dossier te beheren bevind(t)(en) zich in het dossier. Indien de patiënt niet in staat is om zelf dit uitdrukkelijk verzoek of dit akkoord te kennen te geven, wordt de identificatie van het familielid of nabestaande die dit verzoek uit of dit akkoord geeft in de plaats van de patiënt, in het dossier vermeld.

De erkende huisarts die het dossier beheert, verbindt er zich toe om, mits goedkeuring van de patiënt, zowel bij verwijzing als op eenvoudige vraag van de behandelende geneesheer-specialist, alle relevante gegevens uit het globaal medisch dossier aan deze laatste over te maken.

Afhankelijk van de internationale aanbevelingen en in functie van de leeftijd heeft de preventiemodule minstens op de volgende thema's betrekking : 1° raadgevingen met betrekking tot de levenswijze: zoals voeding, tabak, alcohol, lichamelijke inspanning, stress,...; 2° anamnese en klinisch onderzoek gericht op het cardiovasculair stelsel;3° onderzoeken voor het opsporen van onder meer colorectale kanker, en bij de vrouw, ook baarmoederhalskanker en borstkanker in functie van de leeftijd;4° vaccinatie onder meer tegen difterie en tetanos, griep en pneumokokken in functie van de leeftijd;5° biologische analyses: glykemie, creatinine et proteinurie (voor de groepen met een hoog risico), cholesterol in functie van de leeftijd. Een model van de checklist kan worden vastgesteld door het Verzekeringscomité op voorstel van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen, die haar voorstel formuleert na advies van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie.

De checklist wordt door de huisarts bijgehouden in het globaal medisch dossier. De huisarts houdt in dat globaal medisch dossier alle informatie bij betreffende de items van de checklist die voor de patiënt worden opgevolgd. 102395 Bijkomende honoraria voor de verstrekkingen 101032, 101076, 103132, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552, 103913, 103935, 103950 en 104370 voor de bespreking met de patiënt en de opvolging van de checklist van de preventiemodule in het kader van het beheer van het globaal medisch dossier . . . . . N 3 De honoraria kunnen één maal per kalenderjaar worden aangerekend aan de rechthebbenden uit de doelgroep van de rechthebbenden van 45 tot 75 jaar.

De honoraria kunnen enkel worden aangerekend door de huisarts die het globaal medisch dossier beheert. De huisarts die het globaal medisch dossier beheert is de laatste huisarts voor wie de aanrekening van de verstrekking 102771 aanleiding heeft gegeven tot tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

De bespreking van de preventiemodule met de patiënt gebeurt aan de hand van een checklist vastgesteld door het Verzekeringscomité op voorstel van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen, die haar voorstel formuleert na advies van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie. De huisarts bespreekt met de patiënt de items van de checklist en de acties die op basis van deze bespreking moeten worden ondernomen.

De honoraria voor de verstrekking 102395 kunnen slechts tijdens een vooraf bepaalde proefperiode van beperkte duur worden aangerekend, namelijk van 1 april 2011 tot en met 31 december 2012. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2011.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 februari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^