Koninklijk Besluit van 09 januari 2011
gepubliceerd op 25 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering v

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010022530
pub.
25/01/2011
prom.
09/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997 bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997 en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op de voorstellen van de Technische tandheelkundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 20 mei 2010;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering gegeven op 20 mei 2010;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen van 13 juli 2010;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole gegeven op 14 juli 2010;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 26 juli 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 oktober 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 5 november 2010;

Gelet op advies 48.939/2 van de Raad van State, gegeven op 13 december 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 5, paragraaf 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 april 2010, wordt in de rubriek « Parodontologie » na de laatste toepassingsregel de volgende verstrekking ingevoegd : « 301372-301383 *Parodontaal mondonderzoek, eenmaal per kalenderjaar, vanaf de 18e tot de 45e verjaardag . . . . . N 37,15 De verzekeringstegemoetkoming voor het parodontaal mondonderzoek is enkel verschuldigd indien in hetzelfde of vorige kalenderjaar een verstrekking profylactisch reinigen, tandsteenverwijdering of verwijderen van subgingivaal tandsteen werd terugbetaald en een DPSI- score van minstens 3 + werd opgemeten.

De verstrekking 301372-301383 geeft geen recht op een bijkomend honorarium wegens urgentie en is enkel cumuleerbaar met radiografie(ën). »

Art. 2.In artikel 6 van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 april 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° een paragraaf 4ter wordt ingevoegd luidende : « § 4ter.Het gestandaardiseerd verslag van 301372-301383 omvat minimaal de registratie van : a) een klinisch onderzoek van de gehele mondholte met de bijzonderheden van de weke weefsels;b) de pocketdiepten van de 4 vlakken van alle gebitselementen, implantaten inbegrepen, na het sonderen ervan en het weerhouden van de diepste waarde per vlak;c) de gingivale recessie per tandwortel;d) de pocketbloedingsneiging (BOP : Bleeding On Probing) per tandvlak;e) de mobiliteitstoename van de tanden;f) de sondering van furcatiebetrokkenheid;g) de aanwezigheid van tandplaque per tandvlak, minstens op de Ramfjord elementen;h) de conclusies die betrekking hebben op de diagnose van de parodontale pathologie en op het behandelplan. De gegevens van het onderzoek worden genoteerd in een gestandaardiseerd verslag waarvan het model wordt vastgelegd door het Verzekeringscomité en dat bewaard wordt in het tandheelkundig dossier van de patiënt. Het verslag kan door de adviserend geneesheer worden opgevraagd. » 2° paragraaf 18, tweede lid wordt gewijzigd als volgt : a) de codenummers « 301593-301604 » worden geschrapt;b) de codenummers « 301372-301383 » worden ingevoegd tussen de codes 301350-301361 en 371556-371560.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Minister die Sociale Zaken onder haar bevoegdheden heeft is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^