Koninklijk Besluit van 09 januari 2011
gepubliceerd op 25 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2010 tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011020
pub.
25/01/2011
prom.
09/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2010 tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, artikel 2, gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1971, 26 maart 1999 en 30 december 2009, en artikel 3;

Gelet op het besluit van de Regent van 28 december 1948 houdende vaststelling van het aantal leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en bepaling der modaliteiten van hun voordracht, artikel 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 2010 tot benoeming van de leden van de Centrale raad voor het Bedrijfsleven;

Overwegende dat een dubbele lijst van kandidaten aan de Minister voor Ondernemen werd voorgelegd;

Op de voordracht van de Minister voor Ondernemen, Besluit :

Artikel 1.Aan Mevr. Jo Vervecken, te Gent, wordt op haar verzoek ontslag verleend uit haar mandaat van werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 2.Aan Mevr. Maureen Verhue, te Gent, wordt eervol ontslag verleend uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 3.Mevr. Maureen Verhue, te Gent, uittredend plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, wordt benoemd tot werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, ter vervanging van Mevr. Jo Vervecken, van wie zij het mandaat zal beëindigen.

Art. 4.Mevr. Kristel Debacker, te Brussel, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, ter vervanging van Mevr. Maureen Verhue, van wie zij het mandaat zal beëindigen.

Art. 5.In artikel 8 van het koninklijk besluit van 7 mei 2010 tot benoeming van de leden van de Centrale raad voor het Bedrijfsleven worden de woorden « LAMAS-GONZALES, Rafael » vervangen door de woorden « LAMAS, Rafael ».

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, behalve artikel 5 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2010.

Art. 7.De Minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^