Koninklijk Besluit van 09 januari 2011
gepubliceerd op 01 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1993 betr

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010206476
pub.
01/02/2011
prom.
09/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1993 betreffende het sociaal akkoord voor de spelbedienden klassieke spelen bij uitbating van de slotmachines (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de casinobedienden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1993 betreffende het sociaal akkoord voor de spelbedienden klassieke spelen bij uitbating van de slotmachines.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de casinobedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2010 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1993 betreffende het sociaal akkoord voor de spelbedienden klassieke spelen bij uitbating van de slotmachines (Overeenkomst geregistreerd op 4 mei 2010 onder het nummer 99193/CO/217)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de casinobedienden.

Art. 2.In de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 1993 met betrekking tot het sociaal akkoord voor de spelbedienden klassieke spelen bij uitbating van de slotmachines wordt artikel 4b, alinea 1, vervangen door volgende tekst : "Tijdens de eerste vijf jaar van uitbating der slotmachines wordt 4 pct. van de bruto opbrengst van deze slots, dit wil zeggen de opbrengst die niet aan het cliënteel slotmachines wordt uitbetaald, aangewend voor loon en/of sociale voordelen ten behoeve van de spelbedienden klassieke spelen."

Art. 3.Artikel 4b, alinea 2, van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende tekst : "De besteding van die loon- en/of sociale voordelen zal gebeuren in overleg met de vakbonden in het kader van een ondernemings- collectieve arbeidsovereenkomst."

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft dezelfde duur en dezelfde opzegmodaliteiten als de deze van de collectieve arbeidsovereenkomst die zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^