Koninklijk Besluit van 09 januari 2011
gepubliceerd op 26 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010206214
pub.
26/01/2011
prom.
09/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 40, § 3, eerste en tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats;

Gelet op het advies nr. 153 van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, gegeven op 25 juni 2010;

Gelet op het advies 48.807/1 van de Raad van State gegeven op 28 oktober 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit koninklijk besluit voorziet, wat de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats betreft, in de omzetting van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt.

Art. 2.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de externe diensten voor technische controles op de werkplaats.

De in het eerste lid bedoelde technische controles hebben betrekking op onderzoeken en controles die in toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen worden uitgevoerd met betrekking tot inzonderheid machines, installaties, arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen, met het oog op het vaststellen van hun conformiteit met de wetgeving en met het oog op het opsporen van gebreken die een invloed kunnen hebben op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk."

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de paragrafen 2 en 3 vervangen als volgt : "§ 2. Enkel de externe diensten voor technische controles op de werkplaats, erkend volgens de bepalingen van dit besluit mogen de benaming "Externe Dienst voor technische controles op de werkplaats, erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg" dragen. § 3. Enkel keuringsinstellingen geaccrediteerd volgens de norm NBN EN ISO/IEC 17020 "Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren" kunnen worden erkend als externe dienst voor technische controles op de werkplaats."

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 oktober 2006, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt : "§ 1. De externe dienst voor technische controles op de werkplaats wordt opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk of een gelijkwaardige rechtsvorm volgens het recht van de lidstaat van vestiging binnen de Europese Economische Ruimte."

Art. 5.In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 1 vervangen als volgt : "§ 1.- Om een erkenning te bekomen voor het uitvoeren van de controles bedoeld in artikel 1, moet de externe dienst voor technische controles op de werkplaats het bewijs leveren dat hij beantwoordt aan de eisen gesteld in de norm NBN EN ISO/IEC 17020 "Algemene criteria voor het functioneren van verschillende instellingen die keuringen uitvoeren".

Het in het eerste lid bedoelde bewijs wordt geleverd door een accreditatie afgeleverd door Belac of door een instelling die mede-ondertekenaar is van de akkoorden van wederzijdse erkenning van de "European Co-operation for Accreditation"."

Art. 6.In artikel 19 van hetzelfde besluit, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 7.In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : "§ 1.- De Administratie brengt binnen de zestig dagen na de vaststelling van de volledigheid van het dossier advies uit over de aanvraag bij de Minister.

De Minister neemt een beslissing waarbij de erkenning : - ofwel wordt verleend; - ofwel gedeeltelijk wordt verleend; - ofwel wordt verleend voor een beperkte duur; - ofwel wordt geweigerd.

De erkenning wordt verleend wanneer aan de erkenningvoorwaarden, bedoeld in afdeling II, is voldaan.

De erkenning wordt gedeeltelijk verleend ingeval de erkenningaanvraag betrekking heeft op een domein dat het materieel toepassingsgebied van de accreditatie, bedoeld in artikel 7, § 1, overstijgt. In dat geval wordt de erkenning beperkt tot het uitvoeren van controles bedoeld in artikel 1, behorend tot het materieel toepassingsgebied van de accreditatie.

De erkenning wordt verleend voor een beperkte duur van drie jaar ingeval de erkenningaanvraag uitgaat van een externe dienst voor technische controles op de werkplaats die voor het eerst een erkenning aanvraagt of de reeds in toepassing van dit besluit erkende externe diensten voor technische controles op de werkplaats die een uitbreiding van het toepassingsgebied van hun erkenning vragen, wanneer de verleende accreditatie bedoeld in artikel 7, § 2, onduidelijkheid laat bestaan over de voldoende technische bekwaamheid, bedoeld in artikel 8.

De erkenning wordt geweigerd wanneer aan de erkenningvoorwaarden, bedoeld in afdeling II, niet is voldaan." 2° in paragraaf 3 wordt het eerste lid vervangen als volgt : "Wanneer de Minister beslist de erkenning niet of slechts gedeeltelijk te verlenen, wordt deze beslissing bij een ter post aangetekende brief en met opgave van de redenen meegedeeld aan de externe dienst voor technische controles op de werkplaats.De ter post aangetekende brief wordt geacht ontvangen te zijn op de derde werkdag na de afgifte van de brief ter post."

Art. 8.Artikel 22 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 oktober 2006, wordt vervangen als volgt : "

Art. 22.Het aantal externe diensten voor technische controles op de werkplaats kan beperkt worden rekening houdend onder meer met de behoeften van de markt, de zorg de onderaanneming op een zo laag mogelijk peil te houden en met de noodzaak te beschikken over externe diensten voor technische controles op de werkplaats waarvan het volume van de activiteiten voldoende is om een optimale ontwikkeling van de verworven ervaring en van de uitrusting toe te laten. Over deze aangelegenheden wordt regelmatig de Vaste Operationele Commissie opgericht in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk geraadpleegd."

Art. 9.In artikel 30 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 1 vervangen als volgt : "§ 1. Indien de externe dienst voor technische controles op de werkplaats zich niet in regel heeft gesteld na verloop van de in artikel 29 bedoelde termijn, kan de Minister, op grond van een omstandig verslag van de met het toezicht belaste ambtenaar beslissen tot : 1° hetzij het beperken van de erkenning tot de opdrachten die het voorwerp zijn van de bestaande overeenkomsten voor een periode die hij vaststelt;2° hetzij het verlenen van een voorlopige erkenning van zes maanden, eenmaal hernieuwbaar, waarbij de oorspronkelijke erkenning wordt geschorst;3° hetzij het intrekken van de erkenning. Indien de externe dienst voor technische controles op de werkplaats, bij het verstrijken van de periode bedoeld in het eerste lid, 1° of bij het einde van de voorlopige erkenning bedoeld in het eerste lid, 2° het bewijs levert dat hij voldoet aan de bepalingen van dit besluit, heeft de oorspronkelijke erkenning opnieuw uitwerking tot aan het verstrijken van de voorziene termijn.In het andere geval kan de Minister hetzij de oorspronkelijke erkenning intrekken, hetzij de beperking zoals bedoeld in het eerste lid, 1° definitief opleggen, hetzij de oorspronkelijke erkenning beperken tot enkel de opdrachten die het voorwerp zijn van de vóór de periode van schorsing bedoeld in het eerste lid, 2° bestaande overeenkomsten.

De beslissingen genomen in uitvoering van het eerste en tweede lid worden, met opgave van de redenen, aan de betrokken externe dienst voor technische controles op de werkplaats betekend bij een ter post aangetekende brief. De vaste operationele commissie wordt eveneens van deze beslissing op de hoogte gesteld.

De accreditatie-instelling van de betrokken externe dienst voor technische controles op de werkplaats wordt op de hoogte gesteld van de beslissingen genomen in uitvoering van het eerste en tweede lid."

Art. 10.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 januari 2010.

ALBERT Par le Roi : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 18 september 1996;

Koninklijk besluit van 29 april 1999, Belgisch Staatsblad van 2 september 1999;

Koninklijk besluit van 23 oktober 2006, Belgisch Staatsblad van 21 november 2006.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^