Koninklijk Besluit van 09 januari 1998
gepubliceerd op 05 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022036
pub.
05/03/1998
prom.
09/01/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JANUARI 1998. Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, § 3, vervangen bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 1996 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren onderworpen aan het statuut van het Rijkspersoneel, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

Gelet op het advies van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

Overwegende dat voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van voornoemde wetten;

Gelet op het advies nr. 29.265/I/PF van 9 oktober 1997 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen worden de betrekkingen voorzien in de personeelsformatie als volgt over de taalkaders verdeeld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Het koninklijk besluit van 2 juli 1996 houdende vaststelling van de taalkaders van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 1997.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 januari 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^