Koninklijk Besluit van 09 februari 2021
gepubliceerd op 23 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning aan BELAC van de taken inzake beoordeling van en toezicht op conformiteitsbeoordelingsinstanties in uitvoering van artikel 200/1, § 3, van de Spoorcodex

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2021040368
pub.
23/02/2021
prom.
09/02/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021040368

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


9 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit tot toekenning aan BELAC van de taken inzake beoordeling van en toezicht op conformiteitsbeoordelingsinstanties in uitvoering van artikel 200/1, § 3, van de Spoorcodex


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Spoorcodex, artikel 200/1, § 3, gewijzigd bij de wet van 20 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/01/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021040475 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex sluiten;

Overwegende dat het toezicht bedoeld in artikel 1 van dit besluit uitgeoefend wordt in het kader van het toezichtsprogramma bedoeld in artikel 9, 2° van het koninklijk besluit van 31 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling;

Op de voordracht van de Minister van Economie en de Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De beoordeling van en het toezicht op conformiteitsbeoordelingsinstanties als bedoeld in artikel 200/1, § 1, van de Spoorcodex worden uitgevoerd door BELAC, opgericht overeenkomstig het koninklijk besluit van 31 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de wet van 20 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/01/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021040475 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex sluiten tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex.

Art. 3.De minister bevoegd voor economie en de minister bevoegd voor het spoorwegvervoer, zijn ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 februari 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister voor Economie, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Mobiliteit, G. GILKINET


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^