Koninklijk Besluit van 09 juni 2003
gepubliceerd op 26 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 1995 tot onderwerping aan vergunning van plaatsen waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in de handel gebracht worden of met het oog op de uitvoer behandeld worden

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2003022708
pub.
26/06/2003
prom.
09/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 1995 tot onderwerping aan vergunning van plaatsen waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in de handel gebracht worden of met het oog op de uitvoer behandeld worden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikel 3, 3°, b ),en op artikel 10, gewijzigd bij de wet van 9 februari 1994 en het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 2001 en 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 december 1995 tot onderwerping aan vergunning van plaatsen waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in de handel gebracht worden of met het oog op de uitvoer behandeld worden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 augustus 1996, 22 december 1998, 3 maart 1999, 28 september 1999 en 20 juli 2000;

Gelet op de verordening (EG) Nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën, gewijzigd bij de verordeningen (EG) Nr. 1248/2001 van 22 juni 2001, Nr. 1326/2001 van 29 juni 2001, Nr. 270/2002 van 14 februari 2002, Nr. 1494/2002 van 21 augustus 2002, Nr. 260/2003 van 12 februari 2003 en Nr. 650/2003 van 10 april 2003;

Gelet op het advies van het Wetenschappelijk Comité bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 4 april 2003;

Gelet op het advies van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen gegeven op 26 maart 2003;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 31 maart 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 3 april 2003;

Gelet op de hoogdringendheid ingegeven door de omstandigheid dat het noodzakelijk is het vergunningsstelsel onverwijld aan te passen aan het koninklijk besluit van 9 juni 2003 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in de vleeswinkels en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën, en doelmatig te kunnen toezien op de toepassing van dat besluit;

Gelet op advies 35.456/3 van de Raad van State, gegeven op 13 mei 2003, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en op het advies van Onze in raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Punt 1 van artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 december 1995 tot onderwerping aan vergunning van plaatsen waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in de handel gebracht worden of met het oog op de uitvoer behandeld worden, wordt door de volgende bepaling vervangen : « 1° Inrichting : de vestigingseenheid in de zin van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, waar hoofdzakelijk of in bijkomende orde activiteiten van fabricage, handel of uitvoer van voedingsmiddelen uitgeoefend worden. »

Art. 2.Punt 3 van artikel 1 van hetzelfde besluit wordt door de volgende bepaling vervangen : « 3° het Agentschap : het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. »

Art. 3.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende bepaling : « 3° voor de vleeswinkels en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen bedoeld in de artikelen 1, 2 en 5bis , 1°, a , van het koninklijk besluit van 12 december 1955 betreffende de vleeswinkels en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen, voldoen aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juni 2003 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in de vleeswinkels en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën. »

Art. 4.In artikel 5, dat werd gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 augustus 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt vervangen door de volgende bepaling : « § 1.De aanvraag ter verkrijging van de in artikel 3 bedoelde vergunning wordt ingediend bij het Agentschap.

Deze aanvraag kan elektronisch worden gedaan. Een door de bevoegde overheid ter beschikking gestelde elektronische aanvraag, die werd ingevuld en overgezonden overeenkomstig de daarin voorkomende aanduidingen, wordt gelijkgesteld met een gewaarmerkte, gedagtekende en ondertekende papieren aanvraag. » 2° § 2 wordt vervangen door de volgende bepaling : « § 2.De in § 1 bedoelde aanvraag bevat alle nuttige inlichtingen die het de bevoegde overheid moet toelaten zo nodig tot een administratief en technisch onderzoek over te gaan, inzonderheid : 1° naam, voornaam en functie van de aanvrager die optreedt in naam van of als uitbater van de inrichting;2° de handelsnaam van de onderneming en/of de benaming van de inrichting;3° adres, telefoonnummer en eventueel telefaxnummer van de inrichting;4° de uitgeoefende activiteit(en);5° het ondernemingsnummer en/of het nummer van de vestigingseenheid;6° Het aantal bezoldigde personen werkzaam in de inrichting, die bij de fabricage of de handel in voedingsmiddelen betrokken zijn of, voor de kleinhandel, de nettoverkoopoppervlakte als bedoeld in artikel 1, § 1, d , van de wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen. Indien de aanvraag wordt ingediend volgens de wijze voorzien in § 1, 2e lid, moeten de gegevens reeds beschikbaar in de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het Rijksregister van natuurlijke personen en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, niet opnieuw worden meegedeeld. »

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt een artikel 5bis ingevoegd, luidende : « Art. 5bis .Voor de vleeswinkels en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen bedoeld in de artikelen 1, 2 en 5bis ,1°, a van voornoemd koninklijk besluit van 12 december 1955, moet de in artikel 5 bedoelde aanvraag bovendien de uitdrukkelijke aanvraag tot verwijdering van de wervelkolom bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 juni 2003 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in de vleeswinkels en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bevatten ».

Art. 6.In artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Het eerste lid wordt vervangen door de volgende bepaling : « De vergunningsaanvraag wordt pas in aanmerking genomen vanaf de betaling van een vergoeding waarvan het bedrag gelijk is aan de som van de bedragen die zijn vastgesteld in de punten 1.1 en 1.2 en, voor de vleeswinkels en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen bedoeld in de artikelen 1, 2 en 5bis , 1°, a, van voornoemd koninklijk besluit van 12 december 1955, in de punten 1.3 en 1.4 van de bijlage bij dit besluit. » 2° Het vierde lid wordt geschrapt.

Art. 7.Artikel 7, § 1er van hetzelfde besluit wordt geschrapt.

Art. 8.In het artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 maart 1999 en 20 juli 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, 1° en 2°, worden de woorden « vanaf de dag van verzending van de aanvraag (de postdatum geldt als bewijs) » vervangen door de woorden « vanaf de ontvangst van de betaling »;2° er wordt een § 5 toegevoegd, luidend als volgt : « § 5.voor de vleeswinkels en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen bedoeld in de artikelen 1, 2, 5bis ,1°, a , van voornoemd koninklijk besluit van 12 december 1955, vermeldt de verleende vergunning uitdrukkelijk of de inrichting ertoe gemachtigd is de wervelkolom te verwijderen bij runderen zoals bedoeld in voornoemde Verordening (EG) nr. 999/2001 van 22 mei 2001.

In afwijking van het in § 3 bepaalde, geldt de eerste bijzondere vergunning tot de datum waarop de in § 1 bedoelde vergunning van de inrichting verstrijkt. »

Art. 9.Artikel 9, § 1, van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « met uitzondering van de gegevens die hij reeds heeft meegedeeld aan de Kruispuntbank van Ondernemingen in toepassing van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen. »

Art. 10.De punten 1.3 en 1.4 worden toegevoegd aan de bijlage bij datzelfde besluit : « 1.3. Bedrag van de vergoeding voor de eerste uitreiking van de bijzondere vergunning bedoeld in artikel 4, 3° : 30 euro per inrichting. 1.4. Bedrag van de vergoeding voor de bijkomende controles die worden uitgevoerd in de vleeswinkels en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen bedoeld in de artikelen 1, 2, 5bis , 1°, a, van voornoemd koninklijk besluit van 12 december 1955, om na te gaan of voldaan is aan hetgeen bepaald is in het voornoemde koninklijk besluit van 9 juni 2003 : een toeslag van 20 euro. »

Art. 11.In hetzelfde besluit worden de woorden « de bevoegde overheid » vervangen door de woorden « het Agentschap ».

Art. 12.De Minister bevoegd voor volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt met uitzondering van de artikelen 1, 4, 6, 7, 8 1°, en 9 die in werking zullen treden op 1 juli 2003.

Gegeven te Brussel, 9 juni 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, J. TAVERNIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^