Koninklijk Besluit van 09 januari 2005
gepubliceerd op 23 februari 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst, en dagbladbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen in de

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004203731
pub.
23/02/2005
prom.
09/01/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JANUARI 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst, en dagbladbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen in de dagbladondernemingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 60 van 20 december 1994, gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot bepaling van de doelstellingen en de procedure voor het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de bevordering van werkgelegenheid, ter uitvoering van het Centraal akkoord van 7 december 1994, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 21 januari 1995;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst, en dagbladbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst, en dagbladbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen in de dagbladondernemingen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 januari 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 16 januari 1975, Belgisch Staatsblad van 31 januari 1975.

Koninklijk besluit van 7 december 1992, Belgisch Staatsblad van 11 december 1992.

Koninklijk besluit van 21 januari 1995, Belgisch Staatsblad van 15 maart 1995.

Bijlage Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999 Conventioneel brugpensioen in de dagbladondernemingen (Overeenkomst geregistreerd op 28 oktober 1999 onder het nummer 52857/CO/130) Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen en werknemers die onder de toepassing vallen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de Belgische dagbladen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 juni 1997.

Onder "werknemers", verstaat men : de werklieden en werksters.

Art. 2.Conventioneel brugpensioen op 58 jaar.

De leeftijdsgrens voor het conventioneel brugpensioen, ingevoerd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 1985 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 juli 1985 en verlengd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 28 april 1987 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 7 november 1986, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 14 maart 1988, van 14 februari 1989 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 18 november 1988, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 mei 1989, van 28 maart en 4 april 1991 tot wijziging van voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 1985, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 september 1993, van 30 juni 1993 betreffende het sectorieel brugpensioen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 17 juni 1994, van 26 april 1995 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en het conventioneel brugpensioen in de dagbladondernemingen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 januari 1996 en van 26 juni 1997, betreffende het conventioneel brugpensioen in de dagbladondernemingen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 24 juni 2000 wordt behouden op 58 jaar voor de periode van 1 januari 1999 tot 31 december 2000.

Art. 3.Conventioneel brugpensioen op 56 jaar.

In uitvoering van artikel 110 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 1 april 1999) en voorzover de onderneming zijn toetreding tot die maatregel officieel heeft bekend gemaakt, kunnen ontslagen werknemers die in de loop van de periode van 1 april 1999 tot 31 december 2000 de leeftijd van 56 jaar bereiken, in aanmerking komen voor het conventioneel brugpensioen indien zij op het einde van hun arbeidsovereenkomst kunnen aantonen dat ze minstens 33 jaar als loontrekkende hebben gewerkt en indien ze kunnen aantonen dat ze minstens 20 jaar in een arbeidsstelsel met nachtploegen hebben gewerkt, zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990 (Belgisch Staatsblad van 13 juni 1990).

Art. 4.Halftijds brugpensioen.

Werknemers van 55 jaar en ouder die in een voltijdse arbeidsregeling zijn tewerkgesteld en die met hun werkgever een akkoord bereiken om hun arbeidsprestaties te halveren, genieten de bepalingen inzake het halftijds brugpensioen overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van 13 juli 1993, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers in geval van halvering van de arbeidsprestaties, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 17 november 1993 (Belgisch Staatsblad van 4 december 1993).

Art. 5.Voorwaarden.

De toepassing van hoger vermelde maatregelen inzake brugpensioen geldt slechts na wederzijds akkoord tussen werkgever en werknemer.

Art. 6.Geldigheid.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1999 en eindigt op 31 december 2000.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^