Koninklijk Besluit van 09 januari 2011
gepubliceerd op 01 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende toekenning van maaltijdcheques

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010012344
pub.
01/02/2011
prom.
09/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende toekenning van maaltijdcheques (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende toekenning van maaltijdcheques.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009 Toekenning van maaltijdcheques (Overeenkomst geregistreerd op 2 april 2010 onder het nummer 98639/CO/215)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf en op de bedienden die zij tewerkstellen.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2010 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden, gericht bij een ter post aangetekende brief, aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf en aan de in dit paritair comité vertegenwoordigde organisaties.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst beoogt de voortzetting van het stelsel van maaltijdcheques dat met ingang van 1 juni 2009 door de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009 werd ingevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 19bis, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Art. 4.§ 1. In de ondernemingen die vóór 1 juni 2009 aan hun bedienden nog geen maaltijdcheques toekenden, waarbij de tussenkomst van de werkgever minimaal gelijk was aan 0,91 EUR, werd met ingang van 1 juni 2009 voor de bedienden een stelsel van maaltijdcheques ingevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 19bis, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. De maaltijdcheque heeft derhalve minimaal een nominale waarde van 2,00 EUR per maaltijdcheque, waarbij de tussenkomst van de werkgever 0,91 EUR bedraagt en de tussenkomst van de werknemer 1,09 EUR bedraagt. § 2. Op ondernemingsvlak kunnen de nodige maatregelen genomen worden om voor de werknemers het aantal maaltijdcheques vast te stellen op basis van de alternatieve telling, zoals bedoeld in artikel 19bis, § 2, 2° van het koninklijk besluit van 28 november 1969. § 3. In afwijking van § 1 van dit artikel kon, in de ondernemingen die op 1 juni 2009 reeds maaltijdcheques toekenden met een minimale werkgeversbijdrage van 0,91 EUR per maaltijdcheque, een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten teneinde een andere bestemming te geven aan de in § 1 van dit artikel bedoelde inspanning. Deze inspanning dient te worden verder gezet.

Art. 5.In overeenstemming met artikel 19bis, § 2, 2°, van het voornoemde koninklijk besluit van 28 november 1969 kunnen op ondernemingsvlak de nodige maatregelen genomen worden om het aantal maaltijdcheques vast te stellen op basis van de alternatieve telling zoals bedoeld in artikel 19bis, § 2, 2°, van het voornoemde koninklijk besluit van 28 november 1969.

Voor alle werknemers wordt met het oog op de alternatieve telling het normale aantal arbeidsuren per dag van de maatpersoon vastgesteld op basis van een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 37,5 uur, zijnde 7,5 uur per dag.

Het maximum aantal werkbare dagen van de maatpersoon in het kwartaal wordt berekend op basis van het theoretisch aantal werkbare dagen in het betrokken kwartaal verminderd met de dagen van collectieve sluiting voor vakantie en inhaalrust van de arbeidsduurvermindering.

Wanneer de alternatieve telling wordt toegepast en wanneer de maatpersoon in de onderneming een arbeidsregime kent van 37,5 uren per week en 7,5 uren per dag, dan kan de alternatieve telling in de onderneming gebeuren op basis van dit artikel. Voor de andere gevallen stellen de ondertekenende partijen modellen ter beschikking als bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 6.Zowel voor de voltijdse als voor de deeltijdse werknemers wordt de arbeidstijd, vervangen door syndicale vorming overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 1973, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999 betreffende sociale vorming en voorlichting, voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst gelijkgesteld met effectief gepresteerde arbeidstijd.

Art. 7.De maaltijdcheques worden iedere maand, in één of meer keren, aan de werknemer overhandigd in functie van het aantal dagen van die maand waarop de werknemer vermoedelijk prestaties zal verrichten.

Uiterlijk de laatste dag van de eerste maand die volgt op het kwartaal wordt het aantal cheques in overeenstemming gebracht met het aantal dagen waarop de werknemer tijdens het kwartaal prestaties heeft verricht.

Art. 8.De ondertekenende partijen vragen dat deze collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend zou verklaard worden per koninklijk besluit.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende toekenning van maaltijdcheques MODEL COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN ...

BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN DE ONDERNEMING MODEL Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009, houdende de toekenning van maaltijdcheques, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf.

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de werknemers, inzonderheid, artikel 19bis, § 2, 2°;

WORDT TUSSEN : de onderneming : . . . . . adres : . . . . . ondernemingsnummer : . . . . . vertegenwoordigd door : . . . . . in de hoedanigheid van : . . . . . enerzijds en het ACV-TEXTURA, vertegenwoordigd door : . . . . . in de hoedanigheid van . . . . . het ABVV-TKD, vertegenwoordigd door : . . . . . in de hoedanigheid van . . . . . de ACLVB, vertegenwoordigd door : . . . . . in de hoedanigheid van . . . . . anderzijds OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT :

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juni 2009.

Zij wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan opgezegd worden door elk van de ondertekenende partijen mits inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden betekend per aangetekend schrijven aan de ondertekenende partijen.

Zij is van toepassing op de in artikel 2 bedoelde werknemers van de onderneming.

Art. 2.De alternatieve telling, voorzien in artikel 19bis, § 2, 2° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de werknemers, is van toepassing op : (voorbeeld :) ("alle werknemers indien in het bedrijf een andere arbeidstijdregeling dan de gewone voltijdse arbeidstijdregeling in de 5-dagenweek van toepassing is") . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 3.Voor de toepassing van de alternatieve telling, bedoeld in artikel 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt het normale aantal uren per dag van de maatpersoon bepaald als volgt :

Arbeidsregime

Normaal aantal uren per dag van de maatpersoon


Arbeidsregime Normaal aantal uren per dag van de maatpersoon (voorbeeld :) ("voor alle werknemers : de sectorale gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (37,5 u./week), gedeeld door vijf")

Art. 4.Voor de toepassing van de alternatieve telling, bedoeld in artikel 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt het maximum aantal werkbare dagen van de maatpersoon in het kwartaal berekend als volgt : (voorbeeld :) ("het maximum aantal werkbare dagen van de maatpersoon komt overeen met het normale aantal dagen werkelijke arbeid, te presteren door een voltijds werknemer in het regime van vijf arbeidsdagen per week in het beschouwde kwartaal, verminderd met de dagen van collectieve sluiting voor vakantie en inhaalrust arbeidsduurvermindering") Opgemaakt te ............................. op ............................... in zoveel exemplaren als er ondertekenende partijen zijn en waarvan elk der partijen verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.

ABVV-TEXTIEL

ACLVB

ACV-TEXTURA

DE ONDERNEMING


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 2 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende toekenning van maaltijdcheques MODEL WIJZIGING VAN HET ARBEIDSREGLEMENT AANGAANDE DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN DE ONDERNEMING MODEL Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009, houdende de toekenning van maaltijdcheques, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de werknemers, inzonderheid artikel 19bis, § 2, 2°;

WORDT IN DE ONDERNEMING : Naam : . . . . . adres : . . . . . ondernemingsnummer : . . . . .

De hierna volgende wijziging van het arbeidsreglement bepaald : in het arbeidsreglement worden ingevoegd, de volgende artikelen Artikel ......

De alternatieve telling, voorzien in artikel 19bis, § 2, 2° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de werknemers, is van toepassing op : (voorbeeld :) ("alle werknemers indien in het bedrijf een andere arbeidstijdregeling dan de gewone voltijdse arbeidstijdregeling in de 5-dagenweek van toepassing is") . . . . . . . . . . . . . . .

Artikel ...........

Voor de toepassing van de alternatieve telling, bedoeld in het artikel hiervoor, wordt her normale aantal uren per dag van de maatpersoon berekend als volgt :

Arbeidsregime

Normaal aantal uren per dag van de maatpersoon


(voorbeeld :) ("voor alle werknemers : de sectorale gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (37,5 u./week), gedeeld door vijf") Artikel ............

Voor de toepassing van de alternatieve telling, bedoeld in het artikel hiervoor wordt het maximum aantal werkbare dagen van de maatpersoon in het kwartaal berekend als volgt : (voorbeeld :) ("het maximum aantal werkbare dagen van de maatpersoon komt overeen met het normale aantal dagen werkelijke arbeid, te presteren door een voltijds werknemer in het regime van vijf arbeidsdagen per week in het beschouwde kwartaal, verminderd met de dagen van collectieve sluiting voor vakantie en inhaalrust arbeidsduurvermindering") Opgemaakt te ............................. op ............................... (naam, functie, handtekening van het hoofd van de onderneming) Datum van bekendmaking in de onderneming : . . . . .

Datum van toezenden aan de Sociale inspectie : . . . . .

Datum waarop de wijziging effectief wordt : . . . . .

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^