Koninklijk Besluit van 09 januari 2011
gepubliceerd op 24 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming, door de Regie der Gebouwen, optredend in naam en voor rekening van de Staat, van de percelen nodig voor de bouw van een gevangenis met parking en ontsluitingswegenis, te Beveren, gelegen op het gr

bron
regie der gebouwen
numac
2011003053
pub.
24/02/2011
prom.
09/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming, door de Regie der Gebouwen, optredend in naam en voor rekening van de Staat, van de percelen nodig voor de bouw van een gevangenis met parking en ontsluitingswegenis, te Beveren, gelegen op het grondgebied van de gemeente Beveren van algemeen nut wordt verklaard


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, houdende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, inzonderheid op de artikelen 1 en 5;

Gelet op de wet van 1 april 1971 houdende de oprichting van een Regie der Gebouwen, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 18 april 2008 betreffende het « Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden », waarbij, gelet op het structureel tekort van 1 500 cellen in de gevangenissen en de nood aan buffercapaciteit, werd beslist om naast het uitvoeren van verbeteringswerken aan bestaande instellingen, tevens. te voorzien in bijkomende penitentiaire instellingen, in zo mogelijk Vlaanderen, Wallonië als Brussel, en dit tegen eind 2012;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 19 december 2008 betreffende het « Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden - Stand van zaken en bijkomende projecten tot 2016 »;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 12 maart 2010 betreffende het « Masterplan 2008-2012-2016 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden - Stand van zaken » waarbij de oprichting voorzien wordt van een nieuwe penitentiaire inrichting te Beveren met een capaciteit van 300 + 12 gedetineerden die tegen 2013 klaar moet zijn;

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 20 november 2009 tot de principiële locatiekeuze voor de bouw van een nieuwe penitentiaire instelling te Beveren, Gelet op de volume- en inplantingstudie van 13 oktober 2009 opgemaakt door de Regie der Gebouwen op basis van het behoefteprogramma van de Federale Overheidsdienst Justitie die de minimale benodigde oppervlakte voor de gebouwen, parkeergelegenheden en de wegenis duidelijk aantoont;

Gelet op het feit dat de voorgestelde locatie gelegen is binnen het deelgebied 'Schaarbeek-Hogenakkerhoek' van het op 19 juni 2009 definitief goedgekeurd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen en waarvoor dit gewestelijk RUP een bestemming als gemengd regionaal bedrijventerrein voorziet;

Gelet op het feit dat de Vlaamse overheid de procedure tot herziening van het gewestelijk RUP heeft opgestart, conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, teneinde de huidige bestemming te wijzigen in een bestemming die de bouw van de gevangenis, de bijhorende parkings en de ontsluitingswegen zal toelaten;

Gelet op het feit dat de plenaire vergadering voor de herziening van het gewestelijk RUP plaatsvond op 17 november 2010 en de gemandateerde instanties hun advies uitbrachten;

Gelet op het bij dit besluit gevoegde onteigeningsplan;

Overwegende dat de nieuwe penitentiaire instelling tegen 2013 operationeel moet zijn, dat de bouwwerken zodoende ten laatste in 2011 effectief moeten starten en dat vooraf een archeologisch onderzoek dient te gebeuren;

Overwegende dat derhalve de onmiddellijke inbezitneming van de percelen opgenomen op het onteigeningsplan onontbeerlijk is;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het algemeen nut vordert met het oog op de oprichting van een penitentiaire inrichting voor 300 + 12 gedetineerden met bijbehorende parkeergelegenheden en wegenis de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente Beveren opgenomen in onteigeningsplan 411477 $/Q 06.21.46016, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Bij gebrek aan afstand in der minne worden de voor de werken benodigde en op het in het artikel 1 vermelde plan aangeduide percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte.

Art. 3.De Minister die bevoegd voor de Regie der Gebouwen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, D. REYNDERS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^