Koninklijk Besluit van 09 januari 2014
gepubliceerd op 30 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf betreft, van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013207241
pub.
30/01/2014
prom.
09/01/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf betreft, van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, de artikelen 35 en 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan, artikel 1, § 1, zesde lid;

Gelet op het in het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2013 bekendgemaakte bericht;

Gelet op advies nr. 54.406/1 van de Raad van State, gegeven op 7 november 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1, § 1, zesde lid, van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 januari 1991, 12 augustus 1991, 13 november 1996, 7 april 2005, 20 september 2009 en 13 maart 2011, wordt, wat het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf betreft, aangevuld met de bepaling onder 14, luidende : "14. het snoeien van fruitbomen voor rekening van derden."

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 januari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 17 maart 1972, Belgisch Staatsblad van 5 mei 1972.

Koninklijk besluit van 29 januari 1991, Belgisch Staatsblad van 12 februari 1991.

Koninklijk besluit van 12 augustus 1991, Belgisch Staatsblad van 29 augustus 1991.

Koninklijk besluit van 13 november 1996, Belgisch Staatsblad van 29 november 1996.

Koninklijk besluit van 7 april 2005, Belgisch Staatsblad van 26 april 2005.

Koninklijk besluit van 20 september 2009, Belgisch Staatsblad van 30 september 2009.

Koninklijk besluit van 13 maart 2011, Belgisch Staatsblad van 1 april 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^