Koninklijk Besluit van 09 juli 2010
gepubliceerd op 03 september 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag van een

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010012221
pub.
03/09/2010
prom.
09/07/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JULI 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 juli 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2007 Vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie (Overeenkomst geregistreerd op 17 februari 2010 onder het nummer 97522/CO/329.01)

Artikel 1.Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties die onder het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap vallen en die gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid op basis van een of meer van de decreten en besluiten die als bijlage bij deze overeenkomst zijn opgenomen.

Onder « werknemers » wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk arbeiders- en bediendepersoneel.

Art. 2.De bijlage 2 van de collectieve arbeids overeenkomst van 4 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2003 pub. 27/08/2003 numac 2003035946 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot erkenning en subsidiëring van het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. sluiten3 betreffende de toekenning van een eindejaarspremie wordt inzake de bestanddelen van de eindejaarspremie voor het jaar 2007 als volgt aangepast en vastgelegd : Toepasselijke bedragen van de eindejaarspremie

2006

2007

2008

2009

2010 e.v./ss.

Vast geïndexeerd gedeelte Partie fixe indexée

62,33 EUR

139,34 EUR


Vast niet-geïndexeerd gedeelte Partie fixe non indexée

11,02 EUR

22,03 EUR

33,05 EUR

44,06 EUR

55,08 EUR

Procentueel gedeelte Partie proportionnelle

0,18 pct./p.c.

0,39 pct./p.c.

0,60 pct./p.c.

0,81 pct./p.c.

1,02 pct./p.c.


Art. 3.Deze overeenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen met een opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 juli 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie 1. decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004036066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid type decreet prom. 07/05/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004036701 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de Huizen van het Nederlands type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten houdende organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid;2. besluit van 10 oktober 2003 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen;3. besluit van 27 juni 2003 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies;4. besluit van 8 december 1998 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen;5. besluit van 4 juni 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren en houdende toekenning van subsidies;6. besluit betreffende regularisatie van DAC'ers in de ontwikkelingssamenwerking en -educatie;7. decreet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2003 pub. 27/08/2003 numac 2003035946 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot erkenning en subsidiëring van het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. sluiten1 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisaties en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding;8. besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997035985 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 juli 1993 houdende maatregelen tot uitvoering van het onderwijsbeleid voor migranten in het voltijds secundair onderwijs van de eerste graad type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/1997 pub. 24/07/1997 numac 1997035875 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 1995 houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met gewestwaarborg voor het bouwen, kopen of verbouwen van woningen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/1997 pub. 27/08/1997 numac 1997035953 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs sluiten houdende harmonisering van diverse stelsels werkervaringsprojecten;9. besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2000 pub. 28/11/2000 numac 2000036130 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie sluiten houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie;10. besluit van 22 oktober 2004 van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsi-diëring van regionale samenwerkingsverbanden;11. besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de algemene regels inzake het verlenen van vergunningen en erkenningen door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;12. besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 26/02/1999 numac 1999035227 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999035191 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor beschermd wonen voor personen met een handicap sluiten betreffende de arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap;13. besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997035737 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluitvan de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van centra voor beroepsopleiding of omscholing van personen met een handicap sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van centra voor beroepsopleiding of omscholing van personen met een handicap;14. decreet van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten sluiten houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisatie voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten;15. decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005;16. decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003200873 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van « Toerisme voor Allen » sluiten betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van « Toerisme voor Allen »;17. decreet van 23 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003035591 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen sluiten betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen;18. besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie;19. decreet van 21 maart 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2003 pub. 27/08/2003 numac 2003035946 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot erkenning en subsidiëring van het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. sluiten2 betreffende de armoedebestrijding;20. decreet van 28 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2003 pub. 27/08/2003 numac 2003035946 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot erkenning en subsidiëring van het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. sluiten0 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid;21. decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004036066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid type decreet prom. 07/05/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004036701 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de Huizen van het Nederlands type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten betreffende de Huizen van het Nederlands;22. besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;23. decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting en uitbreiding van de bevoegdheden van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling;24. decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004036066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid type decreet prom. 07/05/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004036701 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de Huizen van het Nederlands type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van een publiekrechterlijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding;25. besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2003 pub. 27/08/2003 numac 2003035946 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot erkenning en subsidiëring van het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. sluiten tot erkenning en subsidiëring van het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling;26. besluit van 27 augustus 2004 betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra voor loopbaandienstverlening;27. decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten;28. decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium;29. decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg;30. de door de Vlaamse Overheid nominatief gesubsidieerde organisaties. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 juli 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^