Koninklijk Besluit van 09 januari 2011
gepubliceerd op 01 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot opheffing van de collectieve arbeidsoveree

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010012343
pub.
01/02/2011
prom.
09/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 1997 tot oprichting van het "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers protégés de la Région wallonne et Communauté germanophone" en tot vaststelling van de statuten ervan (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 1997 tot oprichting van het "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers protégés de la Région wallonne et Communauté germanophone" en tot vaststelling van de statuten ervan.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2010 Opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 1997 tot oprichting van het "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers protégés de la Région wallonne et Communauté germanophone" en tot vaststelling van de statuten ervan (Overeenkomst geregistreerd op 17 mei 2010 onder het nummer 99417/CO/327)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen.

Art. 2.De collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15 december 1997 in het "Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen" tot oprichting van een "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers protégés de la Région wallonne et Communauté germanophone"en tot voorstelling van de statuten ervan (overeenkomst geregistreerd onder het nummer 47081, koninklijk besluit 8 december 2003 - Belgisch Staatsblad van 2 februari 2004) wordt opgeheven vanaf 1 januari 2010.

Art. 3.Het "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone" (FSEW), opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap (PSC 327.03), volgt de rechten en verplichtingen op en neemt de activa en passiva over van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers protégés de la Région wallonne et Communauté germanophone" (overeenkomst geregistreerd onder het nummer 47081, koninklijk besluit van 8 december 2003 - Belgisch Staatsblad van 2 februari 2004).

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari 2010 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd, mits een opzeggingstermijn van zes maanden wordt nageleefd.

De opzegging moet betekend worden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^