Koninklijk Besluit van 09 januari 2020
gepubliceerd op 24 januari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het vervoer van de arbeiders/arbeidsters

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019031171
pub.
24/01/2020
prom.
09/01/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019031171

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


9 JANUARI 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het vervoer van de arbeiders/arbeidsters (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het vervoer van de arbeiders/arbeidsters.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 januari 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019 Vervoer van de arbeiders/arbeidsters (Overeenkomst geregistreerd op 18 september 2019 onder het nummer 153908/CO/136) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking vallen, met uitzondering van de ondernemingen waar behangpapier wordt geproduceerd en deze waar papieren hulzen worden vervaardigd. HOOFDSTUK II. - Gemeenschappelijk openbaar treinvervoer

Art. 2.De tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs voor het door de NMBS georganiseerde vervoer zal gebeuren conform de bepalingen voorzien in de tabel opgenomen in artikel 3 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9 van 23 april 2019. HOOFDSTUK III. - Gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer

Art. 3.Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer, zal de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen vastgesteld worden volgens de hierna vastgestelde modaliteiten : a) wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, is de bijdrage van de werkgever gelijk aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart (artikel 3 van collectieve arbeidsovereenkomst nr.19/9) voor een overeenstemmende afstand, zonder ooit 75 pct. van de effectief door de arbeider of arbeidster betaalde prijs te mogen overschrijden; b) wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand, wordt de bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 71,8 pct.van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van de werkgeverstussenkomst berekend op basis van de in artikel 3 opgenomen tabel met forfaitaire bedragen voor een afstand van 7 km te overschrijden. HOOFDSTUK IV. - Gecombineerd gemeenschappelijk openbaar vervoer

Art. 4.Indien de arbeider of arbeidster gebruik maakt van een combinatie van de trein en één of meerdere andere gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen, en voor zover er slechts één vervoerbewijs wordt afgeleverd voor het volledige traject - zonder dat dit vervoerbewijs een onderverdeling maakt per gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel - zal de bijdrage van de werkgever gelijk zijn aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart (tabel opgenomen in artikel 3 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9).

Art. 5.In elk ander geval waar de arbeider of arbeidster meer dan één gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruikt, wordt de bijdrage van de werkgever voor het geheel van de afstand als volgt berekend : nadat met betrekking tot elk afzonderlijk gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel waarvan de arbeider of arbeidster gebruik maakt, de bijdrage van de werkgever is berekend overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2, 3, a), 3, b) en 4 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, worden de aldus bekomen bedragen opgeteld om de bijdrage van de werkgever voor het geheel van de afgelegde afstand vast te stellen. HOOFDSTUK V. - Fietsvergoeding

Art. 6.De tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers die zich met de fiets verplaatsen, wordt betaald onder de vorm van een fietsvergoeding. Deze bedraagt 0,12 EUR per afgelegde kilometer begrensd tot 40 km (enkel traject) en wordt toegekend conform de wettelijke bepalingen ter zake. Zij wordt betaald vanaf de eerste kilometer en is niet cumuleerbaar met andere tussenkomsten van de werkgever in de vervoerskosten. Onder "niet-cumuleerbaar" wordt verstaan : dat er per afgelegde kilometer slechts één vergoeding kan zijn welke bepaald wordt door het gebruikte vervoermiddel. HOOFDSTUK VI. - Andere vervoermiddelen

Art. 7.Indien de arbeider of arbeidster gebruik maakt van enig ander vervoermiddel dan het gemeenschappelijk openbaar vervoer waarvan sprake in de hoofdstukken II, III en IV, zal de bijdrage van de werkgever voor de afstanden van 5 km en meer berekend vanaf de woonplaats van de arbeider of arbeidster gelijk zijn aan de bedragen opgenomen in de bijlage aan collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies (zoals ook geïntegreerd in artikel 11 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9) voor het overeenstemmend aantal kilometers, zonder het bedrag van de werkelijk door de arbeiders of arbeidsters gedragen kosten te overschrijden.

Voor de afstanden van 3 km en 4 km, berekend vanaf de woonplaats van de arbeider of arbeidster, zal de werkgeverstussenkomst respectievelijk 3/5de en 4/5de van de werkgeverstussenkomst voor een afstand van 5 km, zoals bepaald in de tabel opgenomen in de bijlage aan collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies (zoals ook geïntegreerd in artikel 11 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9), bedragen.

Art. 8.Deze op 1 februari 2009 vastgelegde forfaitaire bedragen worden aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex aangepast bij elke vernieuwing van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst en voor de eerste keer op 1 februari 2011 (gezondheidsindex basis 2004 - januari 2009 : 111,45). HOOFDSTUK VII. - Terugbetalingstijdstip

Art. 9.De bijdrage van de werkgevers in de door de arbeiders of arbeidsters gedragen vervoerskosten zal maandelijks betaald worden, gelijktijdig met de uitbetaling van het loon. HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2019. Zij wordt gesloten voor onbepaalde duur en kan door elk der ondertekenende partijen opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, betekend bij ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017 (140592 - koninklijk besluit van 31 januari 2018 - Belgisch Staatsblad van 19 februari 2018), die op die wijze ophoudt effect te sorteren op 30 juni 2019.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het vervoer van de arbeiders/arbeidsters Werkgeverstussenkomst in het gemeenschappelijk openbaar vervoer (sinds 1 juli 2019)

Km

Werkgeversbijdrage voor wat het door de NMBS georganiseerde vervoer betreft

Intervention employeur en ce qui concerne le transport organisé par la SNCB

Afstand/ Distance

Maandkaart/ Carte mensuelle

3 maanden/ 3 mois

Jaarlijks/ Annuelle

Railflex

EUR

EUR

EUR

EUR

Maandtreinkaart/ Carte train mensuelle

Trimestertreinkaart/ Carte train trimestrielle

Jaartreinkaart/ Carte train annuelle

Halftijdse treinkaart/ Carte train mi-temps

Maandelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention mensuelle de l'employeur

Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention trimestrielle de l'employeur

Jaarlijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention annuelle de l'employeur

Bijdrage van de werkgever/Intervention de l'employeur

1

21,00

58,00

209,00

-

2

23,00

64,00

231,00

-

3

25,00

71,00

253,00

9,00

4

28,00

77,00

275,00

9,00

5

30,00

83,00

298,00

10,00

6

32,00

89,00

316,00

11,00

7

34,00

94,00

336,00

11,00

8

36,00

99,00

355,00

12,00

9

37,00

105,00

374,00

13,00

10

39,00

110,00

393,00

13,00

11

41,00

116,00

412,00

14,00

12

43,00

120,00

431,00

15,00

13

45,00

126,00

450,00

15,00

14

47,00

132,00

469,00

16,00

15

49,00

137,00

488,00

17,00

16

50,00

142,00

507,00

17,00

17

53,00

147,00

526,00

18,00

18

55,00

153,00

545,00

19,00

19

57,00

158,00

564,00

19,00

20

58,00

163,00

583,00

20,00

21

60,00

169,00

602,00

21,00

22

62,00

174,00

621,00

21,00

23

64,00

179,00

641,00

22,00

24

66,00

185,00

659,00

22,00

25

68,00

190,00

678,00

23,00

26

70,00

195,00

697,00

24,00

27

71,00

201,00

716,00

25,00

28

74,00

206,00

736,00

25,00

29

76,00

211,00

755,00

26,00

30

77,00

216,00

774,00

26,00

31-33

81,00

225,00

804,00

27,00

34-36

85,00

239,00

851,00

29,00

37-39

90,00

251,00

898,00

30,00

40-42

95,00

265,00

945,00

32,00

43-45

99,00

278,00

991,00

34,00

46-48

104,00

291,00

1 038,00

36,00

49-51

109,00

304,00

1 085,00

37,00

52-54

112,00

313,00

1 118,00

38,00

55-57

115,00

323,00

1 152,00

39,00

58-60

118,00

332,00

1 184,00

41,00

61-65

123,00

344,00

1 229,00

42,00

66-70

128,00

360,00

1 285,00

44,00

71-75

134,00

375,00

1 340,00

46,00

76-80

139,00

391,00

1 395,00

48,00

81-85

145,00

406,00

1 450,00

50,00

86-90

151,00

421,00

1 506,00

51,00

91-95

156,00

438,00

1 562,00

53,00

96-100

162,00

453,00

1 617,00

55,00

101-105

167,00

468,00

1 672,00

57,00

106-110

173,00

484,00

1 728,00

59,00

111-115

179,00

499,00

1 784,00

61,00

116-120

184,00

515,00

1 839,00

63,00

121-125

190,00

531,00

1 894,00

64,00

126-130

195,00

546,00

1 950,00

67,00

131-135

200,00

561,00

2 005,00

69,00

136-140

206,00

577,00

2 061,00

70,00

141-145

211,00

592,00

2 116,00

72,00

146-150

219,00

614,00

2 194,00

75,00

151-155

223,00

624,00

2 227,00

-

156-160

228,00

639,00

2 282,00

-

161-165

234,00

655,00

2 338,00

-

166-170

239,00

670,00

2 393,00

-

171-175

245,00

685,00

2 449,00

-

176-180

251,00

701,00

2 504,00

-

181-185

256,00

717,00

2 559,00

-

186-190

262,00

732,00

2 615,00

-

191-195

267,00

748,00

2 671,00

-

196-200

272,00

763,00

2 726,00

-


Werkgeverstussenkomst in het privé-vervoer (sinds 1 juli 2019)

Intervention patronale applicable aux transports privés (à partir du 1er juillet 2019)

Afstand/ Distance

Week/ Semaine

Maand/ Mois

3 maanden/ 3 mois

Jaarlijks/ Annuel

Railflex

Km

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Weektreinkaart/ Carte train semaine

Maandtreinkaart/ Carte train mensuelle

Treinkaart geldig voor 3 maanden/ Carte train 3 mois

Treinkaart geldig voor één jaar/ Carte train annuelle

Treinkaart voor deeltijdswerkenden/ Carte train temps partiel

Wekelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention hebdomadaire de l'employeur

Maandelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention mensuelle de l'employeur

Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention trimestrielle de l'employeur

Jaarlijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention annuelle de l'employeur

Maandelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention de l'employeur

3

4,28

14,13

40,16

142,63

5,12

4

5,71

18,84

53,55

190,17

6,82

5

7,14

23,55

66,94

237,71

8,53

6

7,61

25,15

70,39

251,54

9,22

7

7,95

26,77

75,00

267,70

9,93

8

8,42

28,15

78,47

282,71

10,38

9

8,88

30,00

83,08

297,71

10,85

10

9,35

31,16

87,70

312,72

11,31

11

9,93

33,45

92,30

330,02

11,89

12

10,38

34,62

96,93

345,02

12,22

13

10,85

35,77

101,54

363,48

12,81

14

11,31

38,08

106,17

378,48

13,15

15

11,77

39,22

109,62

393,49

13,62

16

12,34

40,96

115,38

410,79

13,96

17

12,81

42,70

118,86

425,79

14,43

18

13,27

43,85

123,47

441,94

14,77

19

13,86

46,15

129,25

459,26

15,24

20

14,32

47,32

132,70

474,27

15,70

21

14,77

49,05

137,32

489,25

16,04

22

15,24

50,78

141,93

506,57

16,50

23

15,82

52,51

146,54

523,87

16,97

24

16,26

53,65

151,17

540,04

17,30

25

16,63

55,97

155,78

556,20

17,66

26

17,30

57,12

160,40

573,49

18,36

27

17,66

58,85

165,01

588,49

18,70

28

18,00

61,16

169,63

604,65

19,03

29

18,70

62,30

173,08

620,81

19,39

30

19,03

63,47

177,71

635,80

19,73

31-33

19,84

66,94

186,93

665,82

20,54

34-36

21,47

71,55

199,62

714,26

22,16

37-39

22,74

76,16

213,49

760,43

23,42

40-42

24,23

80,77

226,15

807,74

24,93

43-45

25,61

85,39

240,02

857,35

26,31

46-48

27,24

90,01

252,71

903,52

27,58

49-51

28,51

95,78

266,56

951,98

29,43

52-54

29,43

99,23

275,79

985,44

30,59

55-57

30,59

101,54

283,85

1 015,44

31,73

58-60

31,73

105,00

294,25

1 051,21

32,89

61-65

32,89

108,46

305,79

1 090,44

34,05

66-70

34,62

114,23

320,79

1 145,83

36,36

71-75

35,77

120,00

335,78

1 197,76

38,65

76-80

38,08

124,63

349,63

1 249,68

39,81

81-85

39,22

130,39

365,80

1 305,08

42,11

86-90

40,96

136,16

380,79

1 358,16

43,85

91-95

42,70

140,77

395,80

1 414,69

45,58

96-100

43,85

146,54

409,64

1 464,31

47,88

101-105

45,58

152,32

425,79

1 519,70

49,62

106-110

47,32

158,09

440,79

1 575,09

50,78

111-115

49,05

162,70

455,80

1 627,01

52,51

116-120

50,78

168,47

471,95

1 687,02

54,24

121-125

51,92

173,08

486,96

1 736,64

56,53

126-130

53,65

178,86

501,95

1 790,87

57,70

131-135

55,39

184,63

516,95

1 847,42

60,00

136-140

56,53

190,40

531,95

1 898,18

60,00

141-145

58,85

195,01

545,81

1 948,96

62,30

146-150

61,16

201,92

566,57

2 023,97

64,61

151-155

61,16

205,40

574,66

2 055,13

-

156-160

63,47

210,02

589,65

2 105,89

-

161-165

64,61

215,78

604,65

2 156,66

-

166-170

65,77

220,39

618,50

2 208,60

-

171-175

68,08

226,15

632,34

2 259,37

-

176-180

69,24

231,94

647,34

2 310,13

-

181-185

71,55

235,41

661,19

2 362,06

-

186-190

72,70

241,17

675,04

2 412,83

-

191-195

73,85

246,94

690,05

2 463,60

-

196-200

76,16

251,54

703,88

2 515,53

-

De totale afstand mag niet minder zijn dan 3 km/ La distance totale ne peut être inférieure à 3 km


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE


begin


Publicatie : 2020-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^