Koninklijk Besluit van 09 juni 2003
gepubliceerd op 02 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan een bepaalde vereniging die het beroep van verpleegkundige promoot

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2003022711
pub.
02/07/2003
prom.
09/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JUNI 2003. - Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan een bepaalde vereniging die het beroep van verpleegkundige promoot


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 december 2002, houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003, inzonderheid op de begroting 25, afdeling 51, artikel 34.33.35.84;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid op artikel 14, 2°;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 mei 2003;

Gelet op de positieve acties die de vereniging bedoeld in dit besluit heeft ondernomen om het imago van het beroep van verpleegkundige bij de bevolking te promoten en die aangemoedigd moeten worden;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De v.z.w. Caritas West-Vlaanderen, met zetel in de Oostnieuwkerksteenweg 51, 8800 Roeselaere, krijgt een subsidie toegekend van euro 12.000, te storten op rekeningnummer 467-5029851-03.

Art. 2.De kosten van voornoemd project zullen aan de begunstigde terugbetaald worden naarmate de documenten ter staving van deze kosten en de schuldvordering voorgelegd worden (uiterlijk vóór 31 oktober 2004) aan de Dienst Geneeskundepraktijk (Directoraat-generaal Gezondheidsberoepen, Medische Bewaking en Welzijn op het Werk), dit binnen de perken van het in artikel 1 vermelde bedrag.

Art. 3.Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Gegeven te Brussel, 9 juni 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, J. TAVERNIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^