Koninklijk Besluit van 09 januari 2003
gepubliceerd op 05 februari 2003
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003003030
pub.
05/02/2003
prom.
09/01/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 JANUARI 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op : - artikel 271, gewijzigd bij de wet van 6 juli 1994 en bij het koninklijk besluit van 20 december 1996; - artikel 275, §§ 1 en 2;

Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid op : - artikel 88; - bijlage III, vervangen door het koninklijk besluit van 25 oktober 2002 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 december 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende : - dat dit besluit onder meer met ingang van 1 april 2003 de discriminatie opheft die bestaat tussen echtgenoten in het stadium van de berekening van de bedrijfsvoorheffing wanneer de verminderingen voor gezinslasten worden toegekend; - dat het ten spoedigste ter kennis moet worden gebracht van de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing; - dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In Bijlage III van het KB/WIB 92, vervangen door het koninklijk besluit van 25 oktober 2002 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 december 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het nummer 6, A, van de toepassingsregels wordt vervangen door de volgende bepaling : « A.Wanneer beide echtgenoten beroepsinkomsten verkrijgen, worden de verminderingen wegens gezinslasten, behalve die voor de gehandicapte echtgenoot aan de door hen gekozen echtgenoot toegekend.

Die keuze moet worden uitgedrukt door middel van een attest waarvan het model is vastgesteld door de bevoegde administratie van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. De vermindering voor de gehandicapte echtgenoot, wordt aan de betrokkene zelf toegekend. »; 2° In de Franse tekst van het nummer 68, B, van de toepassingsregels worden de woorden « Les revenus qui sont considérés comme attribués à » vervangen door de woorden « Plus-values réalisées par ».

Art. 2.§ 1. Artikel 1, 1°, van dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 april 2003 betaalde of toegekende inkomsten. § 2. Artikel 1, 2°, van dit besluit heeft uitwerking op de vanaf 1 januari 2003 betaalde of toegekende inkomsten.

Art. 3.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 januari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 22 juli 1993, Belgisch Staatsblad van 26 juli 1993.

Wet van 30 maart 1994, Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994.

Wet van 6 juli 1994, Belgisch Staatsblad van 16 juli 1994.

Wet van 21 december 1994, Belgisch Staatsblad van 23 december 1994 (2de uitgave).

Wet van 20 december 1995, Belgisch Staatsblad van 28 december 1995.

Wet van 15 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 27 maart 1999.

Wet van 4 mei 1999, Belgisch Staatsblad van 12 juni 1999.

Koninklijk besluit van 20 december 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996 (4de uitgave).

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Wet van 4 juli 1989, Belgisch Staatsblad van 25 juli 1989.

Wet van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996, err. 8.10.1996.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 25 oktober 2002, Belgisch Staatsblad van 14 november 2002 (1ste uitgave).

Koninklijk besluit van 12 december 2002, Belgisch Staatsblad van 31 december 2002 (3de uitgave).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^